<em>Foto: René den Engelsman</em> AlgemeenNieuws

Uitvoeringsregels natuurwet naar Kamer gestuurd

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) heeft de uitvoeringsregels voor de natuurbeschermingswet naar de Tweede Kamer gestuurd. De regels geven aan hoe de natuurbeschermingswet moet worden uitgevoerd.

De natuurbeschermingswet werd vorig jaar al door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen. De stukken worden op verzoek van de Kamer voorgelegd aan beide Kamers.

Geen verplichte natuurtoets

Anders dan eerder aangegeven zal de verplichte natuurtoets bij verlening van vergunningen niet doorgevoerd worden. Het kabinet wil dat zolang de Wet natuurbescherming van kracht is, bedrijven en burgers voor natuuraspecten een aparte vergunning of ontheffing aan kunnen vragen, net als dat nu mogelijk is en straks mogelijk zal zijn op grond van de Omgevingswet. De bepalingen van de Wet natuurbescherming die de verplichte aanhaking van de natuurtoetsen in een meervoudige omgevingsvergunning regelen, zullen daarom niet in werking treden.

In plaats daarvan wordt de vrijwillige aanhaking zoals die gold op grond van de toenmalige Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998, gecontinueerd. Dit komt ook ten goede van de lastendruk voor gemeenten.

Methodes om vogels te verjagen of doden

In de uitvoeringswet staan ook de toegestane methodes om vogels te verjagen, te vangen of te doden. Van Dam volgt hierbij het advies van de Raad van Dierenaangelegenheden op.

Beheer
WP Admin