AkkerbouwOpinie

Techniek op dood spoor

De plant en het gewas moeten worden uiteengerafeld en de teelt uitgedrukt in getallen. Precisielandbouw moet in de teelt worden geïntegreerd.

De laatste jaren mag precisielandbouw zich verheugen in een sterk toenemende belangstelling. Op hoofdlijnen zijn twee technieken in de precisielandbouw te onderscheiden. Het ene spoor richt zich op de toepassing van precisielandbouw in de mechanisatie, denk aan het rechtrijden, precisiebemesting en dergelijke. Het tweede spoor richt zich meer op het toepassen van satellietbeelden in de teelt. Door bijvoorbeeld het gebruik van satellietbeelden voor biomassaontwikkeling kan de teelt worden geoptimaliseerd en kunnen slechte percelen worden verbeterd.

Allemaal mooie technieken. Maar gaan de ontwikkelingen snel genoeg en brengen ze voldoende meerwaarde? Het is belangrijk dat nieuwe technieken nooit op voorhand worden weggegooid omdat de meerwaarde niet duidelijk is. Een kritische houding moet juist leiden tot verdere verbetering en creatie van meerwaarde van de techniek.

Veelal gaan de echte techneuten voorop met het oppakken van nieuwe technieken. Zij kiezen er voor met iedere nieuwe technische ontwikkeling mee te doen, een hobby mag immers geld kosten.

Op dit moment duwen met name de machinefabrikanten in de markt op verplichte koop van precisielandbouw. Bij de aankoop van een nieuwe trekker bijvoorbeeld zitten er veel technieken standaard bij.

Richtte precisielandbouw zich eerst op het rechtrijden, daarna kwam er interesse voor het benutten van deze techniek voor vermindering van bodembelasting (rijpaden) en nu doet de robotisering zijn intrede. Daar blijft het steken. Om te komen tot echte meerwaarde voor de akkerbouwer moet deze techniek verder worden ontwikkeld. Voorwaarde is dat de stap wordt gezet naar het benutten van deze techniek bij de plantengroei. Precisielandbouw moet in de teelt worden geïntegreerd. We moeten toe naar een totaalconcept.

De plant en het gewas moeten volledig worden uiteengerafeld en de teelt veel meer worden uitgedrukt in getallen waarmee gestuurd kan worden. De teelt is nog te veel een black box van input en output, zonder dat duidelijk is wat er gebeurt. Wil precisielandbouw echt bijdragen aan het inkomen van de akkerbouwer, dan moeten termen als plantvitaliteit, plantgroei en plantbehoefte worden geïntroduceerd. De plant staat centraal en de precisielandbouw moet dienstbaar zijn aan de plant. Weg van de hobby en mechanisatie.

De vraag waarom de ene suikerbiet groter is dan de andere moet centraal komen te staan in de precisielandbouw. Door te meten aan planten kun je optimaliseren. Door als techneut grensoverschrijdend aan de slag te gaan en samen te werken met plantkundigen, kunnen nieuwe toepassingen met meerwaarden worden bereikt. Zoals in het verleden hightechspecialisten met communicatiedeskundigen gingen samenwerken en de smartphone ontwikkelden, zo moeten nu technologen samen met plantkundigen aan de slag met meerwaarde voor de akkerbouwer.

Beheer
WP Admin