Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) pleit voor het opnieuw in leven roepen van een organisatie zoals de eerder opgeheven Dienst Landelijk Gebied. – Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

PBL wil Dienst Landelijk Gebied terug

Veel plannen van de rijksoverheid zijn voor provincies niet duidelijk genoeg om goed te kunnen uitvoeren. Het Planbureau voor de Leefomgeving PBL stelt in een onderzoek dat plannen op verschillende beleidsterreinen niet altijd op elkaar aansluiten en daardoor niet helder zijn. Ook ontbreekt het aan instrumenten. Daarom pleit het planbureau ervoor om een organisatie zoals de eerder opgeheven Dienst Landelijk Gebied opnieuw in het leven te roepen.

De ongekend grote opgaven in het landelijk gebied vragen volgens het PBL om een machinerie die veel sneller draait dan in het verleden. “Dit staat in schril contrast met het feit dat de capaciteit, organisaties en expertise daarvoor de afgelopen decennia juist zijn afgebouwd”, schrijft het planbureau. De beschikbaarheid van grond is een voorwaarde voor het bereiken van veel doelen. Volgens het PBL komt er een grote oppervlakte landbouwgrond beschikbaar de komende jaren van stoppende bedrijven. “Het oprichten van een organisatie voor het verwerven van grond en voorzien in de financiering van grondaankoop zouden een prioriteit van het Rijk kunnen worden.”

Een voorbeeld van waar het nu niet goed loopt in de ruimtelijke ordening, is volgens het PBL het beleid dat de kwaliteit van water en bodem sturend moet zijn in nieuwe plannen. In de zogeheten woondeals tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincies is dit echter niet meegenomen, net zomin als bij veel provinciale plannen voor het landelijk gebied.

Meer integrale plannen

Het PBL stelt voor om meer integrale plannen te maken, waarin meerdere thema’s worden behandeld en beter op elkaar worden afgestemd. De drie belangrijkste thema’s zijn volgens het PBL landbouw en natuur, netwerk voor energie en (circulaire) economie en leefbare steden en regio’s. Provincies willen dat ze het geld van het rijk per gebied kunnen gaan gebruiken, zodat zij beter kunnen bepalen waaraan het geld wordt uitgegeven in een bepaalde regio.

Om alle doelen te halen, moeten alle verschillende overheden meer handelen als één, stelt het planbureau. Plannen voor bijvoorbeeld natuur en woningbouw kunnen tegenstrijdig zijn voor een provincie. Daarom moeten er volgens het PBL samenhangende en concrete keuzes worden gemaakt door het Rijk, waarin alle facetten zijn meegenomen.

Ruimere blik op toekomst

Ook moet er een ruimere blik op de toekomst komen. Veel provinciale plannen lopen niet verder dan 2030. Het PBL stelt voor dat er ook plannen voor 2050 en tot 2100 worden gemaakt. Daarbij moet meer ruimte voor onzekerheden in de plannen komen. Soms blijken plannen niet haalbaar en daarover moet van tevoren worden nagedacht, schrijft het planbureau. Als voorbeeld wordt de woningbouwopgave genoemd. In 2030 moeten 900.000 woningen zijn bijgebouwd. Dat staat in de plannen als een vaststaand feit, maar het PBL stelt dat daarvoor al jaren te weinig woningen worden bijgebouwd, dus moet worden nagedacht over wat het betekent als het niet lukt.

Als laatste stipt het PBL nog aan dat begonnen moet worden met plannen waartegen geen tegenstand is. Bij natuurbeleid kan het gaan om de zogenoemde groenblauwe dooradering. Dat zijn kleine landschapselementen zoals sloten en oevers die natuurgebieden met elkaar verbinden.

Medeauteur: ANP

Reacties

  1. De overheid werken ondoorgrondelijk jaren geleden was hun doel zoveel mogelijk gronden en dan vooral dure (polders) te verkopen tegen (erf)pacht waarde en nu boerderijen opkopen tegen marktwaarde+ . Waar zit de redelijkheid in dit soort acties. Willen ze de ene dag Geld maken en de andere dag geld verkwisten om hun alternatieve lusten bot te vieren.

Beheer
WP Admin