Bedrijven uit de BES-pilot mogen meer dierlijke mest aanwenden dan de normen toestaan. - Foto: Hans Prinsen RundveeNieuws

Meer mineralen uit drijfmest bij bedrijfseigen stikstof-pilot

Deelnemers aan de BES-pilot kunnen 12 kilo meer fosfaat aanvoeren dan volgens de gangbare bemestingsnormen.

Dat blijkt uit de resultaten over de twee jaren (2020 en 2021) die de pilot loopt. De groep bestaat uit veehouders die deelnemen aan de Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Koeien & Kansen-bedrijven. Met Bedrijfseigen Stikstof (BES) mogen deelnemers de dierlijke mestgift met fosfaat aanvullen, ook als dat betekent dat de stikstofgift boven de gebruiksnorm uitkomt. Daarvoor moeten ze wel inleveren op de hoeveelheid stikstofkunstmest. De bedrijfsspecifieke bemesting wordt afgestemd op het opbrengend vermogen van de grond en de bedrijfsvoering. De lagere inzet van stikstof uit kunstmest motiveert de deelnemers om de meststoffen uit dierlijke mest zo goed mogelijk te benutten. Ook moeten ze compenserende maatregelen nemen om te voorkomen dat meer ammoniakemissie plaatsvindt.

Waterkwaliteit

De stijging van de fosfaataanvoer was vooral op kleibedrijven te zien, namelijk een plus van 23 kilo per hectare. Daardoor kwam het fosfaatoverschot dichtbij nul terwijl dat eerst nog negatief was. De aanvoer van stikstof uit dierlijke mest lag gemiddeld 78 kilo per hectare hoger dan volgens de normen. Op de proefbedrijven waren geen negatieve gevolgen te zien voor de waterkwaliteit, biodiversiteit, bodemleven en duurzaamheid van de graszode. Extra aanvoer van organische stof kan volgens de begeleiders gunstig zijn voor koolstofvastlegging in de grond. Emissies van broeikasgassen lijken iets af te nemen.

Volgens de begeleiders hebben meerdere deelnemers hun stikstofruimte uit kunstmest niet volledig gebruikt. Dat is nog versterkt door hoge prijzen voor kunstmest. Omdat een lage stikstofbenutting ten koste gaat van de bemestingsruimte in het volgende jaar, zijn deelnemers terughoudend in moeilijke jaren met bijvoorbeeld droogte.

Reacties

  1. Brand machtig mooi de waarheid gezegd maar pas maar op als je tegen de groene regels van onze dictators bent ben je een wappie of een complotdenker

    1. meuleman, al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaald hem wel. gewoon ervaring en goed je ogen de kost geven. komen we al een heel eind.

    1. nico, in nederland zijn ze gek , en in brussel knettergek. op klei en veen spoelen geen mineralen uit. de overheid heeft 20 jaar geleden al proeven gedaan op die bedrijven. maar ze zullen die gegevens wel weer kwijt zijn, net als het verstand. ze zijn alles uit de kast aan het trekken om de agrarische sector in het discrediet te zetten. als ze eens de riooloverstorten en de ganzenpopulatie verminderen. komen ze al een heel eind. 10 ganzen schijten een kuub stront per jaar, in het oppervlaktewater. heb het nog niet over de stikstof en co 2 uitstoot van die dieren , die is ook gigantisch.

Beheer
WP Admin