Mest uitrijden in het zuiden van Nederland. – Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Fosfaatproductie melkvee nog 14% boven voorgesteld nieuw plafond

De melkveehouderij heeft de grootste opgave om te voldoen aan de voorgestelde nieuwe sectorale stikstof- en fosfaatproductieplafonds. Dat blijkt uit het wetvoorstel dat demissionair landbouwminister Piet Adema ter consultatie heeft voorgelegd.

In de derogatiebeschikking is opgenomen dat de mestproductieplafonds per 2025 naar beneden moeten worden bijgesteld naar 135 miljoen kilo fosfaat en 440 miljoen kilo stikstof. Met het wetsvoorstel wordt deze ruimte nu verdeeld over de sectoren. Voor de melkveehouderij wordt het plafond gesteld op 65,9 miljoen kilo fosfaat en 257,6 miljoen kilo stikstof. Dat betekent dat de melkveehouderij op basis van de eerste kwartaalprognose van dit jaar nog 10,7 miljoen kilo fosfaat (14%) en 19,9 miljoen kilo stikstof (7%) te veel produceert.

Opgaven voor andere veehouderijsectoren

De opgaven voor de andere veehouderijsectoren zijn minder groot. Het beoogde fosfaatplafond voor de varkenshouderij is 32,9 miljoen kilo, daar zit de varkenshouderij nu al 2% onder. Voor stikstof heeft de varkenshouderij nog een beperkte opgave: de stikstofproductie is nu nog 2% boven het voorgestelde plafond van 82,5 miljoen kilo. De pluimveesector produceert nu nog 4% boven het nieuwe fosfaatplafond voor de sector van 21,2 miljoen kilo en 6% boven het voorgestelde stikstofplafond van 49,2 miljoen kilo.

In de memorie van toelichting op het wetsvoorstel gaat Adema ervan uit dat ook de overige sectoren in productiecapaciteit dalen in stikstof- en fosfaatexcretie. Voor de sectoren die hier onder vallen – waaronder kalveren, vleesvee en geiten, is 14,6 miljoen kilo fosfaat en 50,7 miljoen kilo stikstof gereserveerd. Dit wordt wettelijk echter niet vastgelegd. Voor deze sectoren zijn ook geen productierechten, waardoor het niet mogelijk is om er generiek in te sturen. Adema pleit er verder voor om de sectorale plafonds op termijn niet meer wettelijk te regelen, maar via lagere wetgeving die makkelijker te wijzigen is, om zo de plafonds beter te laten aansluiten bij de ontwikkelingen in sectoren en daarmee de ‘schotten’ tussen sectoren makkelijker te kunnen verschuiven.

Consultatie loopt tot 17 juni

Het vastleggen van de sectorale plafonds gaat samen met de mogelijkheid om 30% afroming bij de handel in fosfaat- en dierrechten voor pluimvee en varkens in te voeren. Op die manier wil het kabinet de mestproductie verlagen om eerder onder de plafonds te komen.

De internetconsultatie loopt nog tot 17 juni. De eerste reacties zijn kritisch. Met name pluimveehouders vinden het onterecht dat de excretieplafonds worden verlaagd, omdat er nauwelijks pluimveemest in Nederland wordt uitgereden en zij voldoende mestverwerking en mestexport hebben.

Beheer
WP Admin