Foto: Matthijs Verhagen AlgemeenNieuws

EU Rekenkamer: klimaatdoel nog ver weg

De landbouw, industrie, transportsector en huishoudens staan voor grote uitdagingen om de klimaatdoelen te halen. Dat zegt de Europese Rekenkamer in een overzicht van de maatregelen die in de Europese Unie zijn genomen om de uitstoot van broeikasgassen en de gevolgen van klimaatverandering te beperken.

De landbouw was in 2015 verantwoordelijk voor 11% van de uitstoot van broeikasgassen. Er is tussen 1990 en 2013 een grote vermindering van de emissies gerealiseerd, bijvoorbeeld doordat de veestapel in omvang verminderde. Maar sinds 2014 is er weer sprake van een stijging van de emissies, aldus het rapport.

‘Maatregelen nog onvoldoende’

Belangrijke bron van de emissies is het vee dat met methaanemissies (CH4) voor 44% bijdraagt aan de totale landbouwemissies. Ruim een derde van de uitstoot komt uit landbouwgronden en 15% uit mest.

De Europese Rekenkamer constateert dat er wel maatregelen zijn genomen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, maar dat die nog onvoldoende zijn. Maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken zijn nog in een pril stadium en niet Europees geregeld.

Ook als de Europese Unie erin slaagt te voldoen aan de afspraken van het klimaatakkoord in Parijs, zullen nog altijd maatregelen nodig zijn om de gevolgen van klimaatverandering te beperken.

Beheer
WP Admin