Bij het Aeromix-systeem liggen tyleenslangen onderin de mestkelder. Een compressor maakt grote luchtbellen die opstijgen door de mest, waardoor deze verticaal mengt.</p> <p><em>Foto: Wageningen UR</em> RundveeAchtergrond

Aeromix: 51% minder ammoniakuitstoot

Het Bos Aeromix-systeem verlaagt de ammoniakemissie blijkt uit onderzoek van Dairy Campus. Het dagelijks mengen van mest met luchtbellen lijkt een goed alternatief voor een emissiearme vloer.

Uit verkennend onderzoek in de emissiemeetunit van Dairy Campus in Leeuwarden blijkt dat het Aeromix-systeem de ammoniakuitstoot uit melkveestallen aanzienlijk reduceert. Het is het eerste project dat onder de vlag van het Innovatieprogramma Dairy Campus is afgesloten.

Aeromix brengt de ammoniakuitstoot op stalniveau gedurende 5 weken met gemiddeld 51% omlaag vergeleken met een referentieafdeling (afdeling zonder Aeromix, waarin de mest in de kelder niet werd gemixt). Ook wordt met gebruik van Aeromix geen zwavelwaterstof (H2S) gemeten direct boven de roostervloer. Bovendien ervaren dierverzorgers de geur in de afdeling met Aeromix als prettiger.

Project: Aeromix

Doel: toepassing van het Aeromix-systeem om de ammoniakemissie en uitstoot van broeikasgassen uit mest te verlagen en bepalen hoe effectief homogeniseren met behulp van lucht is.

Projectleider:Sjoerd Bokma, onderzoeker van Wageningen UR.

Betrokken instellingen: Dairy Campus, Wageningen UR Livestock Research, Ter Braack Agriculture Advising Centre.

Financiers: Bos Benelux BV, Dairy Campus Innovatiefonds.

Status: afgerond.

Looptijd: juli 2014 t/m februari 2015.

Aeromix mengt drijfmest via luchtbellen

Aeromix is een mestmengsysteem dat drijfmest in kelders en mestopslagen verticaal mengt met behulp van grote opstijgende luchtbellen, opgewekt door een compressor. Dat gebeurt via een verdeler met tyleenslangen en uitloopopeningen over de gehele bodem van de mestopslag.

Het onderzoek op Dairy Campus is uitgevoerd met twee identieke klimaat gescheiden afdelingen met elk 15 melkkoeien in de periode juli tot en met november 2014. Gedurende een proefperiode van 35 dagen is de mest in de Aeromix-afdeling elke nacht gemengd en zijn ammoniakconcentraties van in- en uitgaande stallucht bepaald. Ook is de emissie van broeikasgassen (N2O en CH4) gedurende enkele etmalen in de proefperiode gemeten. Met gasdetectiebuisjes is overdag de concentratie zwavelwaterstof net boven de roosters bepaald. Daarnaast zijn mestmonsters van de bovenlaag en de gehele vloeistofkolom in de mestkelder geanalyseerd.

Volgens Hans Wildenbeest, mestspecialist van Bos Benelux, vermindert Aeromix ook de ontwikkeling van het bedwelmende gas zwavelwaterstof en van methaan. “Voor zo’n 1.000 veehouders in Engeland en Ierland is veiligheid voor mens en dier een belangrijke reden om Aeromix toe te passen”, zegt Wildenbeest. In Nederland hebben 25 veehouders het Aeromix-systeem aangelegd. Voor Aeromix is de proefstalstatus verleend aan 4 stallen, er lopen nog gesprekken over toekenning van een voorlopige emissiefactor op de RAV-lijst.

Effecten drijfmestmengmethoden onderzoeken in vervolgproject

Dairy Campus gaat in een vervolgonderzoek, gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en ZuivelNL de effecten van verschillende methoden van mengen van drijfmest in een drijfmestkelder gedurende een jaar onderzoeken. Naast het Aeromix-systeem wordt dan ook het dagelijks mixen met het gangbare mestmixsysteem via rondpompen onderzocht.

Het doel is  om de werkingsprincipes vast te stellen en om emissies van ammoniak en broeikasgassen gedurende een langere periode te meten om te voldoen aan het meetprotocol voor het vaststellen van een emissiefactor. “Tijdens de reguliere mestmixmomenten bepalen we ook de H2S concentraties in de proefafdelingen in vergelijking met de referentie”, zegt Sjoerd Bokma, projectleider van Wageningen UR.

Aeromix lijkt een eenvoudige en kosteneffectievere maatregel om de ammoniakuitstoot te verminderen vergeleken met het installeren van emissiearme vloeren. Dat geldt in nieuwe stallen, maar Aeromix is zeker ook praktisch toepasbaar in bestaande stallen en mestsilo’s.

Het Bos Aeromix-systeem staat sinds 2015 op de Milieulijst (B 2209). Dat betekent dat veehouders die willen investeren in dit systeem hierop MIA/Vamil kunnen aanvragen, wat fiscale voordelen oplevert.

Lees ook: ‘Innoflexstallen voor vernieuwend onderzoek’. Bekijk meer info over Innovatieprogramma Dairy Campus in dossier Dairy Campus.