VVD en CDA willen niet dat met de Biodiversiteitsstrategie opnieuw allerlei toekomstige beperkingen in vergunningverlening ontstaan in en rond natuurgebieden. - Foto: Martijn ter Horst AlgemeenNieuws

Zorg over beperkingen door EU-biodiversiteitsstrategie

Nederland moet zich via de Biodiversiteitsstrategie niet opnieuw in een fuik dwingen, waardoor over 20 of 30 jaar eisen worden gesteld die nu nog niet worden overzien.

VVD’er Thom van Campen en CDA’er Derk Boswijk maken zich zorgen over de effecten die de Europese Biodiversiteitsstrategie op termijn zou kunnen hebben.

De Biodiversiteitsstrategie is twee jaar geleden door de Europese Commissie gepubliceerd als voorgenomen beleid. Volgens de strategie moeten lidstaten 30% van het areaal op land en op zee aanwijzen als beschermde natuur. Tegelijk moet de achteruitgang van de beschermde natuur in 2030 niet verder gaan en er moet sprake zijn van een positieve trend in de gebieden en de soorten waar sprake is van een ‘ongunstige staat’. De Tweede Kamer heeft zich door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Wageningen UR laten bijpraten over de gevolgen van de biodiversiteitsstrategie.

Zorgen over Biodiversiteitsstrategie

Volgens een onderzoek van Wageningen UR en het Planbureau voor de Leefomgeving is met het huidige beleid in 2030 in Nederland haalbaar om 27,3% van het binnenlandse areaal land en binnenwater als beschermde natuur te realiseren. De voornemens in het coalitieakkoord zijn in de berekeningen niet meegenomen, evenmin als de natuur op zee.

“Ik maak me best wel zorgen over de Biodiversiteitsstrategie die nu wordt voorbereid”, zegt VVD’er Van Campen. “Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat we nu in het oog van de storm zitten, omdat we nu de verplichtingen uit het verleden van de Vogel- en Habitatrichtlijn moeten nakomen. De vraag is hoe we voorkomen dat we nu keuzes maken, waardoor we onszelf in de toekomst in de fuik rijden.”

Boswijk: “Dit is precies de zorg en het wantrouwen van de boeren. Zij hoorden 30 jaar geleden dat de aanwijzing van een Natura 2000-gebied geen invloed had op de bedrijfsvoering. Vandaag zien we toch wat anders.”

Van Campen wil niet dat met de Biodiversiteitsstrategie opnieuw allerlei toekomstige beperkingen in vergunningverlening ontstaan in en rond natuurgebieden.

Realisatie beschermd gebied

Om 30% areaal te behalen zou ruim 102.000 hectare extra beschermd gebied moeten worden gerealiseerd. Dat kan door de verwerving van gebieden (kosten € 8 tot € 11 miljard tot 2030) of door een combinatie van verwerving van 60.000 hectare en langjarig agrarisch natuurbeheer op 42.000 hectare (kosten € 6 tot € 7 miljard tot 2030).

De huidige vormen van agrarisch natuur- en landschapsbeheer kunnen nog niet meegeteld worden in de definities van de Europese Commissie, vooral omdat de langjarigheid niet is gegarandeerd. Nu gelden voor agrarisch natuurbeheer contracten van zes jaar. De bescherming van natuur gaat sowieso verder dan alleen de bestaande natuurgebieden, zegt Marlies Sanders van het Wageningen UR. “Vogels in het stedelijk gebied, vleermuizen in onze huizen zijn ook beschermd. We mogen in principe geen boom kappen als er een nest inzit en geen huis isoleren als er vleermuizen zitten. Dat geldt voor heel Nederland.”

Spanning tussen focus Biodiversiteitsstrategie en focus op de doelen van de stikstofwet

Stikstof

Petra van Egmond van het PBL zegt dat Nederland wel een risico loopt met de focus op stikstof. “Er zit een spanning tussen de focus van de Biodiversiteitsstrategie en de focus op de doelen van de stikstofwet”, aldus Van Egmond. Zij ziet het risico dat door te werken met de kritische depositiewaarden (KDW) eerst wordt gekeken naar gebieden met een lage KDW – ‘het laaghangende fruit’ – waarmee dan voorbij wordt gegaan aan de Europese doelstelling om juist de gebieden te verbeteren waar sprake is van de grootste achteruitgang van de natuur, de soorten en habitats.

Van Egmond: “Nederland moet blijven doen wat het doet. Stikstof reduceren, waterkwaliteit en -kwantiteit verbeteren, natuur beheren, areaal vergroten en verbinden. De Europese Biodiversiteitsstrategie legt nu een focus: daar waar soorten achteruitgaan. De vergroting van het areaal is daar een middel voor.”

Reacties

  1. Je kunt je twee keer in eigen voet schieten. De eerste keer wordt nu toegegeven en dat doet meer zeer dan toen verwacht. Toen dacht de politiek dat het alleen boertje pesten was. Nu dus het geweer geladen voor het tweede schot. Wat gaat het worden?

Beheer
WP Admin