AlgemeenAchtergrond

Werkafspraken VLB en Fiscus over de agrarische bedrijfswoning

In zijn besluit van 8 maart 2006 geeft Staatsecretaris van Financiën Joop Wijn boeren en tuinders nog eenmaal de kans om gebruik te maken van de landbouwvrijstelling op de ondergrond van de bedrijfswoning. De Vereniging van Accountants en Belastingadviseurs (VLB) en de Belastingdienst hebben werkafspraken gemaakt om de werkzaamheden rondom deze eenmalige mogelijkheid in goede banen te leiden.

In het besluit van 8 maart 2006 staat onder meer de voorwaarde dat de boer of tuinder vóór 1 juli 2006 definitief dient te beslissen of de bedrijfswoning over gaat van het ondernemings- naar het privé-vermogen. Hij kan echter ook kiezen voor deelname aan de werkafspraak waarover onderhandelingen zijn gevoerd tussen de Belastingdienst en de.VLB

De achterliggende gedachte achter de werkafspraken is dat het aantal te verrichten taxaties tot een minimum beperkt blijft. Deelname aan de werkafspraak houdt in dat de advieskantoren voor 1 juli 2006 een lijst met cliënten moeten aanleveren bij de belastingdienst. Deze cliënten kiezen dan definitief voor deelname aan de werkafspraak.

De werkafspraak houdt in dat de agrarische bedrijven worden verdeeld in twee categorieën. Te weten:agrarische bedrijven waar een verschil tussen WEV-ondergrond en WEVAB-ondergrond bestaat en agrarische bedrijven waar geen verschil tussen de WEV-ondergrond en WEVAB-ondergrond wordt aangenomen. De verdeling tussen deze twee categorieën wordt gemaakt op basis van NGE (Nederlandse grootte eenheden) -normatiek en/of normen op basis van teelt- of glasoppervlakte.

Bij de eerste categorie bedrijven (waar mogelijk een verschil tussen WEV-ondergrond en WEVAB-ondergrond bestaat) wordt daadwerkelijk getaxeerd. Indien er daadwerkelijk een verschil tussen WEV- en WEVAB-ondergrond bestaat, wordt deze bij heretikettering belast.

Bij de tweede categorie bedrijven (waar dus geen verschil tussen WEV-ondergrond en WEVAB-ondergrond bestaat) blijft de waarde van de ondergrond voor de bepaling van de belaste winst buiten beschouwing. De waarde van de opstal (de stenen) wordt gewaardeerd uitgaande van de WOZ-waarde per 1 januari 2003. Wordt geheretiketteerd in 2000 of 2001 dan wordt de waarde vastgesteld op WOZ 2003 – 10%. Wordt geheretiketteerd in 2005 dan wordt de waarde vastgesteld op WOZ 2003 + 10%.

De winstcorrectie voor het overbrengen van de woning zelf dient in het jaar van overbrenging (2000, 2001 of 2005) aangegeven te worden. Eventuele vervolgcorrecties, zoals de aanpassing van het eigen woningforfait, correctie op de afschrijving etc., mogen in de aangifte 2005 verwerkt worden.

De uiteindelijke keuze of de bedrijfswoning al dan niet naar het privé-vermogen wordt overgebracht dient de boer of tuinder binnen zes weken na de categorie-indeling bekend te maken. De termijn van 1 juli 2006 wordt dus opgerekt voor de deelnemers aan de werkafspraak zodat eenieder de tijd gegund wordt om een verantwoorde keuze te maken.

De keuze om de bedrijfswoning al dan niet over te brengen is voor een groot deel afhankelijk van de uiteindelijke waardering van de woning. De WOZ-waardering heeft voor agrarische bedrijven als uitgangspunt de waardering going concern. Dit levert vaak een lagere waardering op dan een waardering tegen vrije verkoopwaarde. Dit gegeven maakt het voor de bedrijven die in de tweede categorie vallen aantrekkelijker om de bedrijfswoning naar het privé-vermogen over te hevelen.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost))

Meer informatie Aanpassing werkafspraken ondergrond bedrijfswoning

Beheer
WP Admin