De ministers Piet Adema en Christianne van der Wal komen morgen met diverse belangrijke voorstellen voor de agrarische sector. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Veel plannen voor landbouw en platteland komen tegelijk

Het kabinet komt morgen met een stapel informatie die impact gaat hebben op boerenbedrijven. Over stikstof, natuur, water, vergunningen, verdienmodel en het landbouwakkoord.

Een handvol ministers was de afgelopen weken druk bezig met het maken van plannen voor het platteland, natuur, water, bodem en landbouw. Het kabinet wil graag een ‘integrale aanpak’ van het landelijk gebied, dus komen de voorstellen tegelijk. Op vrijdagmiddag, na de ministerraad.

Deze week wist een deel van deze voorstellen al de weg naar buiten te vinden. Zoals de aanpak van de piekbelasters, naar het advies van Johan Remkes, bedoeld om ruimte te maken om vergunningen te verlenen aan PAS-melders. Minister Van der Wal gaat een bredere doelgroep benaderen om hen een aanbod te doen van 120% van de marktwaarde van hun bedrijf.

Dat roept veel vragen op: de marktwaarde van bedrijven rondom Natura2000-gebieden is gekelderd sinds de stikstofplannen bekend zijn, blijven boeren dan niet met een restschuld zitten? Hoeveel van dit bedrag moeten zij afrekenen met de fiscus? Zit er een beroepsverbod in deze regeling? En: welke bedrijven komen in aanmerking? Die laatste vraag zal de minister waarschijnlijk nog niet beantwoorden. Ze zei in het laatste stikstofdebat dat ze liever geen lijstjes de wereld instuurt. Wel denkt ze aan criteria, zodat boeren voor zichzelf kunnen nagaan of ze wel of niet tot de gekozen definitie van piekbelaster horen. Die criteria komen echter nog niet in deze publicatie te staan, is de verwachting.

Hoe moet het verder met de bouw

Daarnaast heeft minister Van der Wal nagedacht over hoe het nu verder moet met de vergunningverlening over de bouw. Een paar weken geleden zette de Raad van State een streep door de ‘bouwvrijstelling’, waardoor het voor deze sector weer lastig wordt om een vergunning te krijgen. Ook hier is weer stikstofruimte nodig, net als voor de legalisering van de PAS-melders. Het is het streven van minister Van der Wal om die ondernemers voorrang te geven, maar de politieke druk om woningen te bouwen is ook groot.

Landbouwminister Adema gaat iets vertellen over het toekomstbeeld van de agrarische sector en het nog te sluiten landbouwakkoord. Samen met boerenbelangenbehartigers en bedrijven uit de agribusiness moeten er afspraken komen over hoe we in 2040 boeren. Hoe gaan boeren hun brood verdienen als ze moeten investeren in grond voor extensivering of een emissiearm stalsysteem? De afgelopen weken verwees Adema bij veel vragen van boeren naar dit akkoord, dat volgend jaar maart klaar moet zijn. In de brief komen de ‘hoofdlijnen’ te staan waar het akkoord op voortborduurt.

Gewenst grondwaterpeil

En dan is er ook nog de brief vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met de cryptische titel ‘Bodem en water sturend’. Daarin gaat het om keuzes die de politiek gaat maken over waar woningen gebouwd (kunnen) worden, waar landbouw mogelijk blijft, waar drinkwater gewonnen wordt en hoe hoog het gewenste grondwaterpeil in bepaalde regio’s is.

Dat laatste kan grote impact hebben op boeren in de veenweide. Een hoger waterpeil zorgt voor minder inklinking van het veen, maar ook voor drassig grasland waarop koeien niet of pas later in het seizoen kunnen weiden. Dit was ook al zichtbaar in het alom gehate, maar inmiddels verdwenen stikstofkaartje: de veenweidegebieden in het Groene Hart en Friesland kregen een hoger stikstofreductiepercentage dan andere gebieden waar veel melkvee wordt gehouden.

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

  1. Wie denkt dat de overheid met duidelijkheid komt kan nog lang wachten, ook na vanavond zal nog steeds alles voor iedereen in nevelen verhuld blijven. Men is gebaat bij onduidelijkheid om de boeren murw te slaan.

Beheer
WP Admin