AlgemeenOpinie

Schap is geen doel op zich

Het zijn spannende tijden voor de productschappen. Dit jaar moeten ze onderzoeken of er bij ondernemers voldoende draagvlak is voor hun voortbestaan. Volgende week wordt alvast een motie verwacht van de VVD om ze af te schaffen.

Die weerstand is begrijpelijk. Vanuit liberaal gezichtspunt is elke bestuurslaag er een te veel. En voor linkse partijen zijn met name de dierlijke productschappen ongewenste bolwerken van de vleesbusiness.

Ook vanuit de sector zelf liggen de schappen constant onder vuur. Kritiek is er op te hoge heffingen, apparaatskosten en oneigenlijke taken zoals collectieve promotie.

Alleen de agribusiness is uitgesproken pleitbezorger. Deels heeft die gelijk. De schappen voeren een aantal zeer nuttige taken uit, bijvoorbeeld op het gebied van dier- en plantenziektenbestrijding. Als zij het niet doen, dan moet de overheid zelf aan de bak en het is de vraag of het dan beter gebeurt.

Onder druk van de politiek maken de schappen bovendien werk van efficiency. Het verder ineenschuiven van de uitvoeringsorganisaties (backoffice) van verschillende schappen hoort daar bij. Dat is toe te juichen. Het zou een stap moeten zijn naar een duidelijker herkenbare, en door iedereen als nuttig ervaren organisatie.

Toch lijkt het erop dat de afzonderlijke schappen het eigen voortbestaan bovenaan hun agenda hebben staan. Daarbij past de keuze van PPE en PVV om weer eigen logo’s te gaan voeren. In aanloop naar het draagvlakonderzoek willen ze zo hun eigen naamsbekendheid nog even oppoetsen.

Dat is een verkeerd signaal. Het moet bij een draagvlakonderzoek niet gaan om de nu bestaande organisaties zelf, maar om de vraag of er zoiets als een productschap nodig is voor het uitvoeren van taken die de hele sector aangaan. De mogelijkheid van gecombineerde schappen onder nieuwe vlag die zich puur richt op de kerntaken ligt dan meer voor de hand dan voortzetting van versnipperde en uitgeholde schapjes per deelsector.

Beheer
WP Admin