AlgemeenAchtergrond

Ruimte voor Ruimte en Rood voor Rood kwalificeren als overheidsingrijpen

Na lang wachten heeft uiteindelijk het nieuwe besluit over overheidsingrijpen het licht gezien. Een van de belangrijkste nieuwe elementen van het herziene besluit is dat zowel de Ruimte voor Ruimteregeling als de Rood voor Roodregeling als vormen van overheidsingrijpen worden aangemerkt.

Het onderdeel “Overheidsingrijpen” uit het voorgaande besluit van 5 december 2006, nr. CPP2006/1173M, is ingetrokken en is nu apart uitgebracht, vooruitlopend op een herziening van het gehele “oude” besluit van 5 december 2006. Deze herziening van de rest van het “oude” besluit zal naar verwachting begin 2010 zijn beslag krijgen.

Het nieuw uitgebrachte onderdeel over “Overheidsingrijpen” is van erg groot belang voor de agrarische sector. Of een bedrijfverplaatsing al dan niet mogelijk is, hangt vaak af van de financiële afwikkeling waarbij ook de belastingheffing een grote plaats inneemt. Als de verkoop van de oude onderneming kwalificeert als “Overheidsingrijpen” dan worden de mogelijkheden voor de toepassing van de herinvesteringreserve (HIR) veel groter. De zogenaamde verruimde HIR komt dan in beeld.

Naast de uitbreiding van de toepassing van de verruimde HIR naar Rood voor Rood- en Ruimte voor Ruimteregelingen wordt in het nieuwe besluit stilgestaan bij de nieuwe vormen voor toepassing van de verruimde HIR. Sinds 1 januari 2008 komen de volgende categorieën in aanmerking voor de verruimde HIR:

a. onteigening, daaronder begrepen minnelijke onteigening en verkoop ter voorkoming van onteigening;

b. een besluit, daaronder begrepen een regeling, op het gebied van ruimtelijke ordening, natuur of milieu van een publiekrechtelijke rechtspersoon dat de mogelijkheden om de onderneming of een gedeelte daarvan op de huidige locatie in de huidige vorm voort te zetten of uit te breiden in belangrijke mate beperkt;

c. bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) aangewezen communautaire of nationale regelgeving die leidt tot herstructurering van een bedrijfstak.

Het nieuwe besluit geeft de praktijk veel handvatten om te bepalen wanneer de verruimde HIR van toepassing is. Hopelijk behoren veel discussies tussen de Belastingdienst en Belastingadviseurs hiermee tot het verleden.

Meer informatie: Besluit van 23 december 2009, nr. CPP2009/83M, Staatscourant 2009, 20481

Beheer
WP Admin