AlgemeenAchtergrond

Ruimer melkquotum vergt lagere emissies

Met de toekomstige ruimere melkquota loopt de zuivelsector opnieuw tegen milieugrenzen aan.

Melkveehouders die willen groeien, doen er goed aan nu al te zoeken naar mogelijkheden voor lagere emissies van ammoniak en broeikasgassen, stellen Carin Rougoor en Gijs Kuneman, werkzaam bij bij projectbureau CLM Onderzoek en Advies.

De EU verruimt de komende jaren de melkquota en wil ze in 2015 afschaffen. Het is moeilijk in te schatten hoe groot de Nederlandse melkproductie over tien jaar zal zijn. Schattingen lopen uiteen van een stijging van enkele procenten groei tot wel 40 procenten meer melk.

Zo’n productiestijging gaat gepaard met een toename van de milieudruk, met name in de vorm van meer nitraat, fosfaat, ammoniak en broeikasgassen. En dat terwijl de Europese regels de komende jaren juist minder ruimte laten voor deze stoffen.

De Nitraatrichtlijn maakt het nodig nog efficiënter om te gaan met nitraat en fosfaat, zeker als de tijdelijke versoepeling (derogatie) voor Nederland na 2009 zou worden verlaagd. De fosfaataanvoernorm wordt de komende jaren ook verder aangescherpt.

De melkveehouderij is in Nederland de belangrijkste bron van ammoniak. Voor de uitstoot van ammoniak geldt nu een nationaal plafond, te behalen in 2010. Na 2010 wordt het plafond verder verlaagd. Melkveehouders merken tot nu toe niets van het plafond; het is niet vertaald naar individuele bedrijven. Maar als de sector groeit, zal het kabinet gedwongen zijn om maatregelen te nemen om deze emissies terug te dringen. Het ligt voor de hand dat er dan strikte beperkingen en voorwaarden worden gesteld aan bedrijven die willen uitbreiden.

Wat betreft broeikasgassen is de veehouderij de belangrijkste agrarische bron van broeikasgassen, vooral wat betreft methaan. Een sterk punt is dat de veehouderij sinds 1990 de uitstoot van broeikasgassen al sterk heeft teruggebracht, terwijl in veel andere sectoren de emissies alleen maar zijn gestegen. De sector heeft het volste recht daar krediet voor te eisen, maar zal tegelijkertijd de broeikasgasemissies verder moeten reduceren.

De kans is groot dat de overheid komt met nieuw beleid voor ammoniak en broeikasgassen. Het is raadzaam daar als sector op vooruit te lopen. Bijvoorbeeld door bij bedrijfsuitbreiding ammoniakarme stallen te bouwen

Vooruitlopend daarop kan de boer zelf al stappen zetten. Bijvoorbeeld kiezen voor groene energie. Of inzetten op een langere levensduur van de koeien. Dan kan de agrariër met minder jongvee toe, wat resulteert in minder uitstoot van broeikasgassen per kilo melk. Kortom, als de sector zelf tijdig bijstuurt op emissies, creëert hij zelf ruimte voor (beperkte) groei van de melkproductie.