AlgemeenAchtergrond

Praatcircuits leveren nog niet veel op

Sinds begin dit jaar wordt er heel wat afgepraat en onderhandeld over de varkenssector. Concrete resultaten heeft het tot nu toe nog niet opgeleverd.

Sinds de prijzencrisis van begin dit jaar is er in de varkenssector een ketenoverleg op gang gekomen waaraan alle belangrijke partijen in de keten deelnemen. Aan het overleg nemen deel vertegenwoordigers van LTO, NVV, COV, VNV, en supermarkten en overheid. Wat hebben de ketenvergaderingen tot nu toe opgeleverd?

Vanuit het ketenoverleg zijn opdrachten neergelegd bij het landbouweconomisch instituut LEI om onderzoek naar de prijsvorming door de keten heen. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer dat onderzoek afgerond is. Vanuit het ketenoverleg is aangedrongen op rapportage vóór de zomer; het LEI weet nog niet of dat haalbaar is. Het LEI doet trouwens een hernieuwd onderzoek naar de margeverdeling in de keten in opdracht van de Rabobank. Enkele jaren geleden heeft de Rabobank voor het eerst zo’n onderzoek uitgevoerd.

Een ander belangrijk punt waarover in het overleg wordt gesproken is het mededingingsbeleid. Wat is wel en wat is niet mogelijk onder het beleid van de Nederlandse mededingingsautoriteit. De indruk bestaat bij verschillende partijen dat er in Nederland veel minder mogelijk is dan in bijvoorbeeld België. De supermarkten nemen deel aan het ketenoverleg en laten daarmee hun betrokkenheid bij de varkenssector zien.

Het Nederlandse ketenoverleg heeft een voorbereidende rol op de expertvergaderingen in Brussel over de varkenssector. Dat Brusselse overleg is eveneens op gang gekomen na de prijscrisis van januari onder leiding van EU-voorzitter Hongarije. Het heeft tot doel om de problemen van de varkenssector in kaart te brengen en mogelijke oplossingsrichtingen aan te dragen. De eerste bijeenkomsten hebben tot nu toe niet veel opgeleverd.

De aard van de problemen is wel duidelijk. De varkenssector heeft grote problemen om de sterk gestegen grondstofprijzen door te berekenen in de vleesprijzen. In de vergaderingen is in ieder geval wel duidelijk gemaakt dat de Europese Unie uit moet kijken om zo maar een quotum varkensvlees uit derde landen toe te staan op de Europese markt. Daartoe moeten op zijn minst dezelfde productievoorwaarden gelden als voor de Europese varkenshouderij.

Structurele veranderingen voor de varkenssector zijn er eigenlijk niet te verwachten. Wel zeggen verscheidene partijen dat de kans groot is dat er extra budget beschikbaar komt voor promotie van varkensvlees.

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin