AlgemeenAchtergrond

Optimalisatie als strategie

Het melkquotum verdwijnt … … voordat ik deze vraag kan beantwoorden moet ik eerst weten wat het melkquotum betekent voor de Nederlandse melkveehouders. Wat is melkquotum nu precies, waarom is het er én wat voor gevolgen heeft afschaffing? Al surfend over internet vond ik, onder andere, de volgende informatie:

Melkquotum

Een melkquotum is het recht een bepaalde hoeveelheid koemelk te produceren, alle andere vormen van melk zoals geiten- en schapenmelk zijn vrij van productiequota. Ieder land van de Europese Unie heeft een bepaald melkquotum sinds 1984. Toen het quotum werd ingevoerd was dit voor een periode van 5 jaar. Sindsdien is de periode met een variabele lengte van 1 – 7 jaar verlengd. Op dit moment geldt het melkquotum tot 2015. In alle landen behalve Italië is het quotum verdeeld over de melkproducenten, de melkveehouderij. In Italië is het melkquotum verdeeld over de melkverwerkende fabrieken. Melkquotum is tussen producenten (boeren) binnen de landsgrenzen vrij overdraagbaar. Dit kan door middel van tijdelijke overdracht (leasing) of door middel van permanente overdracht (koop).

Waarom melkquotum?

De melkquota zijn ingevoerd omdat in de Europese Unie meer melk werd geproduceerd dan geconsumeerd, wat uiteindelijk leidde tot wat een melkplas en boterberg genoemd werd. Deze overproductie is een direct gevolg productiesubsidies in het kader van afspraken die zijn gemaakt in het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De overschotten aan melk worden met exportsubsidies op de wereldmarkt afgezet (de prijs in de EU is hoger dan op de wereldmarkt). Om de hoge kosten van die subsidies, die alsmaar stegen door de groeiende melkproductie en de dalende melkprijs op de wereldmarkt, te beperken werd het melkquotum ingevoerd. De hoogte van de melkquota in de EU bedroeg bij invoering de productie van 1984 minus enkele procenten. Daarna is de omvang van de melkquota een paar keer aangepast. Door het melkquotum is dus de productie van melk in de Europese Unie beperkt en daarmee ook dus de voor exportsubsidies begrensd.
(Bron: Wikipedia )

Gevolgen afschaffing melkquotering

Klakkeloze afschaffing van het melkquotum zal een grote vernietiging van kapitaal met zich meebrengen: het geïnvesteerde vermogen in melkquotum en het hierdoor opgebouwde eigen vermogen. Dit verdampte vermogen zal niet meer geïnvesteerd kunnen worden in de sector.
Vervolgens zal er een stijging komen van de productie, een stijging die de markt niet zal kunnen verwerken omdat deze al verzadigd is.
Door minister Veerman werd in een interview gesteld, dat een stijging van de productie in Nederland zal worden beperkt door de milieuregelgeving. We moeten de ogen echter niet sluiten voor de realiteit: iedere melkveehouder die momenteel aangeeft dat hij het melkquotum af wil schaffen, wil meer produceren, anders zou afschaffing voor hem/haar geen issue zijn. Ondernemers die bereid zijn onverantwoord grote bedragen te investeren in melkquotum, zullen deze uitgaven dan gaan doen in grond, mest-afzetrechten of melkleveringrechten. De melkfabrieken kunnen immers ook geen onbeperkte toevoer van melk verwerken en maatregelen nemen. Hierdoor zal het kostenniveau slechts verplaatsen, maar niet verlagen.
Door de afschaffing van de melkquotering zal een aantal andere Europese landen hun zelfvoorzieningsgraad gaan verhogen. De lucratievere export van Nederlandse melk naar deze landen zal afnemen en de totale melkproductie in de EU toenemen.
(Bron: Nederlandse Melkveehouders Vakbond )

optimalisatie als strategie

Interessante, maar moeilijke materie. Het valt voor mij, als varkenshoudster, niet mee om me zo tot in detail te verplaatsen in het managen van een melkveebedrijf. Wel besef ik dat ook hier (en dat is niet veel anders bij de varkenshouderij) veel draait om kostprijsbeheersing. Met een goede kostprijs van je producten is veel mogelijk. En wanneer ik alle gevolgen van afschaffing van melkquotering op een rijtje zet is, volgens mij, nog altijd focus op een goede kostprijs belangrijk. Ik zou in mijn bedrijfsvoering dus niet heel veel veranderen, ik zou mijn bedrijfsvoering richten op een optimalisatie / maximalisatie van de kengetallen:
– Verhogen van melkproductie;
– Inzet van arbeid;
– Maximalisatie van opbrengstprijs.
De komende jaren zal er geproduceerd moeten gaan worden op het scherpst van de snede. Dus optimalisatie als strategie!

Beheer
WP Admin