AlgemeenAchtergrond

Onderzoek naar extra steun voor jonge boeren

Land­bouwminister Gerda Verburg gaat onderzoe­ken of het moge­lijk is jonge boe­ren extra te steu­nen via de MIA/ Vamil-regeling.

Dit betekent dat startende on­dernemers wel­licht fiscale korting krijgen op milieu- en diervriendelijke inves­teringen.De Tweede Kamer had daar bij de minister op aangedrongen, omdat Verburg niet maximaal gebruik maakt van de ruimte die Brussel biedt voor steun aan jonge agrari­ers. De minister heeft toegezegd voor de begrotingsbehandeling in het najaar met een reactie te ko­men.

Beheer
WP Admin