AlgemeenAchtergrond

Nieuwe Successiewet: nieuwe eisen schenken op papier

Schenken op papier is een veel gebruikte manier om vermogen over te hevelen. Ook in de nieuwe Successiewet blijft dit mogelijk.

Door het schenken op papier worden er in de toekomst successierechten bespaard.

Als zo’n schenking tussen ouders en kinderen plaatsvindt, dan schenken de ouders een bedrag aan hun kinderen, waarna ze het bedrag meteen weer teruglenen. Dit moet worden vastgelegd in een notariële akte. De ouders moeten jaarlijks aan hun kinderen rente betalen over de schuld aan ieder kind.

In de afgelopen jaren bestond er onduidelijkheid over de hoogte van het rentepercentage dat de ouders ten minste aan hun kinderen moeten vergoeden. Sommige deskundigen vonden dat de rente tenminste 6% moest bedragen. Anderen vonden dat een rente ter grootte van driekwart van de rente op de laatste staatslening voldoende was. Weer anderen hielden het bij een zakelijke rente.Vanaf 2010 moet de rente altijd ten minste 6% bedragen. De rente dient in beginsel jaarlijks te worden voldaan. Indien de rente die na 2010 moet worden betaald door omstandigheden één of meer jaren niet is betaald, dan bestaat de mogelijkheid om dat weer recht te trekken. Dat kan niet meer vlak voor het overlijden van een ouder gerepareerd worden. De achterstallige rente moet ten minste 180 dagen voor het overlijden van de ouder alsnog zijn voldaan. De staatssecretaris heeft onlangs bekend gemaakt, dat dan niet alleen de achterstallige rente alsnog betaald moet worden, maar daarover ook een rente van 6% samengesteld.

Er is een overgangsregeling getroffen voor oude gevallen. Als de notariële akte in 2009 of verder in het verleden is getekend en er is in die akte een rente lager dan 6% overeengekomen, dan mag die lagere rente worden aangehouden na 2010, mits de rente zoals die destijds is afgesproken op dat moment inderdaad een zakelijke rente was. Wel moet de rente alsnog op ten minste 6% worden gezet, zodra de rentevaste periode afloopt op enig moment na 1 januari 2010. Ook voor oudere schenkingen op papier – waarvan de notariële akte is getekend voor 1 januari 2010 – is bekend gemaakt op welke wijze eventuele achterstallige rente alsnog kan worden voldaan, zodanig dat het geschonken bedrag later niet wordt belast voor de erfbelasting in de nalatenschap van de ouder.

Beheer
WP Admin