AlgemeenAchtergrond

Nieuwe Successiewet een feit

De Tweede Kamer heeft op 3 november 2009 het wetsvoorstel tot vereenvoudiging en herziening van de Successiewet met diverse amendementen en moties aangenomen.

Een van de belangrijkste wijzigingen voor de agrarische sector is de aangepaste vrijstelling voor het schenken van ondernemingsvermogen. De vrijstelling bij bedrijfsopvolging wordt deels afhankelijk van de omvang onderneming. De waarde van de objectieve onderneming wordt daarbij beoordeeld vanuit de positie van de erflater of schenker. Daardoor wordt ook rekening gehouden met eventueel door de schenker of erflater ‘buitenvennootschappelijk gehouden ondernemingsvermogen’ en ook met eventuele ter beschikking gestelde onroerende zaken. Indien de waarde van de achterliggende objectieve onderneming (al dan niet in een bv) minder is dan 1 miljoen euro, is de verkrijging door de verkrijger voor 100 procent voorwaardelijk vrijgesteld. Is de waarde van de achterliggende objectieve onderneming meer dan 1 miljoen euro, dan is 100 procent van de waarde van deze onderneming tot 1 miljoen euro vrijgesteld en is het meerdere voor 83 procent voorwaardelijk vrijgesteld.

In een volgend artikel gaan we op enkele amendementen in. Personen die vóór schenking of overlijden al vijf jaar onafgebroken samenwonen, kwalificeren als partners. Stiefkinderen van samenwoners worden op dezelfde wijze behandeld als stiefkinderen van gehuwden. Er geldt een eenmalig verhoogde vrijstelling voor een schenking van 50.000 euro van ouders aan een kind in verband met de aankoop van een eigen woning of voor een studiefonds voor het kind. Tot de bezittingen en schulden in box 3 van de inkomstenbelasting behoren eveneens niet vermogensbestanddelen uit een verdeling van een nalatenschap van een samenwonende partner. Samenwoners worden op dit punt gelijkgesteld met gehuwden. De voorwaardelijke vrijstelling voor de verkrijging van ondernemingsvermogen wordt deels afhankelijk van de omvang van de objectieve onderneming (in de bv) waarop de verkrijging betrekking heeft.

Beheer
WP Admin