AlgemeenAchtergrond

Nieuwe onderdelen in de Landelijke Landbouwnormen

In de landbouwnormen 2009 zijn drie belangrijke nieuwe onderdelen opgenomen.

Het zijn de volgende onderdelen:
– veldinventaris landbouw en vollegrondstuinbouw
– vorderingen akkerbouw en veehouderij
– ingroeiregeling Koninklijke Coöperatie Cosun U.A.

Veldinventaris
Met betrekking tot de veldinventaris is een ingroeiregeling afgesproken. Het betreft de volgende regeling: ingroeiregeling tot 2012.

Afspraak is dat bij landbouwbedrijven en vollegronds tuinbouwbedrijven die in 2009 (2008/2009) voor het eerst de veldinventaris in de balans opnemen, gebruik kunnen maken van de ingroeiregeling van 4 jaar. De ondernemers met een gebroken boekjaar waarvan de jaarstukken 2008/2009 reeds zijn vastgesteld in 2009 kunnen gebruik maken van een ingroeiregeling van 3 jaar.De ingroeiregeling is van toepassing op de “veldinventaris” en de “te activeren onkosten”.

De bedrijven die in het verleden de veldinventaris al in de balans hebben opgenomen moeten hier op de normale wijze mee blijven doorgaan.

Vorderingen akkerbouw en veehouderij
Voor de nabetaling en bijtelling melkgeld, de prestatietoeslag melkgeld ed, de omzetreductie veevoer ed. en de vordering in verband met de levering suikerbieten zijn afspraken gemaakt in de landbouwnormen.

Ingroeiregeling Koninklijke Coöperatie Cosun U.A.
De ingroeiregeling die de Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. na de overname van het suikerbedrijf van CSM in verband met de ledenaandelen met de Belastingdienst heeft afgesproken is in hoofdstuk 12 van de landbouwnormen opgenomen.

De volledige tekst van de landbouwnormen 2009 is op korte termijn raadpleegbaar via internet op www.belastingdienst.nl

Beheer
WP Admin