AlgemeenAchtergrond

Nieuwe leden voor Winterswijks GLB-collectief

Winterswijk – Voor een proefproject bij Winterswijk om natuur- en landschapsbeheer in te passen in EU-regels hebben zich 32 nieuwe deelnemers gemeld.

In hun bedrijfsvoering gaan zij maatregelen opnemen om het landschap en de natuur te verbeteren of tegen achteruitgang te behouden. Na inventarisatie blijkt dat aantal het resultaat van een ‘inloopbijeenkomst’ die de Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk en de afdeling Winterswijk van LTO Noord vorige week organiseerden. Of alle aanvragen ook worden gehonoreerd is nog niet helemaal zeker, zegt Arie Schoenmaker, secretaris van Stichting WCL. Dat hangt af van het beschikbare budget en van voldoende variatie in de aangeboden diensten.


De zogenaamde pilot GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) is vorig jaar begonnen en heeft al 97 deelnemers. ”Met dat aantal was de deelname al een succes”, oordeelt Henk Wikkerink die namens de Winterswijkse LTO-afdeling het project mede organiseert. Nieuwe deelnemers waren mogelijk omdat het project is verlengd met 2012 en 2013. Staatssecretaris Bleker van EL&I heeft eind vorig jaar een extra subsidiebedrag uitgetrokken voor deze pilots in Winterswijk en op drie andere plaatsen in Nederland.


De bedoeling van deze pilots is te onderzoeken en zo mogelijk aan te tonen dat overeenkomsten met boerencollectieven goed zijn in te passen in de vergroeningsverplichtingen van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid dat in 2014 van kracht wordt. De verwachting is dat bij deze collectieve zelfsturing de bereidheid van boeren er aan mee te doen groter en langduriger is, de uitvoeringslasten lager zijn en minder controle vergt is. Deze collectieve aanpak sluit niet aan bij het bestaande EU-landbouwbeleid en ook niet bij de voorstellen voor het nieuwe landbouwbeleid. Die voorstellen gaan nu uit van deelname op bedrijfsniveau aan verplichte vergroeningsmaatregelen, zoals 7 procent groenbraak van alle akkerland. De deelnemers en de staatssecretaris willen gedaan zien te krijgen dat dit collectieve beheer met zelfcontrole alsnog een plek krijgt in het nieuwe EU-landbouwbeleid. Om die reden heeft Bleker de projecten verlengd tot 2014 om ze –als het mag- te laten aansluiten op het in dat jaar in te voeren nieuwe beleid.


Deelnemers aan het Winterswijkse project kunnen kiezen uit diensten die vallen onder de thema’s biodiversiteit, waterkwaliteit en openstelling. Onder het thema biodiversiteit valt onder andere het ortolanenpakket, waarmee boeren voor zeldzame akkervogels een aantrekkelijk leefgebied creëren met traditionele graanteelt op de essen, speciaal ingezaaide akkerfaunaranden en met graanstoppelvelden. Andere pakketten waarmee boeren de biodiversiteit kunnen verbeteren zijn soortenrijk grasland en in stand houden van bomen en bosjes. Een verplicht pakket is instandhouding van kleinschaligheid: het landbouwkundig gebruik van kleine percelen van 1 tot 3 hectaren . Kleinschaligheid is een belangrijk kenmerk van het landschap rond Winterswijk.

Voor de levering van deze diensten bestaat een puntensysteem met bijbehorende vergoedingstarieven. Of dit puntensysteem goed functioneert is een van de onderzoeksdoelstellingen.

Beheer
WP Admin