AlgemeenAchtergrond

NAJK pleit voor nieuw EU beleid

Het Europese land­bouwbeleid moet in de toekomst onderscheid gaan maken tussen drie speerpunten: voedselproduc­tie, maatschappelijke waarden en kennis en innovatie.

Dat vindt het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) . De organisatie voor jonge boe­ren heeft haar visie op het Ge­meenschappelijk Landbouwbe­leid na 2013 verwoord in het rap­port ’Een zaaibed voor een GLB na 2013’. Het NAJK vindt dat het veiligstellen van de Europese voedselvoorziening de belangrijk­ste taak is van het nieuwe Euro­pese landbouwbeleid.”Dit voedsel moet op een ma­nier geproduceerd worden die in overeenstemming is met de eisen ven de maatschappij, maar tege­lijkertijd ook rendabel zijn voor de agrarische ondernemer”, al­dus de jonge boeren. Het NAJK pleit voor een ontkoppelde hecta­retoeslag en langlopenede afspra­ken over maatschappelijk dien­sten. Daarnaast zien de jonge boe­ren een makkelijke toegang tot kennis als belangrijk instrument om de doelstelling te realiseren.

”Het is duidelijk dat er na 2013 een nieuw Europees landbouwbe­leid komt. Politici zijn er nog niet uit over hoe dit beleid er uit moet zien. We proberen met onze visie een aanzet te geven voor een goed beleid”, aldus voorzitter Wilco de Jong van het NAJK. De visie is aangeboden aan landbouwminis­ter Gerda Verburg.”De minister reageerde positief. Vooral over het feit dat we alvast denken over de wijze waarop de combinatie van het produceren van voedselveilig voedsel en het voldoen aan de eisen van de maat­schappij volgens ons het best ver­goed kan worden”, aldus de voor­zitter van de NAJK.

Beheer
WP Admin