AlgemeenNieuws

Minder verzuring en vervuiling in de lucht

Wageningen – De lucht wordt een stuk minder verontreinigd. De emissies van zwaveldioxide, stikstofdioxiden, ammoniak, fijn stof en vluchtige organische stoffen (niet-methaan-VOS, afgekort nmVOS) zijn fors afgenomen in de periode 1990-2000.

Na 2000 namen de emissies van de meeste stoffen nog steeds af, maar minder sterk dan in de periode ervoor. Dit laat het Compendium voor de Leefomgeving weten in zijn Emissieregistratie.

De emissies van zwaveldioxide, ammoniak en nmVOS liggen in 2010 onder het Europese emissieplafond, terwijl de uitstoot van stikstofoxiden in 2010 boven het plafond ligt.

De uitstoot van ammoniak is sinds 1990 met 65 procent afgenomen en ligt in 2010 onder het Europese plafond. De afname is vooral gerealiseerd door de landbouw en is het gevolg van krimp van de veestapel, eiwitarm voer, afdekken van mestopslagen, emissiearm bemesten en emissiearme stallen. De grootste bijdrage levert emissiearme bemesting. Hierbij vervluchtigt weinig ammoniak, waardoor meer stikstof in de bodem beschikbaar komt voor het gewas en minder kunstmest nodig is.

De afname na 2007 komt vooral door aanscherping van de mestuitrijbepalingen voor bouwland per 2008 en door de aanpassing van stallen in de intensieve veehouderij.

De vervuiling van lucht met fijn stof daalde ook fors na 1990. De landbouw heeft hieraan echter weinig bijgedragen. In de afgelopen 20 jaar stootte de landbouw jaarlijks 5 tot 6 miljoen kilo fijn stof uit. Juist sectoren als verkeer en industrie wisten hun uitstoot drastisch te verlagen.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug