AlgemeenAchtergrond

Landbouwnormen voor de tuinbouw

Ook voor de tuinbouwsector zijn er voor de berekening van de jaarwinst 2009 nieuwe afspraken gemaakt tussen de Belastingdienst en vertegenwoordigers van de tuinbouwadviseurs.

Bij het maken van de afspraken voor de tuinbouwsector is met name de TAAK (Vereniging van Tuinbouw-Accountants / Administratiekantoren “Het Westland / De Kring”) betrokken geweest.

De vastgestelde normen betreffen de afschrijving van investeringen in bedrijfsmiddelen voor de glastuinbouw en voor de teelt van champignons. Verder is de waardering van champignons, veldinventaris onder glas en aspergeopstanden vastgesteld.

Met ingang van 1 januari 2007 moet bij de vaststelling van de landbouwnormen ook rekening gehouden worden met de afschrijvingbeperkingen die In artikel 3.30, tweede lid, van de Wet IB 2001 zijn opgenomen. In dit artikel is bepaald dat voor zogeheten ‘andere bedrijfsmiddelen’ de afschrijving ten hoogste 20% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel bedraagt. Een afwaardering op lagere bedrijfswaarde is naast de “normale” afschrijving ook mogelijk. Een afwaardering naar lagere bedrijfswaarde is in de tuinbouwsector soms mogelijk. De vier hieronder genoemde bedrijfsmiddelen hebben een objectief bezien een kortere levensduur dan vijf jaren, waardoor afwaardering op lagere bedrijfswaarde mogelijk is.

Soort bedrijfsmiddel, Levensduur in jaren , Restwaarde (%)

anjers 3 0

gerbera’s 3 0

bouvardia’s 3 0

2-jarige substraatmatten 2 0

De afschrijving/waardering op lagere bedrijfswaarde van deze investeringen vindt ultimo het boekjaar plaats door de aanschaffings- of voortbrengingskosten rechtevenredig te verdelen over de levensduur van de investeringen.

Voorbeeld

Aanschaffingskosten 2-jarige substraatmatten € 60.000, in gebruik genomen per 1 december 2008. Afschrijvingskosten/afwaardering per 31 december 2009 € 2.500 (€ 60.000 : 2 = € 30.000 x 1/12).

De volledige tekst van de landbouwnormen is 2009 is op korte termijn raadpleegbaar via internet op www.belastingdienst.nl.

Beheer
WP Admin