AlgemeenAchtergrond

IPPC-bedrijf mag intern salderen

Staatssecretaris van Geel van VROM wil intern salderen van ammoniak mogelijk maken. Daarmee kunnen IPPC-bedrijven volgend jaar eenvoudiger aan de doelstelling voldoen om het hele bedrijf emissiearm te hebben. In een brief aan de tweede kamer schrijft Van Geel dat hij het Besluit ammoniakemissie huisvesting gaat aanpassen.

Intern salderen betekent dat varkens- en pluimveehouders in verouderde stallen geen emissiearm systeem hoeven te installeren, als ze in een andere stal zoveel ammoniak reduceren dat de totale uitstoot afneemt. Het systeem dat daarvoor in aanmerking komt is de luchtwasser. De andere stallen kunnen dan traditioneel blijven.

De exacte invulling van de mogelijkheid tot salderen is nog niet bekend en door de strubbelingen in Den Haag is niet duidelijk wanneer de Tweede Kamer hierover beslist. Nog onduidelijk is bijvoorbeeld of er een gecorrigeerd ammoniakplafond gaat gelden voor bedrijven die intern salderen.

In Nederland is de IPPC-richtlijn ingebed in het Besluit huisvesting en heeft daarmee een wettelijke basis gekregen. De richtlijn schrijft voor dat alle IPPC-bedrijven uiterlijk op 30 oktober 2007 hun stallen hebben aangepast met een beste beschikbare techniek. Vanaf 2010 of 2013 moeten alle bedrijven hun stallen hebben voorzien van een emissiearm systeem. Ook voor een gedeelte van die bedrijven kan intern salderen voordelen bieden.

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin