AlgemeenAchtergrond

Gehygiëniseerde dierlijke mest vrijgesteld van verplichting AGR/GPS apparatuur

Vaste, gehygiëniseerde dierlijke mest bestemd voor export wordt vrijgesteld van de verplichte automatische gegevensregistratie en satellietvolgapparatuur. Met deze maatregel wil minister Veerman (landbouw) druk van de mestmarkt wegnemen.

Aan de export van onverwerkte mest kleven veterinaire en milieutechnische risico’s. Deze risico’s zijn er niet, of althans in mindere mate, bij gehygiëniseerde dierlijke meststoffen, aldus Veerman. Gelet op de verplichte aanwezigheid van een veterinair certificaat noemt hij de risico’s met betrekking tot fraude aanvaardbaar.

Distributeurs van onverwerkte dierlijke mest moeten vanaf 1 juli 2006 verplicht AGR/GPS-apparatuur gebruiken. De Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal dit intensief controleren. De overgangsperiode van zes maanden die sinds de invoering van de nieuwe meststoffenwet op 1 januari 2006 gold is voorbij.

Het AGR-systeem (automatische gegevensregistratie) legt tijdens een transport verschillende gegevens vast. Te weten de laad-en losplaats, monsterinformatie, datum, tijd en informatie over het vervoermiddel. Deze gegevens verstuurt het systeem bij het laden en lossen van mest naar Dienst Regelingen. Door het GPS-systeem (geografisch plaatsbepalingssysteem) worden de laad-en losplaatsen van het voertuig geregistreerd.

Het niet hebben van één van de apparaten betekend gelijk een boete van 300 euro per overtreding. Als er bij een volgende controle sprake is van eenzelfde overtreding volgt een dwangsom van 3000 euro. Bij afwezigheid van beide apparaten bedraagt de dwangsom het tweevoudige, respectievelijk 600 en 6000 euro.

Alleen geregistreerde intermediairs mogen dierlijke mest vervoeren. Ze moeten een fraudebestendig monster nemen van elke vracht en dit fraudebestendig verpakken. De AID blijft ook het transport van mest tussen agrarische bedrijven onderling controleren, de zogenoemde boer-boer transporten.

Meer informatie Bekendmaking op site AID

Beheer
WP Admin