header

 

Sprekers

Opening Agri Duurzaamheidsdag:

rob van brouwershaven

Dr. Rob Brouwershaven, kwartiermaken programmadirecteur Implementaire Visie LNV

Rob van Brouwershaven is per 19 november 2018 benoemd tot kwartiermaker programmadirecteur Implementatie Visie LNV bij het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. Hij blijft daarnaast binnen LNV de komende tijd verantwoordelijk voor de portefeuille Klimaat. Drs. R.P. (Rob) van Brouwershaven is sinds 2015 directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit bij het ministerie van LNV. Daarvoor was hij onder andere directeur Natuur & Biodiversiteit bij het toenmalige ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Hij begon zijn loopbaan bij het ministerie van OCW.

 

Trends & Innovatie theater:

pieter van geel

Pieter van Geel, voormalig staatsecretaris en voorzitter landbouwtafel in het klimaatberaad

Pieter van Geel (Valkenswaard, 8 april 1951) is een Nederlandse voormalig politicus van het CDA. Van Geel werd voor het CDA staatssecretaris van Milieu in het kabinet-Balkenende I. In de kabinetten Balkenende II en Balkenende III bekleedde hij dezelfde functie, zijn post werd ditmaal omschreven als 'duurzaamheid'. Pieter van Geel is onder andere commissaris bij het Energiefonds Overijssel. In maart 2018 is Pieter van Geel door het kabinet benoemd tot voorzitter van de overlegtafel Landbouw en Landgebruik in het kader van het Klimaatakkoord. Hij heeft een eigen adviesbureau op het gebied van bestuur en energie.

   
lenneke-slooff-hoek

Lenneke Slooff-Hoek, ECN.TNO

Lenneke Slooff-Hoek studeerde natuurkunde aan de Universiteit Utrecht. Na haar afstuderen heeft ze bij het Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica (AMOLF) in Amsterdam onderzoek gedaan aan lichtversterkers, waarop ze eind 1999 promoveerde. Aansluitend is ze bij het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) gaan werken aan de ontwikkeling van zonnecellen, aanvankelijk experimenteel onderzoek op het gebied van plastic zonnecellen, maar later optische en elektrische  modelering van zonnecellen en -panelen. Recentelijk is de focus meer en meer op landschappelijke integratie van zonneparken komen te liggen waarbij ze zowel als projectleider als inhoudelijk betrokken is. Ze is nauw betrokken bij het nationaal consortium Zon in landschap en Landbouw (NCZLL) dat zich richt op landschappelijke inpassing van zonneparken in de breedste zin van het woord, met aandacht voor esthetiek, beleving, biodiversiteit en meervoudig landgebruik met o.a. landbouw. Binnen ECN part of TNO coördineert ze het kernteam landbouw binnen het NCZLL.

   
ruud huirne

Ruud Huirne, speciaal adviseur Food & Agri Rabobank en ondernemer Bio Energy

Ruud Huirne is per 1 januari 2019 gestopt als directeur Food & Agri bij de Rabobank. Per 1 januari krijgt hij de leiding over de activiteiten van de bank op het gebied van verduurzaming van de Nederlandse land- en tuinbouw. Daarnaast gaat Huirne als ondernemer aan de  slag in een nieuw op te zetten bedrijf in duurzame energie en groene grondstoffen, waarvan onder andere Bio Energy Coevorden onderdeel uitmaakt.
Tot Huirne in 2012 bij de Rabobank kwam, was hij directeur van het Landbouw Economisch Instituut, het tegenwoordige Wageningen ER. Daarvoor was hij directeur van de Animal Sciences Group. Hij is nog altijd verbonden aan Wageningen, als bijzonder hoogleraar coöperatief ondernemerschap. In 2016 was hij de nummer 1 in de Boerderij AgriTop 50 van meest invloedrijke figuren in de agrosector.

   
maurits groen

Drs. Maurits Groen, mauritsgroen•mgmc

Maurits Groen raakte tijdens zijn studie politicologie bevlogen over de milieu- en ontwikkelingsproblematiek. Was ruim vier jaar hoofdredacteur van het blad Milieudefensie. Richtte daarna een milieucommunicatie-adviesbureau op (het huidige mauritsgroen•mgmc), werkte voor radioprogramma ‘Vroege Vogels’ en tv-programma ‘Puur Natuur’. Was in de tachtiger en negentiger jaren direct betrokken bij het eerste Nationaal Milieubeleidsplan. Sinds enkele jaren (co-)initieert mauritsgroen•mgmc zelf ook nieuwe bedrijven op duurzaamheidsgebied. Hij was mede-oprichter van de volgende duurzame bedrijven: Do The Bright Thing, Greenem, WAKA WAKA en Kipster.

   
herman docters van leeuwen

Herman Docters van Leeuwen, programma manager Agroketens SMK/Maatlat Duurzame Veehouderij

Herman Docters van Leeuwen is sinds 1999 werkzaam bij SMK. Als Programma Manager agroketens is hij verantwoordelijk voor On the way to PlanetProof dierlijke sectoren((vleesvee, zuivel), de Barometer Duurzame Bakkerij & Zoetwaren en de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Ook is hij intensief betrokken bij de ontwikkeling en beheer van de Maatlat Duurzame Veehouderij & Aquacultuur en de Maatlat Schoon Erf. Eerder ontwikkelde hij het certificatieschema Groen Label Kas. Hij adviseert overheden en bedrijven over verduurzaming (bijvoorbeeld: randvoorwaarden rondom bv pacht,  duurzaamheidstoetsing projecten en maatschappelijke verantwoord inkopen).
In de afgelopen jaren was Herman als secretaris ruim 10 jaar intensief betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van agrarisch natuurbeheer en het Groenfonds voor 'groene en blauwe diensten' bij de agrarische natuurvereniging Vockestaert in Midden-Delfland. 

 

 

ynte de vries

Ynte de Vriesprogrammaleider Farm Energy bij FrieslandCampina

Ynte beleefde zijn jeugd op het Friese platteland, studeerde Biologie in Groningen en is na zijn promotieonderzoek aan de Wageningen Universiteit sinds 2005 werkzaam voor FrieslandCampina. Binnen FrieslandCampina werkte hij als microbioloog/expert, projectleider proces innovatie, research manager kindervoeding, ouderenvoeding en medische voeding, om vervolgens over te stappen naar de coöperatiekant als manager van het Cooperative Office. In 2016 raakte Ynte betrokken bij Smart Dairy Farming (waaruit het huidige JoinData is ontstaan) en ontwikkelde hij het Solar programma (bekend van de dakhuuroplossing met GroenLeven). Sinds eind 2018 werkt Ynte binnen FrieslandCampina Global Sustainability met een compact team aan duurzame energie op het boerenerf in de brede zin: Farm Energy. Dit programma omvat naast energieopwek met behulp van zonnepanelen (Solar), windmolens en monomestvergisting (Jumpstart) ook initiatieven voor gezamenlijke stroominkoop, smartgrids, en energiebesparing. De doelstelling is om binnen enkele jaren als waardeketen zelfvoorzienend te zijn qua elektriciteit, waarbij de melkveehouder gemiddeld tot 25% van zijn/haar inkomen uit energie kan halen.  

   
elie lemkes straver

Drs. Elie P.J. Lemkes-Straver,  lector duurzaam produceren in de agrofoodsector HAS

Elies Lemkes-Straver is vanaf 1 februari 2018 de lector van het nieuwe lectoraat Duurzaam Produceren in de agrofoodsector. Elies heeft in haar functies als algemeen directeur ZLTO en daarvoor van Brainport veelzijdige ervaring opgebouwd in zowel de agrofoodsector als met de sectoren hightech en design. De samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, het leggen van verbindingen tussen sectoren en met de maatschappij en open innovatie vormen hiervoor een belangrijke basis die voor het lectoraat duurzaam produceren belangrijk is.

   
dirk strijker

Dirk Strijker, Mansholtleerstoel Rijksuniversiteit Groningen

Dirk Strijker (1953) is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. In het kader van de Mansholtleerstoel is hij hoogleraar plattelandsontwikkeling. Hij is landbouweconoom en gepromoveerd op een studie naar regionale verschillen in de Europese landbouw.
Strijker publiceert als wetenschapper over landbouweconomie en -politiek, plattelandsvraagstukken, krimp en de relatie tussen landbouw en samenleving. Hij was vele jaren columnist bij het Dagblad van het Noorden. Als landbouwdeskundige wordt hij regelmatig geraadpleegd door de pers.

 
janne van den akker

Janne van den Akker, Aeres

Janne van den Akker maakt sinds november 2016 deel uit van het Team Praktijkgericht Onderzoek. Na haar studie Milieuwetenschappen/Biologie aan de VU in Amsterdam werkte zij jarenlang als onderzoeker bij IMSA Amsterdam, onderzoeks- en adviesbureau voor duurzaamheid en innovatie. Systeemdenken en stakeholderdialoog (tussen bedrijven, overheden en NGO’s) waren hierbij kernbegrippen, ecologie, landbouw en voedsel haar specialisaties.

Van 2014-2016 werkte Janne aan de Hogeschool van Amsterdam. Momenteel houdt ze zich bij Aeres Hogeschool Dronten onder andere bezig met het duurzaam hergebruik van agrarische reststromen en verzorgt zij onderwijs over milieu-gerelateerde thema’s. Haar speciale interesse heeft de rol die de landbouw kan spelen bij het tegengaan van klimaatverandering.

   

Workshops Subsidies & Wetgeving:

han pot

Han Pot, Energie Kenniscentrum

Han Pot is directeur en adviseur bij het Energie Kenniscentrum. Als energie adviseur houdt hij zich al ruim 10 jaar bezig met het geven van praktisch advies om ‘energiekosten en -verbruik’ van bedrijven en instellingen te verlagen. Energie inkopen, energie reduceren, zonnepanelen en subsidies zijn de favoriete aandachtsgebieden van Han. Het Energie Kenniscentrum helpt organisaties energiekosten, energieverbruik en CO2 uitstoot te verlagen. Diensten die aangeboden worden: Energie inkoop, Energie scans, Energie Efficiency Plannen en CO2 compensatie (begeleiding). 

   
kees anker

Kees Anker, Nationaal Coördinator EIP-Agri / Netwerk Platteland Regie Bureau POP

Kees Anker is werkzaam bij het Regiebureau POP in Utrecht. Dit bureau ondersteunt de provincies en LNV bij de uitvoering van POP3. Kees houdt zich o.a. bezig met het informeren van het netwerk over de mogelijkheden van POP3 en het ondersteunen van de POP-projecten in uitvoering. Hij is vooral aanspreekbaar op het onderwerp Innovatie in de landbouw.

 

 

gryt de jong

Gryt de Jong, RVO

Ik heb Milieukunde gestuurd aan het Van Hall Instituut in Groningen. In de periode 1989 tm 2001 heb ik bij het adviesbureau DHV gewerkt (tegenwoordig Royal Haskoning DHV) als adviseur voor op het gebied van milieubeleid, vaak met een link naar vergunningverlening. In dat kader heb ik ooit ook meegewerkt aan het opnemen van energiebesparing in de milieuvergunning. Sinds 2001 ben ik werkzaam bij RVO.nl en de voorlopers daarvan. De laatste jaren onder meer voor het convenant Schone en zuinige agrosectoren, dat als doel heeft te werken aan Energie en klimaat in de agrosectoren. Dit agroconvenant loopt tot 2020. Het klimaatakkoord dat in ontwikkeling is kan worden gezien als een vervolg op dit agroconvenant.

   
andre verduijn

Andre Verduijn, vaksectie Recht VLB

Ik ben sinds 1995 als fiscalist werkzaam bij Countus en bekleed mede de functie van Hoofd Vaktechniek Fiscaal. Namens Countus ben ik lid van de Vaksectie Recht van de VLB. Als fiscalist houd ik mij voornamelijk bezig met de advisering van bedrijven in het midden- en kleinbedrijf in het bijzonder die in de agrarische sector. Daarbij adviseer ik ook overheidsinstanties over belastingschade in geval van (aankoop ter voorkoming van) onteigening, nadeelcompensatie of planschade. Ik ben meerdere keren door de rechtbank benoemd als fiscaal deskundige in civiele procedures en ook heb ik als partijdeskundige opgetreden. Zelf voer ik fiscale (beroeps)procedures. Ook publiceer ik regelmatig in fiscale vakbladen en geef ik geregeld (fiscale) cursussen voor diverse groepen van professionals. Verder ben ik bestuurslid van de Vereniging voor Agrarisch Recht en redacteur van het Land en Tuinbouw Bulletin (Kluwer). Aldus beoefen ik het vak van fiscalist uit diverse invalshoeken.


 

Strobaalsessies:

greet ruitenberg Greet Ruitenberg, programmaleider Energie neutrale Melkveehouderij
   
pieter winter

Pieter Winter, Agro Giethoorn

In 1996 nam Pieter Winter het akkerbouwbedrijf van zijn ouders over. Na samenvoeging van twee bedrijven in de Gieterse Polder is Winter anno 2019 een belangrijke ondernemer in de regio met zestien werknemers op de loonlijst. Het team van Agro Giethoorn runt een bedrijf met vier bedrijfstakken: akkerbouw (500 ha), pluimvee (115.000 vleeskuikens), twee biogasinstallaties en twee drogerijen van agrarische restproducten. De recente visie van minister Carola Schouten over circulaire landbouw is Pieter Winter uit het hart gegrepen. “Ons bedrijf is een voorbeeld van het landbouwsysteem waar de minister naartoe wil.”

   
peter van der avoird

Peter van der Avoird, kweker Van der Avoird Trayplant

Bij Van der Avoird Trayplant in Bavel (N-Br.) staan niet de aardbei en de framboos centraal. “Bij ons draait het om onze mensen”, zegt Peter van der Avoird. “Als zij het naar hun zin hebben, dan presteren ze beter. En dan komt het product vanzelf.” 36 hectare productie op 5 locaties en 34 medewerkers in vaste dienst en wisselend aantal losse krachten, oplopend tot 400 medewerkers in het seizoen

   
hans verhoeven

Hans Verhoeven, varkenshouder De Hoeve Innovatie en Keten Duurzaam Varkensvlees

Hans Verhoeven heeft samen met zijn vrouw Diny een gesloten varkensbedrijf in Valkenswaard. In 1997 startte hij Keten Duurzaam Varkensvlees. Nu runt Hans naast zijn boerderij samen met zijn twee compagnons de Hoeve Certificering en de Hoeve Innovatie. Deze bedrijven zijn verantwoordelijk voor de certificering, innovatie en ontwikkeling van het eisenpakket van Keten Duurzaam Varkensvlees. Daarnaast fungeert de boerderij van Hans als demobedrijf voor KDV. Alle innovaties en ontwikkelingen worden hier eerst getest voordat ze bij alle varkenshouderijen van de keten worden toegepast.

   
marieke louwes

Marieke Louwes, Bio Goat Meat

Het verhaal van Pronkjewail, de biologische melkgeitenhouderij van Rien en Marieke Louwes, is niet alledaags. Rien groeide op in een dorp en Marieke op een melkveebedrijf. Na hun studie gingen ze beiden aan de slag in de agrarische sector, Rien in de voersector, Marieke in de agrarische marketing en communicatie. Maar de wens om zelf agrarisch ondernemer te worden met een biologisch geitenbedrijf bleef. In 2015 kochten ze een voormalig leghennen en melkveebedrijf en bouwden dit om tot geitenbedrijf. Inmiddels is Pronkjewail een boerderij met 900 biologische melkgeiten en 200 lammeren. Marieke werkt als hoofd marketing en communicatie bij DLV Advies en is secretaris en woordvoerder van Bio Goat Meat.

   
jasper roubos

Jasper Roubos, akkerbouwer het groene Hart

Jasper is 34 jaar oud en vanaf zijn 19e al werkzaam in de firma van ouders, een akkerbouwbedrijf met een loonwerk tak. Op zijn 25e heeft hij het bedrijf overgenomen, van ouders en runt het nu samen met vrouw en 2 kinderen van 5 en 8 jaar oud.
Vanaf middelbare school heeft hij veel interesse in de ‘wereld’ en hoe we er als mens mee omgaan. Hij heeft veel tijd buiten de sector gewerkt en altijd geïnspireerd geweest hoe ver burgers van de natuur af staan en makkelijk consumeren.  In 2014 hij gevraagd door Bayer Cropscience om Het Forward Farm project te starten op de Boerderij. Door dit project is alles in sneltreinvaart gegaan; jaarlijks 1500 bezoekers op zijn bedrijf, waarbij hij veel kennis opdoet. 
Één ding is echt belangrijk: blijven kijken wat echt duurzaam én praktich is!

 

 

jan pieter van tilburg

Jan Pieter van Tilburg, melkveehouder Zandhoeve Holsteins

De melkveestal van Jan Pieter van Tilburg in het Groningse Hellum is de meest energiezuinige stal van Europa. Het familiebedrijf met 110 koeien loopt daarmee vooruit op wetgeving die vanaf 2020 gaat gelden, zo maakt de Rijksoverheidsdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bekend. De veehouder investeerde om de energierekening omlaag te krijgen wat vervolgens jaarlijks oplevert. Zandhoeve Holsteins streeft naar een stroomverbruik van circa 20 kilowattuur per 1.000 kilo melk. 

 

 

 

robert nijkamp

Robert Nijkamp,  Windstreekstal

Robert Nijkamp heeft met zijn vrouw Renate en hun drie kinderen een bedrijf met rundvee en vleeskuikens. De Windstreekstal is hun derde kuikenstal. Bij een scharrelbezetting (12,5 kuikens per vierkante meter) kunnen er 26.000 kuikens in. Het idee voor de duurzame stal komt uit het project Pluimvee met Smaak van Wageningen UR. Nijkamp heeft zo’n zes jaar aan de ontwikkeling en bouw van deze stal gewerkt. In november 2015 werd de stal officieel geopend.

   
harmen wollerich

Harmen Wollerich, Teeltadviseur Dacom

Harmen heeft succesvol de studie Agricultural & Bioresource Engineering aan de WUR afgerond en is sinds 2017 werkzaam als teeltadviseur bij Dacom. Samen met zijn ouders heeft hij een akkerbouwbedrijf in Stadskanaal. Binnen Dacom is Harmen onder andere betrokken bij de ontwikkeling van het ziekteadvies, duurzame akkerbouw en het gewasgroeimodel.

 Partners

cssdacomenergie kenniscentrumEnergiePlusDakfriesland campinaG2 Energyhasministerienieuwe stroompit energieregiebureau popsmkTNOreesinkvollegrondsgroentenet

 

 

Mediapartners


boerderij  groenten en fruit  pluimveehouderij  trekker magazine