AlgemeenAchtergrond

Eerst rekenen, dan overtuigen

Doorrekenen geeft aan het begrip solidariteitsheffing voor mest betekenis.

Zonder melkquotering en met strengere bemestingsnormen is de kans groot dat de koeienboeren met hun overschotmest de mestmarkt gaan verzieken, is wel eens de vrees.

In de varkenshouderij zijn ze er daarom niet gerust op. Waar de varkenshouderijvoorlieden krachtig pleiten voor een georganiseerde aanpak, desnoods met heffingen om een basismestverwerking met bijbehorende export, wil de melkveehouderij van geen collectiviteit weten.

„Elke sector moet zijn eigen mestprobleem oplossen”, zegt NMV-voorzitter Hans Geurts. „Iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen.” Vakgroepvoorzitter Siem Jan Schenk van LTO vindt zelfs dat elke individuele ondernemer zijn eigen mestprobleem moet oplossen. Vanuit de melkveehouderij is er geen enkele animo om na te denken over collectieve maatregelen om het mestprobleem, de mestafzetkosten, binnen de perken te houden.

Je kunt je afvragen of zo’n categorische afwijzing van bijvoorbeeld een heffing om mestverwerking een opstapje te geven, wel zo handig is. Waarom eerst niet eens doorgerekend wat het effect is van een heffing van €1 op iedere kuub mest die in Nederland wordt geproduceerd: een bedrag van €28 per melkkoe per jaar (inclusief jongvee) of €1 per vleesvarkenplaats. Misschien dat met een euro per kuub mest er wel twee of meer bij de afzet zijn te besparen.

Dat van verwerking en export de grondloze varkenshouderij in eerste instantie het meest gaat profiteren, is geen reden voor terughoudendheid.

Maar laat de varkenshouderij niet op eensgezindheid wachten. Reken eerst dat idee van Rabobank van een heffing op alle geproduceerde kuubs mest sowieso eens door. Pas dan begin de speurtocht naar draagvlak, die trouwens ook in de varkenshouderij niet vanzelfsprekend aanwezig is.

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin