AlgemeenNieuws

Dijksma: geen melkveerechten

Den Haag- Er komen geen dierrechten voor melkveehouderij. Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw aangekondigd.

Wel komt er een verplichte grondgebonden productie voor melkveehouders. Bedrijven kunnen dan wel uitbreiden, maar alle mest die ze meer produceren dan die op eigen grond kan worden afgezet, moet worden verwerkt.

Voor varkens- en pluimveehouders blijft het huidige systeem van dierrechten voorlopig van kracht. In 2016 wordt de nieuwe mestwet, waarin verplichte mestverwerking geldt, geëvalueerd. Als dan blijkt dat er voldoende mestverwerking is, zullen de rechten alsnog afgeschaft worden per 2018, als het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn van kracht wordt.

Dijksma zei dit in reactie op het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Wageningen UR, waarin is onderzocht of er voldoende mestverwerking is om dierrechten af te schaffen. Hieruit blijkt dat dit niet met zekerheid is te zeggen.

Dijksma maakt bij het behoud van de dierrechten voor de intensieve veehouderij geen onderscheid tussen varkenshouderij en de pluimveehouderij. De pluimveehouderij heeft wel voldoende mestverwerking gerealiseerd. “Uit het rapport van PBL blijkt dat ook de mestverwerking voor de pluimveehouderij niet gegarandeerd is, mede omdat de centrale in Moerdijk afhankelijk is van energiesubsidie”, legt Dijksma uit.

Dijksma gaat ervan uit dat de varkens- en pluimveesector in totaal door het behoud van dierrechten niet worden bekneld, omdat deze sectoren naar verwachting niet zullen groeien de komende jaren.

Voor de melkveehouderij komt na afschaffen van melkquotum de eis dat de sector grondgebonden wordt. Dijksma zegt geen dierrechten voor melkveehouderij in te willen voeren als in 2015 het melkquotum wordt afgeschaft, omdat dit een te zware druk is op de concurrentiepositie van de Nederlandse melkveehouderij, die economisch veel perspectief heeft. Hoe het systeem van grondgebonden melkveehouderij er uit gaat zien is nog onderwerp van gesprek. Er zal hiervoor een nieuw wetsvoorstel worden geschreven.

Voor de uitvoering van de grondgebondenheid wordt 2013 als referentiejaar gebruikt voor de fosfaatproductie en het fosfaatoverschot. Dit is de meest actuele informatie over de bijdrage van een individueel bedrijf aan de druk op de mestmarkt. Vervolgens zal vanaf 2015 ieder jaar aan het eind van het jaar de feitelijke fosfaatproductie worden vergeleken met referentiejaar 2013. Ondernemers moeten voor deze extra fosfaatproductie grond of mestverwerking hebben. De referentiewaarde is bedrijfsgebonden en alleen overdraagbaar bij bedrijfsovername.

Beheer
WP Admin