AlgemeenAchtergrond

De besten zijn niet de norm

Qua antibioticumgebruik kunnen de meeste bedrijven leren van de beste bedrijven.

Als er nou maar in hetzelfde tempo antibiotica bijkwamen als bacteriën resistent werden tegen de bestaande antibiotica, dan was er niets aan de hand. Weliswaar was dan resistentie nog steeds lastig, maar bij lange na niet zo verontrustend als die nu is.

Het huidige antibioticumgebruik in de varkenshouderij leidt tot antibioticumresistentie, zelfs tot meer multiresistentie. Tel daarbij op dat de uitwisseling van resistente bacteriën tussen mens en dier is aangetoond en er is voldoende grond om van varkenshouders te verlangen dat ze:
* minder antibioticum gaan gebruiken, en
* antibioticum strikt volgens de regel gaan gebruiken.
De kans op resistentie-ontwikkeling neemt daardoor af.

Hoeveel het gebruik exact omlaag moet of kan, is op dit moment niet heel duidelijk, om de simpele reden dat er geen betrouwbare cijfers zijn over het echte gebruik in de varkenssector als geheel en op individuele bedrijven. Dat wordt nu geïnventariseerd. Eind 2010 weet iedere varkenshouder waar hij aan toe is. Dan is bekend wat het antibioticumverbruik op zijn bedrijf is en hoe zich dat verhoudt tot dat op het bedrijf van zijn buurman.

Dan ook kan de varkenssector, meer concreet de werkgroep Antibioticaresistentie Varkens, een reductiedoel vaststellen. Bij gebrek aan degelijke cijfers kan dat helaas niet eerder, hoezeer minister Verburg dat betreurt.

Voor varkenshouders is dat geen reden om te wachten met minderen. Het begint met nadenken. Wat zijn de onvolkomenheden op mijn bedrijf die nu worden weggepoetst met antibiotica? Zijn er alternatieven?

Ja, die zijn er. Er zijn bedrijven met én goede technische resultaten én een onwaarschijnlijk laag antibioticagebruik. In het belang van de hele sector moeten die voorlopers de rol van voorbeeldbedrijf op zich nemen.

Tegelijk moeten de antibioticumwerkgroep en de overheid er voor waken de resultaten op de allerbeste bedrijven tot nieuwe antibioticumnorm te verheffen.

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin