AlgemeenAchtergrond

Cassatie uitspraak Hof over Gouden Handdruk en Landbouwvrijstelling

Een gouden handdruk aan een ex-werknemer is geen waardeverandering van landbouwgrond. Daarom is de gouden handdruk volledig aftrekbaar van de winst.

Tegen deze uitspraak heeft de minister (pro forma) cassatieberoep ingesteld. Het hof oordeelde dat de aan de ontslagen werknemer betaalde gouden handdruk – vanwege staking van het landbouwbedrijf – niet samenhangt met de vrijgestelde landbouwwinst.

Kort samengevat is de uitspraak waartegen cassatie is ingesteld de volgende:

B verkoopt zijn tuinbouwbedrijf, bestaande uit grond en opstallen, en betaalt vervolgens een gouden handdruk aan de werknemer die daarvoor moest worden ontslagen. In geschil is of deze gouden handdruk voor een deel moet worden toegerekend aan dat gedeelte van de stakingswinst dat onder de landbouwvrijstelling valt. En daardoor op het vrij te stellen bedrag in mindering moet worden gebracht.Volgens de rechtbank is de gouden handdruk onmiskenbaar een negatief bestanddeel van de directe opbrengstwaarde van het bedrijf als geheel, maar niet van de directe opbrengstwaarde van de grond. De gouden handdruk vertegenwoordigt geen waardeverandering van de grond en moet daarom bij de bepaling van het bedrag van de landbouwvrijstelling buiten beschouwing worden gelaten. Op het hoger beroep van de inspecteur oordeelt het hof in gelijke zin. Als direct gevolg van de staking heeft B de arbeidsovereenkomst met de werknemer beëindigd en heeft hij in dat kader een beëindigingsvergoeding toegezegd. Aldus hangt die vergoeding niet samen met de vrijgestelde landbouwwinst, maar bestaat een rechtstreeks verband tussen de beëindigingsvergoeding en de staking van de onderneming. Voor een evenredige toerekening als door de inspecteur bepleit, is dan ook geen plaats.

De minister heeft beroep in cassatie ingesteld. Hij heeft de Hoge Raad verzocht om zijn beroepschrift op een later tijdstip van de gronden te mogen voorzien.

Meer informatie: Lopende procedure Hoge Raad , 2009/00780, 2004

Beheer
WP Admin