AlgemeenAchtergrond

Broeikasgas vee geen 51, maar 12 procent

Het PBL gaat er nog altijd van uit dat de veehouderij verantwoordelijk is voor 12 procent van de emissie van broeikasgas. Dat stelt het in reactie op een studie van het World Watch Institute.

Wij delen niet de visie van Goodland en Anhang, zoals neergelegd in Livestock and Climate Change in World Watch Magazine van november/december 2009 dat veehouderij verantwoordelijk is voor 51 procent van de mondiale broeikasgasemissies. Als PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) gaan we ervan uit dat de bijdrage van mondiale veehouderij aan broeikasgasemissies circa 12 procent bedraagt, al zijn er grote onzekerheden.

Er zijn een aantal redenen waarom Goodland en Anhang hoger uitkomen dan Livestock Long Shadow (LLS) en het PBL in de Milieubalans 2009. De belangrijkste verschillen zijn dat Goodland en Anhang het uitademen van CO2 door dieren meenemen en dat zij aan methaan een hogere broeikasgasfactor toekennen.

Wat betreft de uitademing door dieren: dit is ten eerste een kwestie van systeemgrenzen. Op zich ademen dieren natuurlijk CO2 uit, maar dit is van koolstof die kort tevoren in de vegetatie is vastgelegd. Tegenover de sector veehouderij staat dan dus een “sector teelt van gras en akkerbouwproducten” die CO2 vastlegt. Wat uiteindelijk van belang is, is de netto-emissie van het gehele systeem en die is nihil.
Bij methaan kiest men voor een veel hogere factor dan gebruikelijk. Gemeten op een korte tijdshorizon van twintig jaar is de factor van methaan hoger dan die van de IPCC, die rekent met honderd jaar. Dit betekent dat het verminderen van de methaanemissie op de korte termijn gunstig is om opwarming van de aarde te voorkomen, maar dat het effect ook van tijdelijke aard is. Methaan heeft namelijk een relatief korte levensduur. Op de langere termijn is dit echter nauwelijks een oplossing en zal ook CO2 moeten worden aangepakt.

Het is wel zo dat afschaffing van de veehouderij op de korte termijn leidt tot een sterkere verlaging van het broeikasgaseffect dan wat je op grond van de jaarlijkse bijdrage van 12 procent zou verwachten. In delen van de wereld leidt afschaffing van de veehouderij namelijk tot hergroei van de oorspronkelijke vegetatie en daarmee vastlegging van koolstof. Hier komt dan nog het methaaneffect bij. Eén en ander is beschreven in ons rapport Vleesconsumptie en klimaatbeleid.

Geschreven door Henk Westhoek, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Beheer
WP Admin