VarkensOpinie

Boerderij.nl – Politici als blad aan de boom om

De leden van de vaste Kamercommissie vergaderden op woensdag 14 juni met minister Veerman over de ziekte van Aujeszky. Praktische kennis en inzicht over Aujeszky ontbraken bij enkele commissieleden, zo bleek in de vergadering

Ik heb afgelopen woensdag voor het eerst een vergadering bijgewoond van de vaste Kamercommissie LNV. Ik keek mijn ogen uit. Eigenlijk moet ik zeggen: ik heb met verbazing aangehoord hoe snel politici hun ingenomen standpunt kunnen wijzigen, of met hoe weinig kennis van zaken zij over belangrijke materies praten en beslissen.

Treffend voorbeeld was wel Kamerlid Henk Jan Ormel van het CDA. In de eerste termijn bracht hij het standpunt van het CDA naar voren. De partij was tegen het aanvragen van de artikel 10-status. Volgens Ormel kan de artikel 9-status ook de hoogste status zijn voor een land. Naar zijn mening staat de artikel 10-status een moderne dierziektebestrijding in de weg. Hij doelt hiermee op de richtlijnen die Brussel hanteert bij een herbesmetting, namelijk ruimen van dieren en niet enten.

Nadat alle fracties het woord gevoerd hadden, kwam minister Veerman met een vooraf goed doordachte strategie. Hij liet de plaatsvervangend Chief Veterinary Officer, Martijn Weijtens, een praktische uiteenzetting geven over welke voorwaarden er bij de verschillende statussen horen. Onder andere dat ruimen niet verplicht is na een herbesmetting en dat gerichte vaccinatie mogelijk is, maar dat dan de artikel 10-status vervalt. Ook dat de overige EU-landen geen exportbelemmeringen mogen opwerpen voor vlees, wel door derde landen. Vervolgens deed Veerman zelf een voorstel om gefaseerd toe te werken naar aanvraag van de artikel 10-status. Inclusief oefening van een goedgekeurd bestrijdingsplan bij een gesimuleerde herbesmetting.

In de tweede termijn kreeg Ormel weer als eerste het woord. Hij bracht meteen naar voren dat Veerman een wijs voorstel had gedaan. Dus ook het toewerken naar de artikel 10-status. Als een blad aan de boom was het CDA dus om. Waalkens van de PvdA merkte op dat het voorstel van het CDA vakkundig gedemonteerd was door Veerman. De PvdA wil de hoogste gezondheidstatus nastreven, dus de 10. VVD’er Oplaat sneerde nog naar Ormel hoe iemand er zo naast kon zitten, hiermee doelend op het ontbreken van kennis over de ziekte van Aujeszky.

Beheer
WP Admin