AlgemeenAchtergrond

Arbeid vaak sluitpost bij uitbreiding

Het oplossen van de ar­beidsvraag komt bij de uitbrei­ding van melkveebedrijven vaak pas aan de orde als de nieuwe stal er al staat.

Dit concludeert AB Fryslân naar aanleiding van een reeks onderzoeken naar de ar­beidsefficiëntie op melkveebedrij­ven. Op verzoek van de leden heeft AB Fryslân een programma ont­wikkeld om te bekijken hoe ar­beidsvraagstukken op bedrijven zich in de toekomst ontwikkelen; hoeveel meer arbeid is nodig bij een uitbreiding, waar kan het ef­ficiënter en hoe veel kan het beste worden uitgebreid.

Maar hoewel het programma vooral bedoeld is om te bekijken hoe toekomstige vraagstukken moeten worden aangepakt, blijkt in de praktijk dat boeren AB Frys­lân nogal eens vragen langs te komen om actuele arbeidsproble­men op te lossen, vertelt mede­werker Pieter van der Valk. “We hebben tot nu toe zo’n dertig on­derzoeken gedaan en bij een groot deel daarvan blijkt dat er meer achter zit dan de behoefte om te kijken hoe het gaat bij verdere uitbreiding.”

Bij de bouw van een nieuwe stal is vaak vanalles geregeld, zegt Van der Valk. “Er is gepraat met de bank, het ontwerp is goed be­studeerd, looproutes zijn goed be­keken, maar als het aankomt op de vraag hoe al het werk verzet moet worden, dan blijkt nogal eens dat daar niet uitgebreid over nagedacht is. Soms komen men­sen pas bij ons als ze met de ar­beid in de problemen komen.”

AB Fryslân adviseert boeren om voortaan ook expliciet over de arbeidsbehoefte na te denken. Van der Valk: “Door er vooraf over na te denken kan veel stress worden voorkomen.” Hij ziet ech­ter vooral bij jonge boeren een mentaliteitsverandering ont­staan. Het advies van AB is niet per se gericht op meer eigen om­zet, aldus Van der Valk. “We advi­seren soms ook om een melkrobot te kopen, of om minder hard te groeien.” Uit onderzoek van de bedrijfs­hulporganisatie blijkt dat de ge­middelde Friese boer ruim 670.000 kilo melk produceert en dat hij daarvoor 80 uur in de week in touw is.

Beheer
WP Admin