AlgemeenAchtergrond

Actievoorwaarden ‘Trekker SMS en Win Actie’

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Trekker SMS en Win Actie” (hierna: de Actie) van Reed Business B.V. gevestigd te Amsterdam en tevens kantoorhoudende te Doetinchem (hierna: Reed Business).
2. Een Deelnemer stemt door middel van het sturen van een SMS, zoals hieronder beschreven, op één van de trekkers uit de twee categorieën. De trekker met de meeste stemmen in zijn categorie is de winnaar. De twee winnende trekkers wordt bekend gemaakt op de Agrovak 2008. De Deelnemer maakt kans op het winnen van een digitale camera ter waarde van € 135.
3. Deelname kan uitsluitend geschieden via het sturen van een SMS op onderstaande wijze.
4. Iedere deelnemer mag meerdere keren meedoen aan de Actie om op die wijze meer kans te maken op de te winnen prijzen.
5. De Actie loopt van 21 november tot 30 november 2008 (hierna: de Actieperiode).
6. Deelname aan de Actie is mogelijk middels het sms-en van de tekst “TREKKER” A, B, C, D, E of F naar het nummer 2211. Voor deelname worden eenmalig de kosten in rekening gebracht voor het ontvangen van de SMS bevestiging van deelname direct na aanmelding, te weten € 0,60.
7. De prijswinnaar wordt na afloop van de Actieperiode gekozen uit alle Deelnemers door een onafhankelijk persoon, zijnde een medewerker van Reed Business, die niet betrokken is bij de Actie. De winnaars worden telefonisch benaderd door Reed Business binnen een maand na afloop van de Actieperiode, waarbij gebruik zal worden gemaakt van het telefoonnummer waarmee de Deelnemer heeft meegedaan aan de Actie. De namen van de prijswinnaars worden gepubliceerd op www.boerderij.nl . De winnaar stemt er door middel van deelname aan de Actie in toe dat zijn/haar naam op de hiervoor genoemde website mag worden gepubliceerd.
8. Indien de deelname op oneerlijke of onwettige wijze wordt beïnvloed, behoudt Reed Business zich het recht voor de prijzen niet uit te keren.
9. Aan de Actie kan worden deelgenomen door personen die in Nederland woonachtig zijn en de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. Deelnemers jonger dan 16 jaar zijn uitgesloten van deelname. Van de Actie zijn ook medewerkers en inwonende partner of familie van Reed Business, alsmede voor een ieder die op eniger wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken zijn bij de Actie uitgesloten.
10. Indien er kansspelbelasting over de te winnen prijzen verschuldigd is, zal deze niet aan de Deelnemer in rekening worden gebracht. Reed Business zal deze voor haar rekening nemen.
11. Reed Business behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op www.boerderij.nl.
12. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
13. Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14. Reed Business is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
15. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Reed Business.
16. Klachten over deze Actie kunnen schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij Reed Business, afdeling Landbouw, Postbus 4, 7000 BA Doetinchem, onder vermelding van “klacht Trekker SMS en Win Actie”.
17. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande Actievoorwaarden die ook te vinden zijn op www.boerderij.nl.

Actievoorwaarden opgemaakt op 20 november 2008.

Beheer
WP Admin