RundveeNieuws

Aanpassing plan zuivelbedrijf geschrapt

Den Haag – De plannen voor uitbreiding van zuivelbedrijf De Zuivelhoeve kunnen wat de Raad van State betreft nog even geen doorgang vinden.

De hoogste bestuursrechter heeft besloten dat de aanpassing van het bestemmingsplan De Zuivelhoeve in de gemeente Hengelo (Overijssel) niet aan de eisen voldoet. Aanleiding voor de uitspraak is een bezwaar  van de Vereniging Behoud Twekkelo tegen de plannen van het zuivelbedrijf.

Het bestemmingsplan moet worden aangepast in verband met de uitbreiding van de productieruimtes van het bedrijf, de realisering van een magazijn waar eindproducten kunnen worden bewaard, de realisatie van een grondstoffenopslag, de bouw van een afvalwaterzuivering en de bouw van een informatiecentrum.

De Raad van State zegt dat het milieu-effectrapport (MER) niet voldoende uitgebreid is omdat niet uitgegaan is van de maximale planologische mogelijkheden en de mogelijke milieueffecten.  Daarbij komt dat niet goed is bekeken welk effect er zou kunnen uitgaan op nabijgelegen Natura 2000-gebieden.

Verder heeft de gemeente verzuimd de plannen te toetsen aan de richtlijnen voor zorgvuldig ruimtegebruik en te kijken naar de provinciale omgevingsverordening.

Beheer
WP Admin