Varkenshouderij

Nieuws

POV en COV introduceren Normenkader Holland Varken

POV en COV introduceren het Normenkader Holland Varken. Een nieuwe stap richting één kwaliteitsmaatstaf voor de varkenssector.

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) zetten deze week een nieuwe stap richting één kwaliteitsmaatstaf voor de varkenssector. Dit doen zij met de online-introductie van het Normenkader Holland Varken. Het Normenkader is ontwikkeld om meer uniformiteit aan te brengen in de bestaande IKB-systemen in de varkenssector. Voor het Normenkader is een website gelanceerd.

Bestaande kwaliteitssystemen blijven

Op de site wordt uitgelegd hoe in de Nederlandse varkenshouderij wordt toegewerkt naar één kwaliteitsmaatstaf voor de varkenshouderij. De bestaande kwaliteitssystemen en concepten, met voorwaarden bovenop deze maatstaf, blijven bestaan.

Het Normenkader is belangrijk, volgens Projectleider Paul Bleumink. Bleumink: “Voor afnemers van Nederlands varkensvlees is het dan helder volgens welke voorschriften en richtlijnen het vlees is geproduceerd. De huidige kwaliteitssystemen zijn inhoudelijk niet gelijk of interpreteren voorschriften soms verschillend.”

Het nieuwe Normenkader uniformeert geleidelijk de inhoud van de bestaande IKB-systemen. Dat gebeurt deels door voorschriften opnieuw te formuleren, zodat deze niet voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Ook komen er nieuwe voorschriften bij, zoals een vijfjaarlijkse keuring van de elektrische installatie.

Huidige IKB-systemen blijven naast elkaar bestaan

De twee bestaande IKB-systemen blijven naast elkaar bestaan. Het Normenkader is een aanvulling op de bestaande kwaliteitssystemen.

Binnen enkele weken ontvangen varkenshouders die deelnemen aan een kwaliteitssysteem dat is erkend voor het normenkader, een nieuwe overeenkomst van hun certificerende instantie. Dit gebeurt per UBN-nummer.

In het geval van deelname aan het Normenkader krijgt een varkenshouder een bijdrage in de deelnamekosten. Daarvoor is € 4 miljoen aan EU-steunmiddelen beschikbaar, dat de varkenshouderij in het rampjaar 2015 van ‘Brussel’ ontving. De EU-steunmiddelen dienen voor 31 maart te zijn uitgekeerd. De precieze details over de financiering zijn nog niet bekend. De varkenshouder krijgt het geld vermoedelijk niet op zijn rekening gestort, maar beurt dit in de vorm van een bijdrage van POV, op de factuur van de certificeerder.

Tussenstap naar Holland Varken

Het Normenkader is een tussenstap richting het Ketenkwaliteitssysteem (KKS) Holland Varken. De COV en POV zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het Normenkader. De inhoud wordt vastgesteld in samenspraak met een adviesraad, die bestaat uit diverse ketenpartners. Daarom zijn Vee&Logistiek Nederland, Nevedi en CBL via deze adviesraad betrokken bij de borging en ontwikkeling van het Normenkader. Het Normenkader is ondergebracht bij de stichting Keten-innovatiefonds.

Uniforme detectiewijze van berengeur

Dit alles gaat verder dan het boerenerf. Er zijn ook voorschriften opgenomen voor de slachterijen. Deze gaan bijvoorbeeld over een uniforme detectiewijze van berengeur aan de slachtlijn en cameratoezicht in de slachterijen. De initiatiefnemers leggen uit dat het jaren kost om te komen tot één eenduidige kwaliteitsmaatstaf, met objectief meetbare voorschriften.

Er zijn ook voorschriften opgenomen voor de slachterijen. Deze gaan bijvoorbeeld over een uniforme detectiewijze van berengeur aan de slachtlijn. Foto: Bart Nijs
Er zijn ook voorschriften opgenomen voor de slachterijen. Deze gaan bijvoorbeeld over een uniforme detectiewijze van berengeur aan de slachtlijn. Foto: Bart Nijs

Actieplan Vitalisering Varkenshouderij

De oorsprong van het Normenkader ligt in het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij, dat de POV, Rabobank en het ministerie van Economische Zaken (nu LNV) in 2016 presenteerden. De eerste van de drie actielijnen in dat plan om te komen tot een gezonde varkenshouderij heet ‘Bouwen aan ketensturing’. Actielijn 1 gaat over een vraaggestuurde productie voor verschillende deelmarkten om uiteindelijk de positie van de varkenshouder in de keten te versterken.

Kwaliteitssysteem mag niet marktverstorend werken

Vanuit het ministerie van LNV kregen POV en COV de boodschap mee dat hun kwaliteitssysteem niet marktverstorend mag werken. Dit betekent dat de bestaande kwaliteitssystemen in de Nederlandse varkenssector naast elkaar blijven bestaan en een deelnemer van het ene naar het andere kwaliteits-systeem kan overstappen. De bestaande kwaliteitssystemen sluiten aan bij de voorschriften zoals deze worden voorgeschreven in het Normenkader. Het kader zorgt ervoor dat de bestaande kwaliteitssystemen over enkele jaren gelijkwaardiger zijn. Dan wordt sectorbreed benchmarken mogelijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.