Varkenshouderij

Nieuws

RvS: Biovergister in Klarenbeek mag gebouwd worden

De biomassavergistingsinstallatie die een vleesvarkenshouder bij zijn bedrijf in Klarenbeek wil bouwen mag er komen, dat heeft de Raad van State woensdag 24 januari bevestigd in een uitspraak.

Hiermee bevestigt de Raad van State het eerdere vonnis van de rechtbank Gelderland van medio 2016. De rechtbank achtte destijds het beroep van de omwonenden ook ongegrond.

Omwonenden hadden van het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn geëist dat de vergunningen voor een biomassavergistingsinstallatie zouden worden ingetrokken. Ze vrezen dat de installatie zal leiden tot stank-, geluids- en verkeersoverlast. Bovendien vinden ze dat de biovergister niet aan de regels voor het verlenen van de vergunningen voldoet. Het gemeentebestuur vond intrekking van de vergunning niet nodig omdat de installatie voldoet aan de voorwaarden en de installatie bovendien past in het bestemmingsplan.

Vergunning niet vervallen door Wabo

Een van de belangrijkste argumenten van de omwonenden was dat de milieu-omgevingsvergunning voor de bio-installatie van rechtswege vervallen zou zijn. De vergunning was in 2009 verleend onder de Wet milieubeheer en in die wet staat dat een vergunning drie jaar nadat deze onherroepelijk is geworden vervalt als binnen die periode de inrichting niet in bedrijf is genomen. Volgens de RvS, net als eerder de rechtbank, moet echter sinds 1 oktober 2010 de vergunning worden gelijkgesteld met een omgevingsvergunning waarop de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van toepassing is. En in de Wabo is, anders dan in de Wet milieubeheer, die vervaltermijn van drie jaar niet opgenomen.

De vergunning blijft in stand en de biomassavergistingsinstallatie mag worden gebouwd.

Of registreer je om te kunnen reageren.