Varkenshouderij

Nieuws

POV-factuur in april op deurmat

De POV verstuurt in april de eerste contributienota aan haar leden. Er zijn namelijk nog wat formaliteiten te regelen.

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is sinds 1 januari in werking. 1 Varkensgeluid krijgt daarmee na een voorbereiding van ruim drie jaar haar eindvorm. De vakgroep varkenshouderij van LTO en de NVV zijn daarin samengegaan en de NVV wordt omgevormd in een slapende vereniging. Ze wordt nog niet opgeheven omdat lopende rechten moeten worden veiliggesteld en omgezet naar de POV. Bovendien zijn er ook nog wat btw-gelden te verrekenen.

Alle leden betalen contributie

De start van de POV betekent ook dat alle leden contributie moeten betalen. De contributieregeling is op hoofdlijnen vastgesteld in de ALV van 20 november. Het landelijk bestuur is daarbij ook gemandateerd om de definitieve invulling te verzorgen. Daarbij is gekozen voor afrekening op basis van het aantal nge’s, zoals bekend bij RVO.nl. De LTO-leden hebben daarvoor in het verleden hun organisatie al gemachtigd de gegevens via RVO.nl te betrekken. Voor NVV-leden ging de ledencontributie echter niet op basis van nge’s maar op basis van opgave van dieraantallen. De POV-leden moeten de POV machtigen zodat gegevens van RVO.nl voor dit doeleinde gebruikt kunnen worden. De POV gaat die machtiging de komende maanden bij haar leden vragen. De POV heeft gekozen voor deze systematiek zodat de inning van de contributie eerlijk en ook daadwerkelijk naar rato verloopt.

Relatie tot LTO

Een tweede open eind is de relatie tot LTO-Nederland en regionale LTO’s. Die gaan de internationale- en regionale belangenbehartiging verzorgen. Dat betreft met name belangenbehartiging in Brussel en contacten met gemeenten en provincies over ruimtelijk beleid. De varkenshouders willen wel duidelijk geregeld zien hoe de aansturing daarvan gaat en tegen welk tarief. De eerste versie van de samenwerkingsovereenkomst tussen POV en de LTO’s zijn net voor Nieuwjaar besproken met het oude Landelijk Bestuur van de POV. Dat leidde tot flink wat wijzigingsvoorstellen. “Ik sluit niet uit dat dit zal leiden tot een lager totaalbedrag wat de varkenshouders gaan betalen”, aldus POV-voorzitter Ingrid Jansen.

POV-voorzitter Ingrid Jansen en vice-voorzitter sluiten niet uit dat de contributie lager gaat uitvallen dan eerder geraamd door aanpassingen van de samenwerkingsovereenkomsten met de regionale LTO's. Foto: Van Assendelft Fotografie
POV-voorzitter Ingrid Jansen en vice-voorzitter sluiten niet uit dat de contributie lager gaat uitvallen dan eerder geraamd door aanpassingen van de samenwerkingsovereenkomsten met de regionale LTO's. Foto: Van Assendelft Fotografie

Minimaal en maximaal aantal nge’s

Een ander punt waarover nog besloten moet worden is het minimaal en maximaal aantal nge’s waarover de varkenshouders contributie moeten betalen. Wat is de ondergrens aan een bedrijf en wat de bovengrens? Daarna wordt het contributievoorstel op 26 maart voorgelegd aan de ALV en uiteindelijk geaccordeerd. In april vinden de regiobijeenkomsten plaats waar de uitkomsten worden toegelicht. “We willen maximaal draagvlak organiseren. Formeel kunnen we als bestuur zelf besluiten, want we zijn daartoe al gemandateerd in de laatste ALV”, stelt Jansen. “In dergelijke processen moet je niet je wil doordrukken als bestuur als sprake is van kritische geluiden. Dat heeft in het verleden bestuurders de kop gekost”, stelt vice-voorzitter Eric Douma. “Bij de POV staat de ‘boer aan het roer’ en dan handel je hier ook naar.”

Kosten vanuit weerstandvermogen

De ALV van eind maart is ook nodig om de jaarstukken vast te stellen. Dat moet voor 1 april voor erkenning van de POV als producentenorganisatie door het ministerie van LNV. Omdat dan ook alle open eindjes ingevuld zijn, kan begin april de contributiefactuur verzonden worden. In de tussentijd betaalt de POV de kosten vanuit het weerstandsvermogen. Deze wordt dan weer aangevuld tot het bedrag € 1 mln als de contributie geïnd is, zoals bepaald door de ALV.

Of registreer je om te kunnen reageren.