Varkenshouderij

Nieuws 7185 x bekeken 1 reactie

Vergunning voor stal met 10.000 varkens

De bouw van een varkenshouderij in het Limburgse Ell, gemeente Leudal, is een stap dichterbij. De Raad van State heeft het bezwaar van een omwonende tegen de verleende bouwvergunning niet gehonoreerd.

Het gaat om de bouw van een bedrijf met 3 varkensstallen, waar meer dan 10.000 vleesvarkens gehuisvest kunnen worden, een loods, meerdere mestopslagsilo's en een sleufsilo.

Het perceel ligt in het buitengebied van Leudal in een concentratiegebied zoals omschreven in de Reconstructiewet. Het gemeentebestuur heeft daarnaast ook een projectbesluit verleend, omdat de intensieve veehouderij niet mag volgens het bestemmingsplan.

'Rekenmodellen geurbelasting deugen niet'

In eerste instantie vernietigde de Raad van State in april 2014 de bouwvergunning en het projectbesluit voor hetzelfde project. Daarop heeft het gemeentebestuur nieuwe besluiten genomen.

Een omwonende was het niet eens met dat nieuwe besluit omdat ze vreest stank-, geluids- en verkeerhinder te krijgen als gevolg van de vestiging van de varkenshouderij. Haar argument is dat de rekenmodellen waarmee het gemeentebestuur de geurbelasting op de omgeving heeft berekend niet deugen. De rechtbank Limburg verklaarde in juni 2015 haar beroep in deze zaak ongegrond.

In hoger beroep komt de Raad van State nu tot eenzelfde oordeel. Er is geen grond gevonden voor het oordeel dat het college niet in redelijkheid aan het bouwplan medewerking zou kunnen verlenen, stellen de Haagse rechters.

'Tamelijk slecht' leefklimaat aanvaardbaar

Volgens de RvS wordt het leefklimaat bij de woning van de bezwaarmaakster door de realisering van het bouwplan niet zodanig aangetast dat haar belang boven dat van de varkenshouder gaat. De RvS vindt dat de rechtbank heeft terecht overwogen dat in de aangepaste gebiedsvisie voldoende is gemotiveerd waarom een 'tamelijk slecht' leefklimaat ter plekke aanvaardbaar is te achten. Dat in de oorspronkelijke gebiedsvisie sprake was van een 'redelijk goed' leefklimaat leidt volgens de RvS niet tot een ander oordeel.

Eén reactie

  • Barneveldsei

    Wordt dit bedrijf straks ook gesaneerd met oveheidsgeld.
    Dacht dat varkens houders armoe leden.

Of registreer je om te kunnen reageren.