Boerenblog

1 reactielaatste update:11 mei 2012

Schakel is sterk, ketting is broos

De Nederlandse varkenshouderij kan een heel gezonde toekomst tegemoet zien, mits ze de bakens tijdig verzet. Binnen de keten wordt vlot €10 per varken verkwanseld.

Het PVV is de chemie tussen de NVV en LTO. Na een gehele of gedeeltelijke ontmanteling van het PVV zal het collectief wegvallen. Het bedrijfsleven kan het meeste onderzoek prima bekostigen. Nu betalen varkenshouders collectief voor zaken die internationaal winst opleveren voor het Nederlandse bedrijfsleven.
Nederlandse varkenshouders zijn evenveel gebaat bij producentenbelangen (markt en ketens) als bij sectorbelangen (wet- en regelgeving). De toegevoegde waarde van landsgrensoverschrijdende coöperaties/organisaties is voor de producent minimaal. Echte ketencoöperaties zijn er nauwelijks.

Financieel rendement
Mestafzetkosten zijn hoofdzakelijk een Nederlands probleem, een goed voorbeeld waarin collectieven €50-100 miljoen kosten kunnen reduceren. Hoge voerkosten zijn een mondiaal probleem. Deze zijn steeds moeilijker door te berekenen in de varkensprijzen. Een nieuw verdienmodel biedt mogelijkheden.
De voorsprong door productieverhoging en schaalvergroting ten opzichte van buurlanden is eindig. Nederland blijft een dure productieregio. Er moet slimmer ingezet worden op de uitstekende kennis- en infrastructuur. Schaalvergroting middels meerdere volwaardige locaties zal versneld plaatsvinden.

Mengvoer en grondstoffen
De logistiek en de advisering vanuit mengvoer zijn veelal nog gebaseerd op de vorige eeuw. Bedrijven worden groter, ze wensen open voersamenstellingen en calculaties. Na de natte bijproducten zullen steeds meer droge grondstoffen hun weg naar het boerenerf vinden zonder tussenkomst van een fabriek.
Internet biedt innovatieve kansen om voerkennis razendsnel te ontsluiten. Sectoraal ligt hier, net als met de mineralenafvoer, nogmaals €50-100 miljoen efficiencyvoordeel. Varkenshouders delen ervaringen in de toepassing en het resultaat van grondstoffen. De behoefte aan voerspecialisten neemt toe.

Dierenwelzijn en meerprijs
Milieu- en welzijnsorganisaties hebben grote invloed op de retail. De retail beïnvloedt wat de consument koopt, sterke merken uitgezonderd. Het succes van het uitbannen van castratie smaakt goed en zal snel opvolging krijgen van campagnes rondom staarten couperen en moederloze opfoksystemen.
Varkensvlees is in 50 jaar vijf keer zo goedkoop geworden, gecorrigeerd voor inflatie. Duurzaamheid is een factor die niet meer weg te denken is. Deze vraagt echter stevige prijscorrecties naar boven. De retail moet nog leren hoe zij deze sterk samenhangende boodschap communiceert naar de consument.

Volks- en diergezondheid
Het antibioticaverbruik moet en gaat fors terug. Een laag verbruik is voor varkenshouders wenselijk, voor consumenten echter nog altijd te veel. Na de antibioticareductie wordt onherroepelijk vaccinatiereductie een issue. Een lastige opgave, die echter flinke kostenreductie in zich heeft.
Dierenartspraktijken zijn al sterk geprofessionaliseerd. Nog slechts 50 gespecialiseerde dierenartsen bedienen het gros van de Nederlandse varkens. Zij blijven zowel adviseren, voorschrijven als verkopen. Samen met de verzorgers en de voerspecialisten vormen zij de spil van het bedrijfsteam.

Fokkerij en handel
Door steeds betere technieken zijn fokdoelen sneller haalbaar. Via gericht fokbeleid specialiseren fokkerijorganisaties zich op boerenmarkten dan wel integratiemarkten. In het eerste geval bepaalt de vermeerderaar als individuele schakel het fokbeleid, in het andere geval bepaalt de volledige keten dat beleid.
Handelsorganisaties zijn bij uitstek geschikt als ketenregisseur, maar weten traditioneel handelen moeilijk om te zetten in ketendenken. Markt- en conceptwensen zijn wel goed in beeld, gestructureerd uitvoer geven aan kwaliteitsborging in goed samenspel met de boer vraagt meer regie en discipline.

Rode draad
De rode draad die door alle bijeenkomsten loopt is dat de individuele varkenshouder zelf aan zet is en gerichte keuzes moet maken richting de toekomst. Er tekenen zich wereldwijd drie belangrijke markten af:
Integratiemarkt
Integraties zijn actief in de gehele keten en stellen het ketenrendement voorop. Ze produceren minimaal een miljoen vleesvarkens per jaar en worden geregisseerd door de eigenaar van de integratie. Vleesverwerkers, maar ook boerenfamiliebedrijven vormen integraties van deze grootte.

Boerenmarkt
Producenten zijn zelf eigenaar van hun boerenbedrijf en produceren voor eigen risico op één of meer locaties beduidend minder varkens dan integraties. Het eigen gewin staat voorop en zaken worden gedaan met ketenschakels die eveneens het eigen rendement tot hoogste doel verheven hebben.
Clustermarkt
Clusters, ofwel producentenintegraties, worden gevormd door meerdere producenten, al dan niet in combinatie met ketenpartners. Samen produceren zij niet alleen een groter volume, maar stemmen de productie af in samenspraak met de keten en ontsluiten boeren- en ketenkennis op efficiënte wijze.

Nederlandse varkenshouders opereren vandaag binnen een boerenmarkt . Naar verwachting zal dit sterk muteren richting clustering. In tegenstelling tot integraties blijft de boer zelfstandig ondernemer.

Slotconclusie Vitaliteitsplan Varkenshouderij
De Nederlandse varkenshouderij kan een zeer gezonde toekomst tegemoet zien, mits ze de bakens tijdig verzet. Binnen de keten wordt vlot €10 per varken verkwanseld. Iedere schakel is binnen zijn vakgebied sterk, de ketting is broos. Producenten zijn de belangrijkste als ook de zwakste schakel. Gelijk het eigen lot heeft de producent alle troeven in handen om als volwaardige ketenpartij het spel mee te spelen.

Bron: FarmFocus

Eén reactie

  • politiek

    Een gesloten bedrijf verkwanseld dus een 100.000 euro per jaar en dan zou de PVV de chemie zijn ??!!. Mijn inziens elke dag eerder opheffing van die PVV is winst. Dat er veel verkwanseld wordt geloof ik direct. Het gaat me echter veel te ver om dan ook juist in deze tijd de PVV te ontzien want ik zou het echt niet weten welke positieve belangen ze bereikt hebben voor de sector. Van die 100.000 euro per dat gesloten bedrijf hebben die ambtenaren waarschijnlijk een dik salaris.

Of registreer je om te kunnen reageren.