Boerenblog

Duurzame varkensketen

Uitgangspunt voor ons beleid is de blijver. Voor de stopper wil LTO een zo goed mogelijk flankerend beleid.

Verschillende LTO’ers hebben afgelopen week druk gewerkt. Veel dossiers kruisen ons pad en dat vergt steeds weer inzet van collega-bestuurders en onze medewerkers. Los van de hectiek van alledag hebben we als vakgroep de tijd genomen om na te denken over de duurzame varkensketen. Welke koers zetten we uit naar de toekomst? Hoe zit het daarbij met de verschillende belangen van onze leden en hoe nemen we die goed mee in ons beleid en onze lobby?

 

Heldere uitgangspunten

Waar staan onze leden? Wat betekent het kanteljaar 2013 voor de belangenbehartiging? We stonden stil bij de uitgangspunten voor beleid. Het is van belang om die steeds helder voor ogen te hebben. De richting en de kaders voor de belangenbehartiging moet je niet elke keer opnieuw bediscussiëren. Die moeten stabiel zijn. Dat geeft houvast voor leden en bestuurders.
We hebben een paar jaar terug een duidelijk uitgangspunt geformuleerd. Een gelijk Europees speelveld is ons vertrekpunt. Meer kan, maar dan wel via twee sporen; via de markt of via een ondersteuning van de overheid. Meer is altijd een vrijwillige keuze van de ondernemer. Ik zie het door ons geformuleerde statement vaak terug. Uitgangspunt voor ons beleid is de blijver. Voor de stopper willen we een zo goed mogelijk flankerend beleid.

 

Duurzaam verdienmodel

Een duurzaam verdienmodel moet centraal staan. Een sterke economische positie van onze bedrijven staat bovenaan in onze missie. Steeds efficiënter en effectiever, maar ook meer toegevoegde waarde. In de energie-neutrale stal is veel te verdienen naar de toekomst toe. Een verdienmodel waarin de voerkosten een relatie hebben met de opbrengstprijs is ook een belangrijke opgave. Misschien levert in de toekomst de elektronische dierherkenning ook geld op. Zo liggen er verschillende kansen die we ook vanuit belangenbehartiging willen oppakken. Kansen die moeten leiden tot een duurzame varkensketen met een eerlijke profit voor de varkenshouders.

 

Koplopers

We hebben ook nagedacht over onze koplopers. We zien in de varkenshouderij veel vernieuwende initiatieven die van onderaf ontstaan. Dus bij de varkenshouders en hun partners. Als sector moeten we er trots op zijn dat collega-ondernemers deze keuzes maken en risico’s nemen. Als er geen koplopers zijn, weet het peloton niet welke kant ze op moet. Daarbij moeten we wel beseffen dat koplopers de eindstreep ook wel eens niet halen.
De vakgroep hecht waarde aan koplopers. Zij helpen om van denken naar doen te komen. Vaak lukt het om van een koplopersontwikkeling naar een brede en economisch rendabele toepassing te komen, zoals bij de ontwikkeling van de dierdagdosering: van koploper naar brede toepasbaarheid bij alle IKB-varkenshouders. Het is begonnen in een netwerk van varkenshouders met hun dierenartsen. Nu maakt de gehele veehouderij daar gebruik van. Een mooi voorbeeld van een initiatief van onderaf.

 

Druk met dossiers

Veel dossiers deze week. Gelukkig hebben we de taken verdeeld. Zo was er een belangrijk overleg over het mestbeleid en mestverwerking. De klokken moesten bestuurlijk even gelijk worden gezet. De warmtebonus voor de MEP-biogasinstallaties was eveneens een punt, waarop we de nodige inzet hebben gepleegd. Belangrijk is dat mensen elkaar kunnen vinden. Dus dat er van verschillende kanten een steentje wordt bijgedragen.
We moeten vooral dezelfde boodschap uitdragen. Dat was ook aan de orde bij Welfare Quality. Gezamenlijk is een heldere lijn uitgezet. Er is eindelijk duidelijkheid gekomen over de stoppersregeling. Ook op dit punt hebben we veel bereikt voor onze leden. Via een extra nieuwsbrief hebben we ze direct geïnformeerd.

 

Scholingsconsulent

In de commissie Varkenshouderij kwam de scholingsconsulent zich voorstellen. Veehouders die scholingsvragen hebben voor zichzelf of voor hun medewerkers, kunnen deze mailen naar scholingsconsulent Dineke Rietveld. (drietveld@aequor.nl). Vanuit het Productschap Vee en Vlees betalen we mee aan de scholingsconsulent. Dus schroom niet om vragen over arbeid en opleiding te stellen.

 

Inventarisatiebrief groepshuisvesting

Het Productschap Vee en Vlees heeft samen met LTO en NVV een brief verstuurd naar alle varkenshouders om te inventariseren hoe het staat met de groepshuisvesting voor zeugen. Ik hoop dat vooral de knelpunten goed in beeld komen. Dan kunnen we kijken of we daarop actie kunnen ondernemen. Ik denk dan vooral aan de knelpunten op het gebied van ruimtelijke ordening. Het zou mooi zijn als ook de landelijke overheid meekijkt en meehelpt om oplossingen te zoeken.

Of registreer je om te kunnen reageren.