21 reacties

Slappe hap

agd.media
Het gaat niet goed met in de varkenshouderij. We horen al maanden dat bedrijven in grote problemen verkeren. De feiten ondersteunen dat beeld.

Volgens het LEI teerden varkenshouders al vier jaar achter elkaar fors in op hun inkomen. Maar ze moeten wel investeren vanwege nieuwe eisen aan stallen die vanaf 2013 gelden.

Er gaan bedrijven stoppen. Hoeveel weet niemand, maar percentages met dubbele cijfers zijn wel zeker. Tot overmaat van ramp zijn de stallen bijna onverkoopbaar. Makelaarorganisatie NVM meldt deze week dat er praktisch geen handel is in bedrijven. De Rabobank maakte in zijn halfjaarbericht bekend dat het uitstaande krediet in de vleessector is gestegen. Nóg een aanwijzing voor financieel ongemak.

Het was dus een aardig plan van de belangenbehartigers van NVV en LTO om met de banken om tafel te gaan. Ze weten dat van de overheid weinig te verwachten is. Wellicht was in ieder geval te voorkomen dat stoppers met restschulden blijven zitten.

Donderdag had het overleg plaats. Maar het werd een anticlimax. Het valt mee met de situatie, het gaat minder slecht dan het beeld dat afgelopen tijd was ontstaan, zei Wyno Zwanenburg van de NVV. Sectormanager van Rabobank Albert Knijnenburg bevestigt dat. Het glas is half vol of half leeg.

Als klap op de vuurpijl zeggen de belangenbehartigers dat de bank toch beter in beeld heeft hoe het er voor staat met de bedrijven dan zijzelf. Hiermee geven ze zichzelf een brevet van onvermogen. Wel is er sprake van ’liquiditeitsspanning’ en ’liquiditeitsvraagstukken’. Geldproblemen dus, alleen mag het niet zo heten.

Inzet was het voorkomen van schuldproblemen. Uitkomst is dat iedereen het zelf mag uitknokken met de bank. Iedere varkenshouder moet zijn eigen boontjes doppen. Dat de bank zo denkt is logisch. Maar van belangenbehartigers mag je meer tegengas verwachten. Slappe hap.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Inderdaad,de sectorbelangenbehartigers(en pollonaisselopers) en hebben alleen maar gedacht dat groeien het antwoord is om erbij te horen samen met de banken.Sturing geven in een proces wat voor afvallers een eerlijke oplossing had moeten worden en waar ze voor moeten staan doen ze niet,na lang acteren van de poppetjes in de media is dit uitgewerkte plan van de banken nu eindelijk wortel gaan schieten.Iedereen is toch verantwoordelijk voor zijn eigen hypotheek,laat eerst de banken hun huiswerk maar gaan doen want de kosten gaan zeker omhoog(diergezondheid) wat je niet met massa en technologie oplost een eng gemuteerd virusje en ze zijn kapot.Voor de dieren niet te hopen,zal wel niet meer zichtbaar worden voor de consument en vertrouwen kun je ze niet meer zulke belangenbehartigers en..........Slappe hap uit de fabriek waar je alle zooi in kunt draaien.

 • no-profile-image

  Guillaume hier komt bij dat massa niet betekent lagere voerkosten en zeer niet in een wereld waar de graan prijzen eerder gaan stijgen dan dalen. Meer afval voeren aan varkens zou wel eens kunnen stuiten op gezondheids bezwaren waar je al op wees (gemuteerd virusje). De banken zullen wel hun rekensom hebben gemaakt, steun aan de varkensboeren met behoud omzet toelevaranciers en afnemers en verwerkers kost minder dan een omvallende sector. Wil de klant (burger) niet betalen via het schap, dan maar via zijn hypotheek en spaarrente of in uiterste nood de belasting.

 • no-profile-image

  gezinsbedrijf

  Han , daar kun je wel eens gelijk in krijgen dat die varkens in die grote agro-busines gevoerd moeten gaan worden met nog meer afvalprodukten , doodgewoon omdat de graanprijs hier in Nederland te hoog is of wordt. De gezinsbedrijven zijn dan inmiddels gesneuveld en die afvalproduktenvarkens moeten dus gaan concureren met die varkens in het buitenland waar wel graan is en meer ruimte. Meer afval in het voer dus. Gewoon wat sterretjes op die nederlandse afvalvarkens plakken , en zeggen dat het in het buitenland minder goede varkens zijn !! en klaar is kees

 • no-profile-image

  ¦Download: Brief GGD Nederland aan Hans Alders (Dialoog Megastallen) (pdf)
  Ook GGD Nederland maakt zich bezorgd over het voeren van varkens en volgens mijn beleving ook terecht. Juist onze belangenbehartigers zouden moeten zorgen dat alles openlijk en transparant is.Vooralsnog heb ik de gevraagde stukken( procesvoering ) inzake de chemische vermenging in voeders niet mogen ontvangen van deze club. Met de GGD heb ik hierover vandaag een paar keer overleg gehad of ze mij behulpzaam willen zijn met het opvragen of overhandigen van die stukken. Een nader overleg is toegezegd door de GGD om te proberen meer openheid te krijgen hierin. Dit is ook het belang van sector zelf. Om een grotere crisis te voorkomen, om gebruik te maken van het ontstane momentum en om een -ook financieel-gezonde ontwikkeling van de veehouderijsector te kunnen borgen. Een nieuwe gezondheidscrisis zou immers ook hen schaden.

 • no-profile-image

  Vandaag ben ik conform afspraak teruggebeld door de GGD nederland. Een uitvoerige discussie met de nodige vraagtekens waarom onze belangen behartigers (nog) niet de stukken willen overhandigen inzake de procesvoering met chemisch verontreinigd voer. (nog) geen openheid en transpirantie dus. De veehouderij heeft niets te verbergen was de term zoals gepresenteerd is in een folder naar de consument. Met de GGD heb ik al 4 keer telefonisch overleg gehad inmiddels met de toezegging voor nader overleg . Die gaan er aandacht aan geven , maar uiteraard het zal gemakkelijker gaan als er openheid en transpirantie is.
  Ook van onze belangenbehartigers , want welk belang dient men als je zo besloten bent.???

 • no-profile-image

  producent brabant . Zou niet de eerste keer zijn dat onze belangenbehariger ( Z.L.T.O.) MULTINATONAL ook de vervuiler bleek te zijn.

 • no-profile-image

  Ik heb zojuist overleg gehad met de heer Jorna van Nevedi. Ook Nevedi is partij in dit proces. Het standpunt is dat ze geen enkele info willen geven , zelfs geen procesnummer. Ik moet me maar tot de LTO richten aldus de heer Jorna. Dat verbaast me wel want uiteindelijk zijn ze wel verantoordelijk voor gezonde veevoeding lijkt mij.

 • no-profile-image

  producent

  Zojuist heb ik een overleg gehad ( eindelijk ) met Jos Peerlings van de (Z)LTO. Dat is de club waarnaar ik dus ook gestuurd ben door NEVEDI. Onduidelijk was of het wel openbaar is en mag worden waar ik naar vraag. Het is toch zeker geen geheime rechtszitting over dat proces met voedselverontreiniging denk ik dan. Vooralsnog steld hij dat hij de stukken niet heeft . Dat is nog begrijpen dat ze niet klaar liggen op zijn bureau , maar mijn vraag is al bij de LTO gesteld op maandag 22 augustus, en ik heb iniddels zo,n 9 personen hierover gesproken bij LTO alvoor ik dus nu teruggebeld wordt met de mededeling dat hij ze niet heeft. Toegezegd is dat hij er achter aan gaat maar dat was ook het antwoord van de persoon 1 van LTO Nederland die ik 22 augustus heb gesproken. Morgen wordt ik weer teruggebeld door Jos Peerlings. Ik ben benieuwd of het serieus is de stelling dat de Varkenshouderij niets te verbergen heeft , zie brochure van 11 juli 2011, of dat deze stelling dus niet geld als het over de volksgezondheid gaat. LTO neem uw verantwoording dus. Hopenlijk ontvang ik ze morgen.

 • no-profile-image

  Je overlegt wat af zo!

 • no-profile-image

  producent

  Inderdaad, Eigenlijk zou je na een telefoonje naar je belangebehartigers serieus genomen moeten worden. Vooral als het over voedselveiligheid en volksgezondheid gaat.
  Mijn ervaring is ...je wordt nog niet eens teruggebeld en als je iets vraagt zegt men dat ze niet weten of het openbaar is of mag worden. de AID is overigens ook volledig op de hoogte over de gegevens die ik heb en ik wil ze dus toetsen aan de processtukken van de rechtsgang die er momenteel is. Niks mis mee zou je zeggen!!
  Geef dan openheid van zaken en ben transparant .
  De GGD-nederland heeft het verzoek gedaan ze te informeren zodra ikde informatie heb. Die bellen dus wel terug.

 • no-profile-image

  Vandaag ben ik teruggebeld door (Z)LTO. Men heeft de dossierstukken wel inzake procesvoering voedselveilgehid ( hormonen in voer) maar wil ze NIET geven. Toch is men betrokken patij indeze en als lid van de LTO dacht ik wel deze dossierstukken te mogen ontvangen.
  Ik heb de vraag ook nog elders liggen en anders de vraag wegleggen aan tweedekamerleden is mij geadviseerd of procesvoering inzake voedselveiligheid openbaar is of niet.

 • no-profile-image

  Ook de AID kon geen antwoord geven wat ze met mijn meldigen hebben gedaan. Toch wel vreemd , je meld iets wat strijdig is met de Europese wetgeving inzake voedselveiligheid ( hormonen in voer ), en je vraagt op wat de status ervan is en/of het meegenomen wordt in procesvoering en ze weten het niet of ze willen ook niets zeggen !!!!

 • no-profile-image

  Ook de NVV is niet bereid om inzage te geven in de processtukken aangaande voedselveiigheid. Ze zijn overigens wel patij. Ik zal daar melding van maken richting GGD nederland zoals afgesproken is. Vooralsnog geen openheid en transpirantie in voedselveiligheid.

 • no-profile-image

  Vandaag ook nog even overleg gehad met iemand van PVE.Toegezegd was n.l. dat ik een schriftelijke reaktie van PVE zou krijgen deze week wat nog niet is gebeurd. Maandag wordt ik teruggebeld door PVE. Punten die we besproken hebben: Het gebruik van laboratoria die geen accredatie hebben bij de monitoring van kritische stoffen in Nederland. Het laten verdwijnen van monsters en uitslagen is hierdoor niet strafbaar omdat er immers geen regels zijn. Wel is het volgens Europese wetgeving verboden om zo te werken. Het gebruik van erkende laboratoria is immers verplicht. Tevens was nog onderwerp van gesprek de betalingen met overheidsgelden als er gebruik is van hormonen. Ook dat is verboden volgens Europese wetgeving.
  Ik wordt momenteel bijgestaan door de GGD Nederland om hier helderheid in te krijgen, maar verbazing is er dus wel dat de belangenorganisaties er niets over wensen te zeggen.

 • no-profile-image

  Dat wordt wat voor de toekomst wat een praktijken.Een misser en het gaat net als met de komkommers of nog erger. Voedselveiligheid voor een te lage prijs geeft grote risico's en is niet duurzaam.Hoe groter financieel belang hoe groter de Doofpotten Dwaalspoor Transparantie.DDT.Ben benieuwt naar de afloop?

 • no-profile-image

  Belangenbehartifing door Nevedi/LTO/NVV:
  Betalingen naar de sector met overheidsgelden is niet toegestaan volgens Brussel.Er moet dus toestemming zijn Zeer beslist ook niet als er verboden stoffen in het voer zitten ( hormonen ) De geheimzinnigheid die de belangenbehartigers nu hebben is vogens mij niet goed en werkt juist averechts. Je behoort open en transparant te zijn. Was het overigens al iemand opgevallen dat er miljoenen euro,s betaald worden in dit soort zaken . Niet toegestaan dus volgens Brussel. Uiteraard kan ik aanleveren de schriftelijke mening van Brussel. Natuurlik begrijp ik wel de gedachtegang van NEVEDI. die vinden het prachtig dat ze de factuur kunnen wegleggen bij de overheid als er iets mis gaat in het veld. Onbegrijpelijk is overigens nog voor mij dat de andere twee ( LTO en NVV ) hiermeee instemmen nu het verboden is door Brussel wat men doet. Welke belangen dient men dan vraag ik me af. ????. Ik ben daarom ook zeer benieuwd naar de processtukken .

 • no-profile-image

  Ook de PVE heeft bericht gedaan geen openheid en transparantie te willen geven. De E.C.V. ( europese commissie voedselveiligheid )heeft advies gedaan om de vraag voor te leggen aan de nationale ombudsmancommissie of deze geheimzinnigheid wel toegestaan is nu er offficiele melding van is gemaakt en je vervolgens niet meer mag weten in welke status die melding zich bevind. Tevens wordt dan ook meegenomen of belangenbehartigers ( LTO en NVV ) een antwoord mogen ontwijken als het over voedselveiligheid gaat en je ook gewoon lid bent. Welk belang dient je dan. ??? Dit is de snelle procedure.
  De tragere maar meer juridische procedure is om de vraag voor te leggen aan de E.C.V. zelf en die kan dan middels een inbraakprocedure controleren of Nederland zich houd aan Europese wetgeving als het over genoemde zaken gaat. Er was overigens wel verbazing dat men niet transarant is.

 • no-profile-image

  Ik begrijp inmiddels dat het ministerie van landbouw verantwoordelijk is of er gewerkt wordt conform wetgeving inzake voedselveiligheid. Voorheen lag die taak bij het produktschap Vee en Vlees. LNV heeft het zelfcontrolesysteem ingetrokken van PVE.
  Onduidelijk is welke rollen NEVEDI, NVV, en LTO hierin hebben om zo geheimzinnig te doen????
  Als de veehouderijsector niets te verbergen heeft ben dan transparant. Ook NVV ( Wyno Zwanenburg ) verwees mij naar PVE.

 • no-profile-image

  Het PVE verwijst mij inmiddels weer terug naar het NVV of LTO voor de informatie. PVE wil mij n/l/ ook niet informeren. Misschien dat het een verzoek Wob , duidelijkheid kan brengen??? Beiden belangenberhartigers heben me verwezen aar PVE. Bij wie moet ik dus nu zijn over informatie over voedselveiligeid.
  Dat Wob verzoek zou uiteraard ook de NVV en LTO kunnen doen bij de PVE. Mijn vragen gaan immers over voedselveiligheid. De persoon die ik gesproken heb in Brussel( niet het ECV ) die er namens het PVE zit wilde niet zijn functie vertellen of bekendmaken. de heer van Dongen. De inhoudelijke vragen worden dan nog moeilijker.
  Het PVE werkt voor u staat boven op de site. www.pve.nl

 • no-profile-image

  kleinsman

  Hoe komen ze erbij dat het niet zo slecht is in de sector terwijl hier in de buurt collegavarkenshouders met 400 zeugen MOETEN stoppen noodgedwongen. Praat me niet van dat het nog wel mee valt. En dat er bedrijven zijn waarbij eerst de bank gebeld moet worden of het voer gebracht kan worden. IS DIT DAN DE TOEKOMST
  denk toch eens na voordat je wat schrijft!!
  Ik ben klant van de rabobank maar overweeg nu toch om ergens anders naar toe te gaan Dit wekt geen vertrouwen.

 • no-profile-image

  Van Europese Commissie Voedselveiligheid heb ik inmiddels de papieren ontvangen om de procedure op te starten om openheid en transparantie te krijgen of Nederland zich houdt aan de Europese Wetgeving nu men zo geheimzinnig doet inzake voedselveiligheid. Tevens heb ik ook het verzoek gekregen van Esther de Lange ( europees parlement ) om haar te informeren inzake vervolg. Ik zie daar geen probleem in en heb dat toegezegt. Bij het PVE heb ik het verzoek gedaan voor een vertrouwenspersoon die mij behulpzaam kan zijn met invulling van de papieren. Bij weigering indeze zal ik dat verzoek elders wegleggen .

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.