Varkenshouderij

Achtergrond 2 reacties

‘Geen weg terug voor samenwerking tussen LTO en NVV’

POV-voorzitter Ingrid Jansen rekent op de handtekeningen voor 1Varkensgeluid. ‘Het is heel merkwaardig dat de LLTB nu met kritiek komt’.

Voordat de vorming van een sectorale belangenbehartiger voor de varkenshouderij is geregeld, is nog een flinke horde te nemen: het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst tussen de POV en LTO en het bijbehorende contributievoorstel. Onlangs kwam een brief naar buiten waarin LLTB-voorzitter Léon Faassen schrijft dat de ledenraad van de LLTB nooit met deze overeenkomst zal instemmen. Grote woorden uit Limburg. LLTB ziet de samenwerkingsovereenkomst als een keurslijf en wil dat deze wordt aangepast. Het dringt erop aan meer tijd te nemen voor de fusie tussen LTO-varkenshouderij en de NVV.

Ondertekening op korte termijn

In de hippe omgeving van het World Food Center in Ede geeft POV-voorzitter Ingrid Jansen, samen met vicevoorzitter Eric Douma, een update over 1Varkensgeluid, de naam die de varkenshouders geven aan hun collectief. In dit voormalige kazernegebouw houdt de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) tegenwoordig kantoor.

De vorming van een belangenbehartiger voor de varkenshouderij is formeel gezien dichterbij dan ooit. Zodra LTO-Nederland, LTO-Noord, ZLTO, LLTB en de POV hun handtekeningen onder het document hebben staan, is het geregeld. Jansen gaat er van uit dat de overeenkomst op korte termijn ook daadwerkelijk wordt getekend.
Artikel gaat verder onder de foto.

Naam: Ingrid Jansen (33). Organisatie: Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Functie: Voorzitter. - Foto: Koos Groenewold
Naam: Ingrid Jansen (33). Organisatie: Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Functie: Voorzitter. - Foto: Koos Groenewold

Waarom denkt u dat?

“De overeenkomst is in samenspraak met alle partijen tot stand gekomen. Dat geldt ook voor het contributievoorstel. De documenten die er liggen zijn het resultaat van 3 jaar onderhandelen tussen de POV en de betrokkenen namens LTO. Er zijn voldoende inspraakmomenten geweest. Wij gaan er gewoon van uit dat zij hun afspraken nakomen. Wij komen die ook na. Dat geldt voor alle afspraken die we tot dusver maakten.

Dat er spanningen zijn bij de Limburgse afdeling van LTO zien wij ook. Dat hangt samen met het fusieproces waarin we nu zitten. Zoiets komt bij elk fusieproces voor. Soms hadden wij meer tijd nodig om onze achterban te overtuigen om voor een overeenkomst te stemmen. Nu geldt dat voor LLTB.”

‘Merkwaardig dat LLTB nu met kritiek komt’

Valt er nog te onderhandelen over de overeenkomst?

“Nee, het document dat er nu ligt is de eindversie. Er zijn voor iedereen voldoende inspraakmomenten geweest om wijzigingen voor te stellen op het huidige document. Het is daarom heel merkwaardig dat LLTB nu met zijn kritiek komt.”

‘Niet tekenen zou de varkenshouderij 10 jaar terug in de tijd plaatsen’

Mocht LLTB volharden in haar kritiek en weigeren te tekenen, strandt de POV dan in het zicht van de haven?

“Wij wachten hun formele antwoord af. Voorlopig gaan we er van uit dat ook LLTB de overeenkomst tekent. Ik zie ook niet in waarom zij dat niet zouden doen. Het akkoord is ook gewoon goed voor hen. De representativiteit van LLTB neemt toe door de samenwerkingsovereenkomst met de POV. Het vergroot het draagvlak voor de belangenbehartiging in Limburg en er komt meer geld binnen bij hen. Het contributievoorstel is rechtvaardig. Iedere varkenshouder betaalt evenveel, ongeacht waar hij woont, met een maximum van € 2.500 per jaar. Het is zo dat de POV zich nog moet bewijzen als nieuwe organisatie. Niettemin zitten we zover in het samenwerkingstraject dat er geen weg meer terug is. Niet tekenen zou de varkenshouderij 10 jaar terug in de tijd plaatsen.”

Is er een datum om te tekenen?

Nee, dat nog niet. Wij willen het niettemin graag voor 1 mei afhandelen. Dan kunnen de nota’s ook de deur uit. De samenwerkingsovereenkomst en het contributievoorstel hangen direct samen met elkaar. Het versturen van de nota’s gebeurt niet voordat de overeenkomst is getekend.”

Is de POV administratief ook zover om de nota’s te versturen?

“Ja hoor. We hebben een systeem waarbij de leden met een druk op de knop laten weten dat het aantal varkens waarvoor wij hen aanslaan juist is. De machtiging afgeven gaat razendsnel. Als leden dat niet doen, willen wij gegevens hebben die door een onafhankelijke partij zijn aangeleverd. Deze aanpak past bij ons. We maken duidelijke afspraken.”

Een groep Brabantse POV-leden heeft ook geen vertrouwen in de overeenkomst. Zij willen duidelijkheid over de lokale belangenbehartiging. Voor NVV-erelid Willie van Gemert is dit reden zijn lidmaatschap op te zeggen. Waarom blijft dit doorzeuren?

“Alle voorstellen zijn altijd uitvoerig besproken in de diverse landelijke- en regionale besturen en de ledenvergaderingen, exact zoals dat is beloofd. Een grote meerderheid heeft altijd ingestemd met de voorstellen. Formeel is het eenwordingsproces juist gelopen. Niettemin zijn wij niet doof voor klachten. Als ergens zorgen zijn, gaan wij er heen om met deze leden te praten en proberen we hun zorgen weg te nemen. Dat is ook in Brabant gebeurd.

Leden mogen mij overal op aanspreken. Ik blijf altijd handelen vanuit het belang van het collectief. Ik hoop dat we voor de zomer in een fase komen waarin we ons helemaal kunnen richten op de uitwerking van de vele POV-plannen die er liggen. Denk daarbij aan het actieplan Vitale Varkenshouderij, de onderzoeksagenda en het promotieplan. Dat willen de leden ook. Dat is nadrukkelijk gezegd tijdens de vergadering van de NVV en POV. De leden willen dat wij ons weer met de inhoud bezig gaan houden, in plaats van samenwerkingsvoorstellen en statuten.”
Artikel gaat verder onder de tweet.

Ziet de oudere garde de samenwerking niet zitten dan?

“Dat is mij niet bekend. Van Gemert heeft deze conclusie getrokken. Dat betreur ik, hij heeft veel gedaan voor de varkenshouderij. Daar heb ik respect voor.”

Afgelopen jaren zijn veel meer bestuurders vertrokken, denk alleen maar aan Paul Wouters en Frank Donkers. Dat gebeurt toch niet zomaar?

“Een fusieproces roept altijd spanningen op, waardoor het risico op verloop groeit. Ik ga er van uit dat we nu in rustiger vaarwater komen. Ik wil af van de verdachtmakingen die over ons heen komen. Precies om die reden hebben vicevoorzitter Eric Douma en ik een jaar geleden onze functie neergelegd. Onze integriteit werd in twijfel getrokken. We zijn toen weer herkozen door de leden.”

‘Wij zijn transparant’

Tijdens de laatste ledenvergadering brachten 68 mensen hun stem uit. Is de betrokkenheid niet erg mager?

“Nee, dit aantal is logisch. De voorstellen zijn allemaal besproken in de 7 regio’s en de leden hebben er toen iets van gevonden. Als zij de plannen dan zien zitten, komen ze niet nogmaals naar ledenvergadering om te stemmen. De POV telt overigens 2.300 leden op dit moment.

Het stemmen is gebeurd onder notaristoezicht. Zoals al eerder gezegd willen we af van suggestieve verhalen die regelmatig de kop opsteken rondom de POV. Wij zijn transparant.”

Transparantie blijkt niet uit de communicatie rond de biggensterftecijfers vorig jaar. Zouden jullie het weer zo doen door eerst cijfers over 3 kwartalen te presenteren?

“Nee, dat niet. Boerderij heeft daar terecht aandacht aan besteed. Wij hebben daar lessen uit getrokken. De cijfers over de biggensterfte die we binnenkort presenteren zijn over heel 2017. Ik verwacht dat deze er in mei liggen. We bespreken ze eerst in de stuurgroep bigvitaliteit en komen er dan direct mee naar buiten.”

Waarom is sterfte zo’n groot issue geworden, iedere boer wil dat toch zo laag mogelijk houden?

“Dat is zo. Desondanks verandert de opvatting van de maatschappij over de veehouderij. Dat gaat over het antibioticagebruik, ingrepen, castratie en ook over de biggensterfte. Daar moet je als sector een goed antwoord op hebben en dat goed uitleggen. In de huidige tijd wordt iedere sector kritisch gevolgd. Je kunt niet meer met de rug naar de maatschappij staan. Daarom werkt de POV aan oplossingen hiervoor.”

‘Wij willen gewoon aantrekkelijk voetbal spelen’

Is de POV klaar voor deze taak?

“Ik ben van mening van wel. We vragen ongeveer 8 á 9 cent per afgeleverd dier aan contributie. Daarvoor heb je een volledig pakket belangenbehartiging, van lokaal tot internationaal. Dat is minder geld dan onder de productschappen. Dit geld is nodig om de sector goed te vertegenwoordigen en de belangen van de leden op de juiste wijze te behartigen. Wij willen gewoon aantrekkelijk voetbal spelen. Geen eerste divisie, maar Champions League. Dat heeft de varkenssector nodig, omdat deze onder een vergrootglas ligt van politiek en maatschappij.

Doordat we afgelopen jaren met NVV en LTO-varkenshouderij een blok vormden hebben € 24 miljoen EU-geld, naar de varkenshouderij gehaald. Dat is ook allemaal al uitbetaald. Dat geld ging naar de regeling Stimulering Mestverwerking, regeling Ketenconcepten, regeling Fosfaatreductie Varkenshouderij, Regeling Ruimtelijke Omgevingskwaliteit en regeling Ketenkwaliteitssysteem Holland Varken. Bovendien is in het regeerakkoord € 200 miljoen vrijgemaakt voor herstructurering van de varkenshouderij.”

Eind april nieuwe ledenblad

De POV komt eind april met het eerste nummer van hun ledenblad. Het wordt een printversie die de leden per kwartaal in hun brievenbus ontvangen. Naar gelang de behoefte onder de leden kan de frequentie van uitgeven geïntensiveerd worden. Het blad is bedoeld om de leden bij te praten en de onderlinge samenhang te vergroten. Over een naam van het ledenblad wordt nog gedacht. Deze zal in ieder geval geen link met het verleden hebben, maar uitstralen dat de organisatie nieuw is en een nieuwe koers vaart.


Medeauteur: Robert Bodde

Laatste reacties

  • Vhouder

    beter ten halve gekeerd als ten hele gedwaald

  • niet

    68 van de 2300 niet mager??
    Zet toch wel vraagtekens!!

Of registreer je om te kunnen reageren.