VarkensAchtergrond

APP groeiend probleem

Eenzijdige longontsteking, oftewel APP, komt steeds vaker voor. Dierenartsen waarschuwen voor de gevolgen en wijzen op de aandachtspunten.

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) ziet een stijgende lijn in het aantal APP-besmettingen. In de periode tussen 2004 en ’14 werd bij gemiddeld 13 procent van de secties bij varkens (10-24 weken leeftijd) APP vastgesteld. Daarbij ging het vooral om vleesvarkens.

Lees meer in Boerderij 50, vanaf pagina 45.

Rond het terugdringen van bacteriële aandoeningen als APP, streptokokken en Pia pleit varkensdierenarts Marrina Schuttert van De Varkenspraktijk Someren voor een andere denk- en werkwijze.

Merkt u dat APP vaker voorkomt?

“App is op sommige bedrijven een hoofdpijndossier. Nu bedrijven minder antibiotica mogen inzetten, komen problemen door bacteriële aandoeningen als APP en streptokokken eerder aan het licht. Voorheen zorgden antibiotica voor afvlakking van de infectie, zodat door APP veroorzaakte problemen werden gemaskeerd. Nu bedrijven op andere manieren controle moeten houden, krijgen kiemen meer kans zich te ontwikkelen.”

[([002_rb-image-2680114.jpeg]:inzetgroot)]

Naam: Marrina Schuttert (49). Organisatie: De Varkenspraktijk Someren. Functie: dierenarts. Foto: Jan Willem Schouten

Hoe gaan varkensbedrijven daar mee om?

“Het is iets waar de sector mee worstelt: zonder antibioticagebruik proberen infectieziekten te beheersen. Het verstrekken van voldoende biest, het vermijden van onderlinge diercontacten en leeftijdsscheiding zijn goede beheersmaatregelen. Ze zorgen er echter niet voor dat bedrijven vrij worden van bacteriële infecties zoals APP.”

Vaccinatie tegen APP is mogelijk. Wordt dit veel toegepast?

“We vaccineren meer dan ooit tevoren. Dat is duur en je lost de problemen er uiteindelijk ook niet mee op. We moeten ons minder richten op het beheersen van het probleem en juist meer oog hebben voor het daadwerkelijke oplossen ervan.

Als het gaat om het terugdringen van bacteriële aandoeningen, is het 
nu vooral pappen en nathouden.”

[([003_rb-image-2680270.jpeg]:inzetgroot)]

Het verrichten van slachtlijnonderzoek is een goede manier om APP op te sporen. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de longen. Foto: Hans Prinsen

Waar ligt volgens u 
de oplossing?

“Een goede bigkwaliteit moet het uitgangspunt zijn. Diergezondheid is daarbij de basis. Omdat het aanbod van SPF-biggen die vrij zijn van APP beperkt is en volledige vervanging van de varkensstapel (depop-repop; red.) een dure en niet alledaagse oplossing is, moeten varkenshouders zelf aan de slag om het aantal infecties in te dammen.

Op veel bedrijven zijn nog flinke slagen te maken. Vaak is het nodig traditionele werkwijzen te veranderen, zeker rond bedrijfshygiëne, bezettingsgraad en het mengen van tomen. Dat laatste is iets wat je zeker niet moet doen. Vanwege gedateerde huisvesting ontkomen sommige bedrijven er niet aan.

In nieuwe stallen zijn hok- en afdelingsgroottes hier vaker op afgestemd. Het voorkomen van APP-infecties zou een stuk makkelijker worden als dragers van de bacterie in de stal zijn te traceren. In dat geval kunnen deze dragers geëlimineerd worden. Helaas zijn we met APP nog niet zover als met de snuffelziekte.”

[([004_rb-image-2680359.jpeg]:inzetgroot)]

Het bij elkaar houden van tomen biggen is een 
belangrijk instrument voor de varkenshouder om APP-besmettingen te voorkomen. Foto: Henk Riswick

Beheer
WP Admin