Varkenshouderij

Achtergrond 1 reactie

Schaalsprongen maken of balans tussen eisen vinden

Varkenshouders moeten binnenkort voldoen aan strengere eisen op het gebied van emissie en dierenwelzijn. Volgens secretaris van de NVV Jaco Geurts zijn veel varkenshouders daar nog niet klaar voor. De overheid moet daarom keuzes maken.

De Nederlandse varkenshouderij staat voor nieuwe opgaven nu de overgangstermijnen voor emissie (2010) aflopen en strengere eisen op het gebied van welzijn (2013) van kracht worden. HAS Kennis Transfer is door de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) gevraagd een onderzoek onder duizend varkenshouders uit te voeren. Het onderzoek is bedoeld om te inventariseren hoe de varkenssector er voor staat en wat de problematiek is omtrent de nieuwe wetgeving.

De eerste resultaten bevestigen mijn beeld dat lang niet alle varkenshouders aan de nieuwe eisen op het gebied van emissie en welzijn kunnen voldoen. Oorzaken hiervan zijn onder meer lange doorlooptijden van de vergunningverleningstrajecten en de financiële situatie van varkensbedrijven. De lange doorlooptijden hebben diverse oorzaken: een lappendeken van wetgeving (zoals Natura 2000), het niet samenvallen van wet- en regelgeving voor emissie (2010) en welzijn (2013) en de inzet om alles wat decentraal kan niet centraal te regelen.

Dit alles heeft weer gevolgen voor lokale overheden. Diverse lokale overheden blijken niet in staat om qua kennis, kunde en capaciteit de agrarische bedrijven te ondersteunen in het tijdig aanvragen en verlenen van benodigde vergunningen. Of er wordt misbruik gemaakt van de mogelijkheid om maatwerk te leveren voor agrarische bedrijven. Te denken valt aan de negatieve uitwerking van de geurwetgeving op sommige locaties ten voordele van woningbouw of realisatie van industrieterreinen.

Ook is de NVV van mening dat hoewel (een deel van) onze EU-concurrenten ook met toenemende kosten voor beleidsmaatregelen te maken krijgen de relatieve kostprijspositie van Nederland nog ongunstiger wordt. Hierdoor worden veel bedrijven in de varkenshouderij de komende tijd voor keuzes gesteld.

Veelal zal het gaan om de keuze: stoppen of doorgaan. Stoppen en je dan begeven in de huidige arbeidsmarkt is ook geen gemakkelijke opgave. En doorgaan betekent dat je het waarschijnlijk niet redt met bijvoorbeeld honderd zeugen- of zeshonderd vleesvarkenplaatsen die worden bijgebouwd. Dit geeft aan dat het voor gezinsbedrijven nagenoeg onmogelijk wordt om welzijns- en milieumaatregelen terug te verdienen in de markt. Dit betekent volgens mij dat in de varkenshouderij schaalsprongen (verdubbeling of verdrievoudiging) gemaakt gaan worden in plaats van schaalvergroting.

Deze week praat NVV met het ministerie van Vrom, Interprovinciaal overleg (IPO) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het actieplan en hoe we gaan komen tot een overgangsregeling 2010-2013. De NVV zal de rapportcijferbenadering gaan inbrengen. Dat betekent dat een varkenshouder in zijn bedrijfsplan aangeeft hoe hij op 1 januari 2013 voldoet aan de wettelijke normen.

De varkenshouder kan in onze optiek kiezen uit een combinatie van welzijns- en ammoniakemissie-eisen waarbij hij een minimaal aantal punten moet behalen. Worden bijvoorbeeld minder strenge emissiebeperkende maatregelen genomen, maar wordt er meer in welzijn geïnvesteerd, kan de vergunning toch worden verleend.

Kortom: het totaalbeeld van een bedrijf scoort een ruime voldoende ondanks dat bijvoorbeeld de totale ammoniakemissie niet afneemt. Deze systematiek is vergelijkbaar met de wijze waarop de overheid omgaat met bepaalde huisvestingsystemen (andere emissie normen) en houderijsystemen (andere mestaanwendings- en voedselveiligheidsnormen).

Verder zal de NVV aangeven dat de overheid eens keuzes moet gaan maken. Het tegelijkertijd moeten investeren in welzijn, emissiebeperkende en energiebesparende maatregelen, mestverwerking en varkensrechten geeft gezinsbedrijven eigenlijk geen keus. De ontwikkeling van enerzijds stoppende bedrijven en anderzijds varkensbedrijven die gaan verdrievoudigen in hun omvang wordt er verder mee aangejaagd. En is dat wat de politici voor ogen hebben als ze het hebben over een duurzame varkenshouderij?

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    overijsels varkensboertje

    goed verhaal jammer dat er bij de megastallen 22 reactie zijn. en hier nog geen 1.We kunnen toch niet allemaal 1000 zeugen houden

Of registreer je om te kunnen reageren.