Rundveehouderij

Partner

Onderzoek toont de waarde van Snelle Lente Rogge

Met Snelle Lente Rogge als vanggewas wordt voldaan aan de nitraatrichtlijn door reststikstof te ‘vangen’ en uitspoeling op maïspercelen zoveel mogelijk te beperken. Snelle Lente Rogge: het ideale vanggewas en eiwitproducent!

Daarnaast is het heel goed geschikt om het in het voorjaar als ruwvoer te oogsten. Dit levert veel droge stof en eiwit. Het product voorziet daarmee perfect in de behoefte om meer zelfvoorzienend te zijn in eiwit en zo minder afhankelijk te zijn van externe eiwitbronnen. Dat zijn de ervaringen die tot nu toe op brede schaal in de praktijk zijn opgedaan.

Aanleiding voor proeven

Om de meerwaarde in de praktijk ook onder proefveldcondities te kunnen toetsen, hebben onderzoeksinstituten in Nederland en België in seizoen 2019-2020 onderzoek gedaan naar de waarde van Snelle Lente Rogge ten opzichte van een aantal andere veelgebruikte vanggewassen in maïs.

Proefopzet

Direct na de oogst van de maïs in september 2019 hebben onderzoeksinstituut Ilvo in België en Wageningen University & Research open teelten in Nederland de proef met vanggewassen gestart. Op twee locaties in België (Bassevelde en Poperinge) en twee locaties in Nederland (Vredepeel en Marwijksoord) zijn verschillende enkelvoudige vanggewassen of mengsels van vanggewassen in meerdere herhalingen gezaaid. Daarnaast zijn de proeven aangelegd in drie verschillende stikstoftrappen (0, 50 en 100 kg stikstof per hectare), bemest tussen 15 februari en 1 maart 2020.

Voorafgaand aan de zaai is de bouwvoor geanalyseerd om de hoeveelheid reststikstof te meten. De stikstofmetingen zijn halverwege de winter en na de oogst van de vanggewassen nog eens herhaald. Tijdens de teelt is op een aantal momenten de gewasstand beoordeeld. De Snelle Lente Rogge-objecten in de proef zijn in drie zaaizaadhoeveelheden per hectare beproefd (1,5, 2,0 en 2,25 miljoen zaden per hectare)

Overzicht van de proef met vanggewassen in meerdere herhalingen en drie stikstoftrappen. - Foto: KWS
Overzicht van de proef met vanggewassen in meerdere herhalingen en drie stikstoftrappen. - Foto: KWS

Geoogst in april

De locaties zijn allen geoogst tussen half en eind april. Bij de oogst is de bovengrondse massa gewogen (vers en droge stof) alsmede van een aantal objecten de ondergrondse massa. Op deze manier was het mogelijk om van deze geselecteerde en meest belangrijke objecten aan de hand van de humificatiecoëfficiënt de totale hoeveelheid effectieve organische stof te bepalen. Tevens is van de beproefde vanggewassen op een locatie na de oogst de voederwaarde bepaald.

Conclusies en aanbevelingen

De uiteindelijk gerealiseerde drogestofopbrengsten over alle geteste objecten bleken tussen de locaties verschillend en afhankelijk van zaaitijdstip, zaaiomstandigheden, de stikstofbodemvoorraad, het moment van bijbemesten en de oogstdatum. Daarnaast heeft het zeer droge voorjaar op de proeflocaties met de lichtste grondsoort mogelijk invloed uitgeoefend. De vroegst gezaaide proeven waarbij onder goede omstandigheden is gezaaid, realiseerden de hoogste opbrengsten.

Uit de proeven blijkt dat het op basis van de resultaten raadzaam is om Snelle Lente Rogge op 2 miljoen zaden per hectare te zaaien in plaats van 1,5 miljoen zaden. Er blijkt weinig meerwaarde om 2,25 miljoen zaden per hectare te zaaien.

Italiaans en Engels Raaigras lieten in nazaai te weinig ontwikkeling zien. Dat heeft ten opzichte van onder andere de Snelle Lente Rogge-objecten geresulteerd in weinig bovengrondse opbrengst, evenals minder opname van reststikstof in de herfst, winter en voorjaar. Ook ten opzichte van de gangbare winterrogge, wat tot nu toe een veel gebruikt vanggewas voor zaai na de teelt van maïs is geweest, lieten de Snelle Lente Rogge-varianten een meeropbrengst zien. Gemiddeld over de vier locaties in België en Nederland realiseerden de behandelingen die met 100 kg N/ha zijn bemest, een drogestofopbrengst per hectare van respectievelijk 5.086 kg voor Snelle Lente Rogge (2 miljoen zaden/ha) tot 5.100 kg voor een mengsel van Snelle Lente Rogge (2 miljoen zaden/ha) met 20 kg Adrina Italiaans Raaigras (het zogenaamde EAG-mengsel).

Van de proeflocatie waar de objecten ook beoordeeld zijn op voederwaarde is uit de analyse vast komen te staan dat van alle Snelle Lente Rogge-varianten de VEM-waarde rond 960 lag en het ruweiwitgehalte rond 16%. Het gaat hier om de objecten die bemest zijn met 100 kg stikstof per hectare. De voederwaarde en ook de opbrengst was mogelijk nog hoger geweest als de droogte geen rol van betekenis had gespeeld.

Netto proefveldjes uitgemaaid en gewogen met behulp van de Haldrup-proefveldoogsmachine. - Foto: KWS
Netto proefveldjes uitgemaaid en gewogen met behulp van de Haldrup-proefveldoogsmachine. - Foto: KWS

Hoogste opbrengst EOS per hectare

Op basis van de drogestofopbrengsten is aan de hand van de humificatiecoëfficiënt de hoeveelheid effectieve organische stof (EOS) bepaald. Hoewel op basis van de verse en drogestofopbrengst van de bovengrondse delen de meerwaarde van het toevoegen van Italiaans Raaigras beperkt is, is er met een mengsel van 2 miljoen zaden Snelle Lente Rogge en 20 kg Italiaans Raaigras (Adrina) wel sprake van de hoogste opbrengst EOS per hectare. Gemiddeld over alle proeven is met dit mengsel 55% EOS afkomstig uit de ondergrondse delen. Dit in vergelijking met alle andere geteste vanggewassen. Met het oog op de EAG-wetgeving in België, maar ook met betrekking tot de levering van organische stof aan de bodem, is dit de meest interessante optie.

Meer weten over Snelle Lente Rogge?

Lees meer over de teelt of de levering van Snelle Lente Rogge, of informeer bij een KWS-adviseur bij jou in de buurt.

Bestel Snelle Lente Rogge of het mengsel van Snelle Lente Rogge met Adrina Italiaans Raaigras. Snelle Lente Rogge wordt exclusief geleverd in de herkenbare oranje verpakking. - Foto: KWS
Bestel Snelle Lente Rogge of het mengsel van Snelle Lente Rogge met Adrina Italiaans Raaigras. Snelle Lente Rogge wordt exclusief geleverd in de herkenbare oranje verpakking. - Foto: KWS