Rundveehouderij

Partner

Tips voor een geslaagde start van de maisteelt

Nu het voorjaar weer is begonnen, is het tijd om aandacht te besteden aan de veldwerkzaamheden die voorafgaan aan de zaai van mais. Een goed teeltmanagement betaalt zich uit in de vorm van een goede opbrengst en kwaliteit, als de weersomstandigheden meewerken.

Een aantal handige tips helpt om de teelt in deze tijd van het jaar verder te optimaliseren.

 


1. Zorg voor een goede ontwatering en voorkom structuurschade

Helaas zijn in 2016 veel telers geconfronteerd met lagere maisopbrengsten als gevolg van wateroverlast. Zeker wanneer mais langer dan 24 uur met de voeten in het water staat, is het (deels) ten dode opgeschreven. Door veranderingen in het klimaat is in het groeiseizoen de kans dat we te maken krijgen met forse regenbuien aan het toenemen. Hoewel door overmacht er niet altijd iets aan te doen is, is het toch belangrijk om als teler zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen te nemen.

Een van die maatregelen is de maispercelen pas te bewerken wanneer de grond bekwaam is. Dit voorkomt onnodige structuurschade met alle gevolgen van dien. Daarnaast is het een gegeven dat percelen met een goede bodemvruchtbaarheid meer en langer vocht kunnen vasthouden (wat juist in droge periodes van belang is), maar door voldoende activiteit van wormen (pendelaars), ook gemakkelijker overtollig water kunnen afvoeren. Voor een oppervlakkige afvoer is het preventief frezen van greppels een relatief eenvoudige maatregel, en voor een strategische activiteit is het draineren van de maispercelen het overwegen zeker waard. Maak ook afspraken met het Waterschap, zodat zoveel mogelijk tijdig kan worden geanticipeerd op naderend onheil. Voorkomen is beter dan genezen, is ook hier het credo.


2. Wacht niet langer met het vernietigen van het vanggewas

Door de stijgende temperaturen zal het vanggewas, wanneer dit nog niet is vernietigd, zich snel verder ontwikkelen. Om te voorkomen dat het vanggewas op het gebied van bodemvocht en nutriëntenopname een concurrent wordt van de te zaaien mais, is het advies om deze nu snel te vernietigen, mits de omstandigheden het toelaten. Een tijdige vernietiging vergroot tevens de kans dat door mineralisatie de vastgelegde voedingsstoffen van de mais in het groeiseizoen beschikbaar komen.

Een vanggewas kan mechanisch en/of chemisch worden vernietigd. Een mechanische bewerking heeft als voordeel dat dit vaak met eigen machines kan worden uitgevoerd. Hierbij dient het gewas met behulp van bijvoorbeeld een frees of schijveneg wel goed te worden versnipperd, voor een vlotte vertering van de gewasresten en om een zogenaamde zure/storende laag in de bodem te voorkomen. Om de hergroei van rogge en raaigras te voorkomen, heeft een chemische bestrijding van deze vanggewassen de voorkeur. Na bespuiting stopt de assimilatie van het vanggewas, waardoor de vocht- en nutriëntenopname ook eindigt. Tevens krijgen vroege onkruiden een tik, waardoor mogelijk kan worden bespaard op de onkruidbestrijding in de mais en hergroeivertraging wordt vermeden. Pak het vanggewas in maart nog aan, als de bodem- en weersomstandigheden het toelaten.

3. Zorg voor een juiste bemesting van de organische mest op het goede moment

Wanneer de bemestingsbalans voor mais nog niet is gemaakt, kan dit snel worden gedaan met behulp van de tool Bemestingsbalans op de KWS-Maïsmanager App. Dit is een heel handig hulpmiddel om op basis van de te verwachten drogestofopbrengst en mestgift (zowel organisch als mineraal) te beoordelen of er mogelijk kalium moet worden bijbemest. Daarnaast wordt rekening gehouden met een zekere nalevering vanuit de bodem door mineralisatie en kan worden aangegeven of er gebruik is gemaakt van een groenbemester. Om het resultaat van de berekening in de bemestingsbalans nog nauwkeuriger te laten zijn, is het zeer wenselijk om te weten wat de werkelijke samenstelling is van de mest op het bedrijf, op basis van een mestmonster van goed gemixte mest.

Bemest vervolgens wel op het juiste moment. Doe dit niet te vroeg, met het oog op mogelijke structuurschade, en vanwege de kans op uitspoeling van kostbare nutriënten in de periode tussen bemesting en daadwerkelijke opname door het maisgewas. Wanneer de bodem- en weersomstandigheden het toelaten, is de maand april vroeg genoeg om hiermee te starten.

Om tijd te besparen en voor behoud van een goede bodemstructuur kan in de KWS-Maïsmanager App worden gekozen voor de tool Efficiënt bemesten. Aan de hand van de lengte van het perceel, de werkbreedte van de bemester en de mestgift per hectare wordt berekend hoeveel kuub mest er in de tank moet worden meegenomen om zo dicht mogelijk bij de uitgang van het perceel uit te komen.