Rundveehouderij

Partner laatste update:22 sep 2016

Invoering fosfaatrechten treft elk melkveebedrijf

De invoering van fosfaatrechten heeft grote gevolgen voor melkveebedrijven. Vanaf 1 januari 2017 moet de productie terug naar het niveau van 2 juli 2015. De maatregel is van invloed op elk melkveebedrijf.

Farmel staat met bemiddeling en advies melkveehouders bij om de juiste besluiten te nemen bij aan- of verkoop van fosfaatrechten. Dat vraagt om zorgvuldigheid gezien de impact op de bedrijfsvoering, de onzekerheden die er nog zijn omtrent regels en besluitvorming én de samenhang met eerdere besluiten zoals de Wet grondgebonden groei.

Geen overschrijding fosfaatplafond in 2018

Het doel van de fosfaatmaatregel is duidelijk: in 2018 mag er geen overschrijding meer zijn van het fosfaatplafond. Dat is een absolute voorwaarde om in Brussel aanspraak te kunnen blijven maken op derogatie. Het is van groot belang dat die regeling voor Nederland van kracht blijft; 18.000 bedrijven maken er gebruik van. Komt de derogatie te vervallen dan geeft dat een enorme druk op de mestmarkt.

De berekening van de fosfaatrechten gebeurt op basis van het aantal dieren dat op 2 juli 2015 op het bedrijf aanwezig was.</p>
<p><em>Foto: Farmel</em>
De berekening van de fosfaatrechten gebeurt op basis van het aantal dieren dat op 2 juli 2015 op het bedrijf aanwezig was.

Foto: Farmel

Elke melkveehouder heeft medio augustus een brief ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Daarin wordt de veehouder gevraagd de bedrijfsgegevens te controleren op basis waarvan de fosfaatrechten worden vastgesteld. Die moeten op 1 januari 2017 bekend zijn. Belangrijk: op die dag moet je wel als melkveebedrijf actief zijn, wil je in aanmerking komen voor fosfaatrechten.

Berekening op basis dieraantallen 2 juli 2015

De berekening gebeurt op basis van het aantal dieren dat op 2 juli 2015 op het bedrijf aanwezig was. De berekening van het fosfaatrecht is als volgt: het aantal dieren (diercategorie 100, 101 en 102) x forfaitaire excretie. Voor kalveren en pinken geldt voor de berekening een vaste norm, voor melkvee is de norm afhankelijk van de melkproductie.

Beschikking zorgvuldig controleren

Het is zaak de beschikking goed te controleren, want er kunnen fouten in staan, zo leert de ervaring met de melkveefosfaatreferentie uit 2013. Bezwaar moet binnen 6 weken worden gemaakt.

Op 1 januari 2018 volgt nog een generieke korting. De hoogte daarvan wordt in de loop van volgend jaar vastgesteld. Er is een korting genoemd van 4 tot 8%, maar de vraag is of de hoge fosfaatproductie in 2015 (4,9% meer dan de norm) door Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, wordt aangegrepen om het generieke kortingspercentage te verhogen.

Farmel brengt partijen samen. "We weten precies welke bedrijven willen stoppen en waarvan de fosfaatrechten beschikbaar komen", zegt Eric Peters, specialist productierechten.</p>
<p><em>Foto: Farmel</em>
Farmel brengt partijen samen. "We weten precies welke bedrijven willen stoppen en waarvan de fosfaatrechten beschikbaar komen", zegt Eric Peters, specialist productierechten.

Foto: Farmel

Van Dam heeft bepaald dat fosfaatrechten kunnen worden verhandeld. Voorwaarde is wel dat van elke kilo fosfaat die wordt verhandeld 10% wordt afgeroomd. Die korting wordt eerst in mindering gebracht op de landelijke fosfaatproductie (2017) en later (vanaf 2018) in een fosfaatbank gestopt.

Boeren handelen al in fosfaatrechten

De handel is al gaande. Veel boeren benaderen Farmel voor bemiddeling en advies, zoals ze in het quotumtijdperk ook deden voor de handel in melkquota. Potentiële verkopers zijn melkveehouders die willen stoppen of overvolle stallen hadden op de peildatum 2 juli 2015, maar ook jongveeopfokkers en vleesveehouders met jongvee (101, 102). Aan de ander kant hebben melkveehouders die de korting niet kunnen opvangen met aanpassing in de bedrijfsvoering en jongveeopfokkers die willen groeien, belangstelling om te kopen. Farmel brengt partijen samen. "We weten precies welke bedrijven willen stoppen en waarvan de fosfaatrechten beschikbaar komen", zegt specialist productierechten Eric Peters.

Leasen vangt fluctuaties in fosfaat en grond op

Leasen is vooralsnog niet toegestaan. Farmel bepleit nadrukkelijk om dat wel te doen, een wens die ook onder melkveehouders leeft. De ervaring leert dat leasen onmisbaar is om fluctuaties op bedrijven in fosfaat en grond op te vangen. Het is daarbij van belang het leasen níet te belasten met de korting van 10%. Doe je dat wel, dan verliest het fosfaatrecht zoveel waarde dat het niet aantrekkelijk is om te leasen. Koppel aan het leasen daarom alleen de bepaling dat 90% van het fosfaatrecht gebruikt mag worden.