Rundveehouderij

Nieuws

Groningen kiest voor doorstart Vruchtbare Kringloop

Het project Vruchtbare Kringloop krijgt een tweejarig vervolg in de provincie Groningen.

Dankzij een POP-subsidie, krijgen – na een pilotjaar in 2017 – 100 melkveehouders opnieuw de gelegenheid kennis en ervaring op te doen met kringlooplandbouw. Daarbij is veel aandacht voor water- en bodemkwaliteit en efficiënt gebruik van voer en mest.

Het project is in lijn met de visie van minister Schouten: verlaging van het grondstofverbruik en een zorgvuldig beheer van bodem, water en natuur.

Bodemvruchtbaarheid, bemesting en ruwvoerwinning

Jan Bloemerts, regiobestuurder van LTO Noord: “Een melkveehouderij die in de toekomst economisch succesvol en maatschappelijk gewaardeerd wil blijven, moet blijven verduurzamen. Vruchtbare Kringloop biedt Groningse melkveehouders de kans succesvol te worden in kringlooplandbouw. Zij gaan aan de slag met thema’s als bodemvruchtbaarheid, bemesting en ruwvoerwinning. Dankzij nieuwe kennis en het delen van ervaringen zetten we stappen vooruit. Dat is goed voor het bedrijf en het milieu!”

Carbon Footprint

Een belangrijk onderwerp binnen de melkveehouderij is de Carbon Footprint, ofwel de klimaatimpact die de sector achterlaat. Zuivelverwerkers en hun afnemers spelen in toenemende mate een sturende rol bij het terugdringen van broeikasgassen. In het project Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland maken melkveehouders kennis met wat de Carbon Footprint is en waarom dit onderwerp steeds belangrijker wordt.

Studiebijeenkomsten voor deelnemers

In het programma staat een efficiëntere mineralenbenutting en optimaler gebruik van de bodem centraal. Dat is niet alleen goed voor de bodem- en waterkwaliteit en biodiversiteit, maar ook voor de resultaten van het melkveebedrijf. Denk aan betere of slimmere bemestingstechnieken, het op waarde brengen van het eigen voer en het effectief inzetten van de KringloopWijzer. Deelnemers krijgen 4 studiebijeenkomsten aangeboden waarin zij een bedrijfsverbeterplan opstellen en ervaringen met collega’s uitwisselen. Ook zijn demonstraties en themabijeenkomsten in het programma opgenomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.