Rundveehouderij

Nieuws 55 reacties

Schouten grijpt in bij fosfaatrechtenstelsel

Landbouwminister Carola Schouten neemt extra maatregelen om het aantal uitgegeven fosfaatrechten onder het plafond te krijgen.

Belangrijkste maatregelen:

 • Afroming fosfaatrechten bij handel van 10 naar 20%
 • Fosfaatrechten in fosfaatbank komen te vervallen
 • Fosfaatrechten bij vleesveehouders tellen niet mee voor melkveeplafond
 • Vleesvee krijgt na uitspraak CBb toch fosfaatrechten voor een deel van het jongvee ouder dan 1 jaar dat geen kalf krijgt

Carola Schouten laat de 420.000 kilo fosfaatrechten in de fosfaatbank vervallen. Daarnaast wil Schouten het afromingspercentage bij de handel in fosfaatrechten tijdelijk verhogen van 10 naar 20%. Hiervoor is wel een wetswijziging nodig, die de minister zo snel mogelijk door beide Kamers wil loodsen. Als 20% nog te weinig rechten oplevert om onder het plafond te komen, zal Schouten het afromingspercentage in het najaar nog verder verhogen. Als het aantal rechten onder het plafond is, zal de afroming weer worden teruggebracht naar 10%. Alle rechten die tot die tijd worden afgeroomd komen te vervallen.

Generieke korting voorkomen

Schouten schrijft dat ze zich realiseert dat de maatregelen ingrijpend zijn, maar dat het een noodzakelijke maatregel is om een generieke korting te voorkomen. “Ten aanzien van het aantal fosfaatrechten heeft de Europese Commissie als voorwaarde gesteld dat Nederland in 2019 het aantal fosfaatrechten onder het sectorplafond terugbrengt. Tot op heden is dat niet gelukt. Omdat ik een generieke korting per se wil vermijden, wordt het afromingspercentage bij verhandeling van rechten tijdelijk verhoogd van 10% naar 20%. Wanneer de hoeveelheid fosfaatrechten is teruggebracht tot onder het plafond ontstaat er ruimte voor maatregelen die bijdragen aan het bredere toekomstperspectief van de sector”, aldus Schouten.

Op dit moment zijn er 85,3 miljoen kilo fosfaatrechten aan de melkveehouderij uitgegeven, terwijl dit er niet meer mogen zijn dan 84,9 miljoen kilo.

Vleesveehouderij krijgen rechten terug

Als gevolg van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) zal het ministerie ook aan jongvee ouder dan 1 jaar dat niet bestemd is om een kalf te krijgen fosfaatrechten moeten toekennen, omdat deze dieren volgens de meststoffenwet wel onder de categorie melkvee vallen. Schouten schat dat ze hierdoor 300.000 kilo fosfaatrechten extra moet toekennen aan vleesveehouders. Deze rechten waren eerder teruggehaald bij vleesveehouders via de beleidsregel fosfaatrechten jongvee.

De extra uit te geven fosfaatrechten wil Schouten niet meetellen voor het sectorplafond voor de melkveehouderij. Het ministerie heeft eerder in Brussel begrip gekregen om fosfaatrechten die zijn uitgegeven aan jongvee voor vleesvee, ongeveer 460.000 miljoen kilo fosfaat, niet mee te tellen voor het melkveefosfaatplafond. Deze lijn wil Schouten ook vasthouden na herstel van het aantal rechten aan de vleesveehouderij, waardoor er ongeveer 760.000 kilo fosfaatrechten buiten het sectorplafond voor melkveehouderij worden gehouden.

Werkelijke fosfaat- en stikstofproductie

In het eerste kwartaal van 2019 ligt de fosfaatproductie van alle veehouderijsectoren onder de sectorale fosfaatplafonds, blijkt uit de kwartaalrapportage van CBS. Voor stikstof zit de melkveehouderij licht boven het sectorale plafond. De stikstof- en fosfaatproductie van de melkveehouderij is in het eerste kwartaal licht gestegen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2019, ondanks dat er minder dieren werden gehouden. Er werd fors minder jongvee gehouden, maar meer melkkoeien. De toename van stikstof wordt geweten aan de matige kwaliteit maiskuil.

Afhandeling bezwaren duurt lang

De afhandeling van de bezwaarschriften over het fosfaatreductieplan en het fosfaatrechtenstelsel door RVO.nl verloopt nog altijd traag. Van de afgehandelde bezwaarschriften over het fosfaatrechtenstelsel werd iets meer dan de helft (54%) binnen de wettelijke termijn van maximaal 12 weken afgehandeld. In totaal zijn er tot en met 2 mei 8.565 bezwaren ingediend, waarvan er 6.601 zijn afgehandeld.

Bij de afhandeling van de bezwaren tegen het fosfaatreductieplan werd 85% binnen de wettelijke termijn van 6 weken plus de eenmalige verlening van 6 weken afgehandeld. In totaal zijn 11.3797 bezwaren ingediend, waarvan er nog 961 niet zijn afgehandeld.

De meeste aanvragen voor de knelgevallenregeling worden afgewezen, blijkt uit de brief van de minister. Van de 2.804 aanvragen zijn er 633 aanvragen geheel of gedeeltelijk toegekend, 2163 werden er afgewezen.

Toezicht op de fosfaatrechtenmarkt

Ingrijpen in de fosfaatmarkt vindt de minister niet nodig. De Tweede Kamer had gevraagd om een onderzoek hiernaar (motie-Lodders). Er waren twijfels over de eerlijkheid en transparantie van de markt. Onderzoeksbureau Ecorys heeft in beeld gebracht hoe de fosfaatmarkt werkt. De conclusie is dat de markt nog niet optimaal functioneert, maar dat dat vooral komt doordat de markt nog jong is en volop in ontwikkeling.

Wel is het nodig, vindt de minister in navolging van Ecorys, om de markt goed in beeld te brengen. Daarmee gaat een hoogleraar mededingingsrecht aan de slag. Hier kunnen ook eventuele misstanden worden gemeld. Daarnaast komt er een enquête onder de deelnemers aan de handel in fosfaatrechten.

Bedrijfsspecifieke verantwoording

De minister heeft aarzelingen bij een eventuele bedrijfsspecifieke verantwoording van fosfaatgebruik. Uit onderzoek van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) blijkt dat grondgebonden bedrijven hiermee minder kunnen bereiken dan intensieve bedrijven met weinig grond. Die laatste groep heeft de meeste mogelijkheden om de fosforgehaltes in het rantsoen te verlagen en de fosfaat-efficiëntie van de melkproductie te verhogen. Bij bedrijfsspecifieke verantwoording zou daarom mogelijk het volgens de minister onwenselijke effect optreden dat grondgebonden bedrijven benadeeld worden.

De minister wil de voor- en nadelen van 4 mogelijkheden van bedrijfsspecifieke verantwoording verder laten onderzoeken voor ze maatregelen neemt. Daarbij wil ze dat niet alleen gekeken wordt naar de fosfaatproductie, maar ook naar mestgebruik en -verwerking, in het kader van kringlooplandbouw.

Toekomstperspectief van de sector

Schouten schrijft in haar brief dat wanneer de hoeveelheid fosfaatrechten genoeg is teruggebracht en de stikstofproductie voldoende onder het plafond is teruggebracht, de weg vrij is om maatregelen te nemen die bijdragen aan het toekomstperspectief van de sector. Ze denkt daarbij aan het openstellen van de fosfaatbank en het actualiseren van excretieforfaits.

Laatste reacties

 • deB.


  Vieze vieze naaistreek!!!
  Wanneer stoppen deze onzinnige praktijken...zoveel vee minder!! Schandalig

 • koestal

  Melkveehouders zijn dupe van EU politiek,jalouzie van de rest van Europa.

 • steenderen

  en zo worden we weer genaaid.

 • deB.


  En ook dit pikken we weer, ondertussen de melkprijzen blijven hangen in de jaren 80!! Het wordt steeds triester gemaakt door die nozems!

 • Attie

  Vleesveehouder is winnaar in dit fosfaat feestje..

 • Koeienboer

  En wie gaat er met 20% afroming nog verkopen?

 • polsbroek

  Ik niet

 • J.W. de Kloet

  wat een naai streek linkstuig

 • kanaal

  excretie moet direct naar werkelijke waarden

 • Koen Franken

  Houd het nu nooit op , steeds iets nieuws om de melkveehouderij de nek om te draaien .

 • Attie

  Met latente is het nog lang geen lente 😥

 • Bolder01

  Het zou een. Heeeeele goede zaak zijn om het salaris van haar en al de medewerkers ook met 20 % gaan korten dan komt er veel geld binnen om de knel gevallen en. Of de vleesvee fosfaaten terug te kopen
  Dan wordt het probleem op gelost wat zij hebben veroorzaakt

 • husky

  Ik zie nog steeds geen tractor met de neus naar Den Haag toe staan.

 • Bolder01

  Dat help niet , er blijven er veel te veel thuis De D.D.B. en n.m.v. hebben er in die tyd hart genoeg aan ge trokken je kan de buurman niet meekrijgen. VELE SMOEZEN GEHOORD

 • info58

  volgende week de PAS nog naar de prullenbak en de chaos is compleet.

 • 112

  lto en nmv en najk hebben hier al mee in gestemd . de sukkels . de boer betaald dus voor de fouten van schouten

 • veehouders

  Aan de getallen te zien zijn er 400.000 kilo fosfaatrechten teveel uitgegeven. Als je die 420.000 kilo fosfaatrechten laat vervallen zit je er toch onder? Of is dit te simpel?

 • kleine boer

  Zo is het wel makkelijk problemen oplossen.....

 • egbert

  Er moet nog meer gekrompen worden om denatuurdoelen te halen . En al die honderden nietszeggende banen van de ontwikkelaars aan het werk te houden.

 • wmeulemanjr1

  Wat een vieze vuile dievenstreek, rechten uit de fosfaatbank te laten vervallen en een hogere afroming inzetten, wie of wat kan je nog vertrouwen?

 • Bennie Stevelink

  @112, LTO, NMV en NAJK moesten kiezen tussen een nieuwe generieke korting of tijdelijk extra afroming. Aangezien een nieuwe generieke korting onbespreekbaar was bleef tijdelijke extra afroming over.
  Ik begrijp dat jij liever een generieke korting had gehad?

 • melkveehouder .

  @ bennie. Die partijen die jij noemt moesten een trap onder hun ........ krijgen. Praat me die flauwekul niet goed.

 • kleine boer

  Bennie wat dacht je van dr eigen knip trekken en rechten opkopen haar fout niet de onze!!!

 • schooteind1

  een tijdelijke afroming... Geloof je het zelf Bennie. Niks zo blijvend dan iets tijdelijks.
  Kwartje van Kok. Zeker alweer vergeten....

 • 112

  ook jij bennie steekt je kop in het zand . lees Zoals is aangegeven in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel richt het nieuwe stelsel zich, gezien de geconstateerde groei van de melkveehouderij en gezien de noodzaak om te borgen dat de fosfaatproductie weer onder het mestproductieplafond komt, op die bedrijven die dieren houden die benodigd zijn voor de productie van melk, waarbij aansluiting is gezocht bij de bestaande diercategorieën in de Meststoffenwet, zoals opgenomen in bijlage D bij de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. De reikwijdte van dit nieuwe stelsel wordt gelijk getrokken met de reikwijdte van het stelsel voor de verantwoorde groei van de melkveehouderij. Als aangrijpingspunt voor het nieuwe stelsel is dus nadrukkelijk gekozen voor diercategorieën, niet voor bedrijfstypen. Dit is noodzakelijk om te borgen dat de mestproductie van melkvee tijdig onder het mestproductieplafond komt. DE WET GROND GEBONDEN 20900 BEDRIJVEN . FOSFAAT REGHTEN 24300 BEDRIJVEN HOE KAN DAT BENNIE . DE TEKST KOMT UIT KAMERSTUK <>

 • Bolder01

  We kunnen roepen van doe dit of dat. HET HELPT NIET misschien dat er wat veranderd als we allemaal op S.G.P STEMMEN dat is de enigste boer vriendelijke partij

 • brutus71

  Deze al of niet tijdelijke verhoging van de korting zal tot gevolg hebben dat de evt. stoppers voorlopig niet gaan verkopen, dus de handel zal zeer minimaal zijn, of de fosfaat prijzen gaan exploderen, dit zal stoppers over de streep halen, we gaan het zien

 • xw

  Wie denkt er nog wel eens terug aan die "Bevrijdingsdag" in het voorjaar van 2015?

 • xw

  Ik bedoel eigenlijk: wie herdenkt die dag nog?

 • kleine boer

  xw ik en met mij meerdere die de nieuwe stal op tijd vol hadden.

 • Kuijstermans

  Goed dat er niet weer voor generieke korting gekozen is.
  Had de eerste keer ook moeten gebeuren. Beter 30 % bij stoppers weghalen dan bedrijven die verder moeten korten.

 • nvanrooij1

  Bij 420000 kilo afroming betekent dit dat ongeveer 3,8 miljoen kilo verhandeld is. De verhouding koop / lease ken ik niet maar bij een fiftyfifty verdeling en een prijs van € 150,00 bij koop en € 30,00 bij lease betekent het dat er voor ongeveer € 340 miljoen geïnvesteerd is in gebakken lucht. Bij een belastingpercentage van 40 procent is de bijdrage aan de schatkist € 136 miljoen . Een deel kan weer gecompenseerd worden door de afschrijvingsmogelijkheden binnen de sector maar dit is door de lagere rentabiliteit veel minder dus een aardige inkomstenbron voor de schatkist.
  Het gat aan teveel uitgegeven rechten is 400000 kg als je de rechten in de fosfaatbank laat vervallen ( deze zitten immers ook in de voorraad) dan zit je er toch weer onder ( ook conclusie van veehouders)

 • Gat

  Verkiezingen zijn voorbij, tijd voor voorzetting van het plan om de urgenda zaak te halen. Uhm ohwja, economie is gegroeid maar uitstoot niet door inkrimping melkveestapel. Nu kwam vd week in het nieuws dat met biodiesel wordt gesjoemeld. Uitstoot van wagenpark valt hoger uit.
  Pakken wel weer wat van de melkveehouderij af.
  Kortom we zijn wisselgeld voor de klimaatdoelen. Lekker in biodiversiteit en duurzaamheidspraatjes geloven en je krijgt nog schuldgevoel dat je melkveehouder bent.
  Dikke vinger kunnen ze krijgen van mij.

 • melkveehouder .

  Helemaal eens @Gat

  Oh ja, vorige week op BNR nieuwsradio : de Staat had een meevaller van 450 miljoen aan extra BPM op de verkoop van personenwagens. En waarom? Omdat er vorig jaar meer grotere auto’s waren verkocht met een hoger CO2 uitstoot. En die worden extra belast!! Kijk, om de schatkist te vullen mogen wij inkrimpen om de Urganda doelen te halen. Inderdaad, ook van mij kunnen ze een dikke vinger krijgen.

 • Schraar

  Helemaal mee eens Kuijstermans.
  Als er dan zo nodig gekrompen moet worden (is volgens mij helemaal niet meer nodig als je naar de werkelijke excretie kijkt) dan liefst met een hogere afroming bij verkoop/verlease en zeker geen generieke korting meer.

 • Zuperboer

  Interessante materie om door te rekenen voor #Agrifacts

 • Eminem2010

  Zo kan je toch geen zaak besturen.

 • massan

  Hoe kan een melkveehouder hier nog beleid op maken naar de toekomst??? Iedere paar maanden krijgen we weer een verandering voor onze kiezen.
  In mijn ogen is 85,3 miljoen (sectorplafond) minus 420.000 kg in totaal 84,88 miljoen. (De genoemde 300.000 kg en 460.000 kg worden niet meegenomen i.v.m. sectorplafond). Dit is onder het fosfaatplanfond. Indien heel dit jaar nog 10% wordt afgeroomd zakken we nog verder onder het fosfaatplafond. Dus wat is het probleem???
  Ziet de minister nog meer beren op haar weg welke ze niet met ons wil delen?? Het kan toch niet zijn dat wij melkveehouders iedere keer haar blamages mogen oplossen.
  Ik begrijp niet dat de kwaliteit van een maiskuil hierbij kan worden meegenomen. Dit is een aanname en ieder jaar anders. Als de maisoogst dit jaar goed is, mogen we dan volgend jaar meer vee houden bij hetzelfde plafond??? Hier kunnen we als melkveehouders toch geen beleid op maken.

 • eja

  en weer laten onze te dik betaalde vertegenwoordigers met zich sollen.
  echt in en in triest.
  niemand durft met de vuist op tafel te slaan!!!

 • wmeulemanjr1

  Op deze manier word er nooit meer een stip aan de horizon gezet, dit beleid raakt kant nog wal

 • STRIPHELD OPA

  Er wordt nu al meteen veel handel gedaan in fosfaatrechten, als de kamer de nieuwe voorstellen goedkeurd en het gaat met terugwerkende kracht bij bekendmaking van de nieuwe voorstellen in de pers in, dan is het probleem misschien nu al bijna opgelost, ik ben benieuwd!

 • Attie

  Die stip is verder weg dan ooit Meuleman, belachelijk ook, vleesvee jongvee 101en2 is altijd zo geweest. Het is gewoon een (s) linkse manier van krimp..

 • Klaasvaak

  Volgens quotum.nu is het aanbod sinds gisteravond met ongeveer 12000 kg P afgenomen en de prijs naar 160 per kilo. Laten we ons maar niet gek maken... als ik moest verkopen, dan liever vandaag dan morgen met de aankomende regelgeving... Dus dan maar voor 150.

 • Beste mensen die mopperen , u bent aan de beurt,zoals uw collega,s varkenshouders en nertsenhouders voor u een beurt kregen , wen er maar aan niets staat vast bij afspraken met de overheid .u stak de vinger niet op toen zij bij LTO geschoren werden ,zo is het spelletje , een minderheid ,die samen geen vuist kunnen maken , piepelen,

 • deB.


  Wat een belachelijk ondernemerschap is de melkveehouderij geworden!!!!!! Trieste boel bah

 • Attie

  Meer stikstof door matige maiskuil.., en Carola wil juist meer gras en minder mais, dus nog meer stikstof? Op naar het volgende probleem..??

 • koestal

  De prijzen zullen wel weer gaan zakken,want je krijgt minder voor je geld.

 • Klaasvaak

  Nee hoor @koestal

  De verkoper moet bij elke 100kg die hij verkoopt 20 kg inleveren..

  Tenminste, zo heb ik het altijd begrepen...

 • 306lsa

  zou het een idee zijn dat de verkoper geen belasting dan meer hoeft te betalen over het geldbedrag die hij voor zijn fosfaat heeft ontvangen ??

 • deB.

  Zou als boerderij maar eens gaan uitzoeken, dat ze er totaal naast zitten, N produktie zit ONDER het plafond, en dik ook!!
  Maar nee, boerderij schrijft ook alleen maar links gerelateerde onderwerpen.
  Denk goed na, voor je je eigen klanten ten onrechte wegzet....en alles wat van den haag komt zo klakkeloos overneemt...VERDIEP eens werkelijk in de materie!!!!

  We worden misleid door valse voorwenselen~! Dat is de insteek
  Minder minder minder

 • Alco

  In het buitenland lachen ze zich rot.
  En @Bennie zit het nog te vergoelijken.
  Rare wereld.

 • velskamp

  Dat volk blijft maar jatten !

 • hollandagri

  meer afroming betekent nog minder handel en dus nog minder generieke afroming dan schouten tegen beter weten in hoopt

 • polsbroek

  Ik niet

 • polsbroek

  Ik niet

Laad alle reacties (51)

Of registreer je om te kunnen reageren.